2 VSPH 368/2014-A-30
KSLB 39 INS 1002/2014 2 VSPH 368/2014-A-30

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Rostislava Kolnera, sídlem Gagarinova 796/49, Liberec, adresa pro doručování: Rižská 374, Liberec 8, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 39 INS 1002/2014-A-7 ze dne 3. února 2014

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 39 INS 1002/2014-A-7 ze dne 3.2.2014 nařídil na návrh soudního exekutora Mgr. Petra Polanského předběžné opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona (dále jen IZ), jímž umožnil provádět již nařízenou exekuci vedenou u exekutorského úřadu Liberec pod sp. zn. 131 EX 649/08 prodejem (v rozhodnutí specifikovaných) nemovitostí povinného Rostislava Kolnera (dále jen dlužník) a jeho manželky do nabytí právní moci rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka s tím omezením, že dojde-li ke zpeněžení nemovitostí exekutorem v době, kdy běží insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 39 INS 1002/2014, bude výtěžek zpeněžení těchto nemovitostí bezodkladně vydán insolvenčnímu správci .

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dlužník, ač není delší dobu schopen splácet své závazky, podal insolvenční návrh až poté, co po dlouhých nalézacích řízeních (jež byla zdržována jeho účelovými odvoláními) bylo zahájeno řízení exekuční. Podání insolvenčního návrhu přitom vyhodnotil jako účelové v časové souvislost s nařízenou dražbou exekutora s tím, že snahou dlužníka je toliko prodlužovat dobu uspokojení věřitelů (případně jejich uspokojení zabránit), resp. překazit nařízenou dražbu. Z toho dovodil, že jsou splněny podmínky pro nařízení předběžného opatření.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, jež doplnil dne 19.2.2014, a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání shrnul průběh exekucí vedených na jeho majetek a namítal, že insolvenční návrh nepodával proto, aby zabránil provedení exekuce či uspokojení věřitelů, ale proto, že je pro věřitele výhodnější zpeněžení majetku v konkursu (bez odměny exekutora a nákladů spojených s prováděním dražby) než v exekuci. Poukázal přitom na skutečnost, že nařízená dražba nebyla zrušena kvůli podání insolvenčního návrhu, ale z jiného důvodu.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 86 INS 1002/2014-A-25 ze dne 8.9.2014 (dle záznamu soudu prvého stupně v insolvenčním rejstříku je daná věc aktuálně přidělena senátu 86 INS) odmítl pro vady insolvenční návrh, jímž se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku.

Podle ust. § 146 odst. 1 IZ zanikají účinností rozhodnutí podle § 142 téhož zákona účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření. Odůvodňují-li to okolnosti případu, může insolvenční soud určit, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření zaniknou až právní mocí rozhodnutí.

V dané věci bylo usnesení insolvenčního soudu ve smyslu ust. § 142 písm. a) IZ, jímž byl insolvenční návrh odmítnut pro vady dle ust. § 128 odst. 1 IZ, vydáno dne 8.9.2014 a následujícího dne bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku; tím dle ust. § 89 odst. 1 IZ nabylo dne 9.9.2014 účinnosti. Insolvenční soud přitom nerozhodl o tom, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a nařízené předběžné opatření zaniknou až právní mocí rozhodnutí. Odvolání dlužníka se tak v důsledku uvedeného stalo bezpředmětným, neboť dle ust. § 146 odst. 1 IZ zanikly dne 9.9.2014 jak účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle ust. § 109 a násl. IZ, tak napadené předběžné opatření.

Odvolací soud proto odvolání dlužníka podle ust. § 218 písm. c) občanského soudního řádu odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 18. září 2014

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová