2 VSPH 37/2011-A-23
KSCB 28 INS 10403/2010 2 VSPH 37/2011-A-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka C-LEASING Turnov, a.s., sídlem Smetanova 787, Hluboká nad Vltavou, zahájené na návrh HORA HOLDING, s.r.o., sídlem Skuherského 53, České Budějovice, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 10403/2010-A-18 ze dne 9.prosince 2010

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 10403/2010-A-18 ze dne 9.prosince 2010 se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 28 INS 10403/2010-A-18 ze dne 9.12.2010 zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se HORA HOLDING, s.r.o. (dále jen navrhovatel) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku C-LEASING Turnov, a.s. (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh navrhovatele, který mu došel dne 10.09.2010. Usnesením č.j. KSCB 28 INS 10403/2010-A-11 ze dne 27.10.2010 vyzval soud navrhovatele, aby do 7 dnů od právní moci tohoto usnesení uhradil na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. K odvolání navrhovatele Vrchní soud v Praze usnesením č.j. 1 VSPH 1037/2010-A-16 ze dne 10.11.2010, jež nabylo právní moci dne 26.11.2010, usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu potvrdil. Lhůta pro zaplacení zálohy začala běžet dne 27.11.2010 a skončila dnem 3.12.2010. Protože navrhovatel zálohu na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě nezaplatil, postupoval soud podle ust. § 108 insolvenčního zákona a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se navrhovatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že z ust. § 108 insolvenčního zákona vyplývá, že soud může v případě nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení přikročit k jejímu vymáhání. Protože je možný dvojí postup insolvenčního soudu spočívající buď v zastavení řízení, nebo ve vymáhání zálohy, měl by soud podle názoru navrhovatele v odůvodnění vysvětlit, proč nepostupoval druhým z možných postupů, tedy proč zálohu nevymáhal. Navíc insolvenční zákon nevylučuje, aby soud rozhodl o insolvenčním návrhu i za situace, kdy záloha uhrazena nebyla, a to zvláště tehdy, kdy dlužník má dostatek majetku na úhradu nákladů insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a odvolání důvodným neshledal. Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že navrhovatel, ač řádně poučen o účelu zálohy na náklady insolvenčního řízení i o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu, nesplnil ve stanovené lhůtě povinnost, jež mu byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím. Soudu prvního stupně, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, proto nelze vytknout žádné pochybení.

Protože se tato situace nezměnila ani v průběhu odvolacího řízení, postupoval odvolací soud na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil. O nákladech odvolacího řízení rozhodl s přihlédnutím k tomu, že navrhovatel v něm nebyl úspěšný a dlužník v něm žádné náklady nevynaložil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 23.května 2011

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová