2 VSPH 358/2011-P11-10
MSPH 88 INS 493/2011 2 VSPH 358/2011-P11-10

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Michala Kalvase, bytem Slávy Horníka 158, Praha 5, o odvolání Jany Čihákové, bytem Mašovice, pošta Meclov, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 493/2011-P11-2 ze dne 25.února 2011

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 493/2011-P11-2 ze dne 25.února 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 88 INS 493/2011-P11-2 ze dne 25.2.2011 odmítl přihlášku pohledávky Jany Čihákové (dále jen odvolatelka) do insolvenčního řízení týkajícího se Michala Kalvase (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 18.1.2011 rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval jeho věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky proti dlužníkovi do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, a poučil je o tom, že k přihláškám podaným později se nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Konec lhůty pro přihlášení pohledávek připadl v daném případě na den 17.2.2011. Protože odvolatelka podala přihlášku pohledávky v celkové výši 175.500,-Kč do insolvenčního řízení až dne 23.2.2011, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a aby její pohledávka byla zařazena mezi pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení. V odvolání uvedla, že o probíhajícím řízení nebyla informována, a nemohla proto dodržet lhůtu pro podání přihlášky. Městský soud ji v souvislosti s řízením nekontaktoval, přestože ji dlužník označil jako svého věřitele, a nepřihlédl ani k tomu, že řádně tvrdila skutečnosti a předložila důkazy o existenci své pohledávky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: -2-MSPH 88 INS 493/2011

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů. Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 13.1.2011 v 11 hod. 19 min. bylo u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 88 INS 493/2011 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 18.1.2011 o úpadku dlužníka (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 8 hod. 01 min.). Co se týče usnesení č.j. MSPH 88 INS 493/2011-A-7 ze dne 18.1.2011, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl na čtvrtek 17.2.2011.

V daném případě soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatelky a o ukončení její účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 -3-MSPH 88 INS 493/2011 insolvenčního zákona, neboť odvolatelka podala přihlášku do insolvenčního řízení opožděně dne 23.2.2011 po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek.

Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání odvolatelky důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 3.května 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová