2 VSPH 350/2013-A-11
MSPH 79 INS 4018/2013 2 VSPH 350/2013-A-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Jozefa Tótha, bytem V Úvalu 84, Praha 5, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 4018/2013-A-6 ze dne 25.února 2013

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 4018/2013-A-6 ze dne 25.února 2013 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 79 INS 4018/2013-A-6 ze dne 25.2.2013 uložil Jozefu Tóthovi (dále jen dlužník), jenž se insolvenčním návrhem došlým soudu dne 14.2.2013 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že povinnost zaplatit zálohu ukládá dlužníkovi proto, že je nutné zajistit prostředky na náklady insolvenčního řízení. Soud přezkoumal insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení a konstatoval, že ohledně dlužníka probíhalo od 4.3.2008 do 25.2.2009 insolvenční řízení, v jehož rámci bylo dlužníkovi povoleno oddlužení, které však insolvenční soud zrušil usnesením č.j. MSPH 79 INS 826/2008-B-46 ze dne 16.10.2008 (právní moci nabylo dne 22.11.2008) z důvodu závažného porušení povinností dlužníkem, který zatajil skutečnou výši svých příjmů, a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs, jenž byl pro nedostatek jeho majetku zrušen. Výši zálohy stanovil soud s ohledem ke shora popsaným okolnostem tak, aby byla dostatečnou garancí úhrady nákladů insolvenčního řízení v případě jeho řešení konkursem.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že mu uloží povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč. Namítal, že převážná část jeho závazků vznikla před zjištěním úpadku v předchozím řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 79 INS 826/2008. Namítal, že použití ust. § 393 insolvenčního zákona není případné, neboť dopadá na situaci, kdy návrh na povolení oddlužení neobsahuje veškeré náležitosti, je nesrozumitelný nebo neurčitý.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, překlenout tak nedostatek finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň části nároků insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Dle ust. § 395 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona zamítne insolvenční soud návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr. Odst. 3 písm. a) citovaného ustanovení dovozuje nepoctivý záměr sledovaný návrhem na povolení oddlužení z toho, že posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového řízení.

Z insolvenčního návrhu a předložených příloh odvolací soud zjistil, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s tím, že vůči šestnácti věřitelům má splatné závazky v celkové výši cca 1,1 milionu Kč, vlastní movité věci zanedbatelné hodnoty a pohledávku ve výši 4.000,-Kč, nevlastní žádné nemovitosti a jeho měsíční příjem tvoří mzda ve výši 7.600,-Kč a důchod ve výši 10.659,60 Kč. Odvolací soud dále ze spisu zjistil, že v období od 4.3.2008 do 25.2.2009 probíhalo ohledně dlužníka insolvenční řízení, v jehož rámci byl schválen způsob jeho řešení oddlužením, přičemž usnesení o schválení oddlužení bylo zrušeno usnesením insolvenčního soudu ze dne 16.10.2008 z důvodu závažného porušení povinností dlužníkem, který zatajil část svých příjmů, a jeho úpadek byl řešen konkursem. Odvolací soud s odkazem na ust. § 395 odst. 1 písm. a) ve spojení s odst. 3 písm. a) insolvenčního zákona došel k závěru, že v tomto případě lze dovodit nepoctivý záměr dlužníka, jelikož ohledně něho v posledních pěti letech probíhalo insolvenční řízení, v jehož rámci dlužník v neprospěch věřitelů zatajil část svých příjmů. Protože úpadek dlužníka bude v dané věci zjevně řešen nepatrným konkursem, přičemž dlužník nedisponuje žádnými likvidními prostředky, jež by insolvenční správce mohl použít na úhradu prvotních nákladů insolvenčního řízení po svém ustanovení do funkce, je odvolací soud s přihlédnutím k počtu věřitelů a souhrnu závazků dlužníka stejně jako soud prvního stupně toho názoru, že složení zálohy ve výši stanovené napadeným usnesením je nezbytné.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 1.července 2013 JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová