2 VSPH 35/2011-A-12
MSPH 88 INS 15834/2010 2 VSPH 35/2011-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka SOVEKO PLAST, s.r.o., sídlem Fráni Šrámka 1209/5, Ostrava, Mariánské Hory, zahájeném na návrh ASIO, s.r.o., sídlem Jiříkovice 83, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 15834/2010-A-5 ze dne 22.prosince 2010

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 15834/2010-A-5 ze dne 22.prosince 2010 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 88 INS 15834/2010-A-5 ze dne 22.12.2010 vyslovil svoji místní nepříslušnost k projednání věci a k rozhodnutí o insolvenčním návrhu ASIO, s.r.o. (dále jen navrhovatel) proti SOVEKO PLAST, s.r.o. (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Ostravě jako soudu místně příslušnému.

V odůvodnění usnesení uvedl, že se navrhovatel domáhal insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 22.12.2010 vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka. Obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo. Dlužník je právnickou osobou se sídlem v Ostravě-Mariánské Hory, a jeho obecným soudem je tedy Okresní soud v Ostravě, který je v obvodu Krajského soudu v Ostravě. Proto soud prvního stupně podle ust. § 105 odst. 2 o.s.ř. vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o tom, že po právní moci usnesení postoupí věc Krajskému soudu v Ostravě, který je podle ust. § 85 odst. 3 a § 85a o.s.ř. soudem místně příslušným.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž namítal, že insolvenční zákon nezná pojem místní příslušnost a z gramatického výkladu ust. § 97 odst. 1 insolvenčního zákona za použití ust. § 9 odst. 4 o.s.ř. lze věcnou příslušnost soudu chápat jako otázku, který soud rozhoduje v tomto řízení jako soud prvního stupně. Podle dlužníka Městský soud v Praze při svém rozhodování o vyslovení místní nepříslušnosti aplikoval nesprávně ust. § 105 odst. 2 o.s.ř.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Z ust. § 7 odst. 2 insolvenčního zákona vyplývá, že pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, je třeba přímo aplikovat ustanovení občanského soudního řádu. Podle ust. § 105 odst. 1 o.s.ř. zkoumá soud místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Později ji zkoumá jen k námitce účastníka, je-li uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Podle ust. § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle ust. § 85 odst. 3 o.s.ř. je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo. Podle ust. § 85a o.s.ř. je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že ke dni 22.12.2010, kdy bylo insolvenční řízení zahájeno, měl dlužník (a dosud má) sídlo zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 18490 na adrese Fráni Šrámka 1209/5, Ostrava, Mariánské Hory. Toto sídlo dlužníka označil v insolvenčním návrhu i navrhovatel, přičemž jiné jeho sídlo (či faktické působiště) se z obsahu spisu (odvolání) nepodává. Za této situace je obecným soudem dlužníka Okresní soud v Ostravě, jenž patří do obvodu Krajského soudu v Ostravě.

Soud prvního stupně tudíž nepochybil, když vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o tom, že věc bude postoupena Krajskému soudu v Ostravě. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 30.května 2011

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová