2 VSPH 349/2013-B-33
KSPL 56 INS 8522/2012 2 VSPH 349/2013-B-33

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a ze soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužníka Václava Vodiky, bytem Kaštanová 124, Plesná u Chebu, adresa pro doruování: 384 43 Strážný 6, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 56 INS 8522/2012-B-25 ze dne 15. února 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 56 INS 8522/2012-B-25 ze dne 15. února 2013 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni usnesením .j. KSPL 56 INS 8522/2012-B-25 ze dne 15.2.2013 odmítl návrh Václava Vodiky (dále jen dlužník) na povolení oddlužení (bod I. výroku) a prohlásil na jeho majetek konkurs (bod II. výroku) s tím, že bude projednán jako nepatrný (bod III. výroku).

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že usnesením .j. 3 VSPH 1538/2012-B-19 ze dne 23.11.2012 zrušil Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka usnesení, jímž insolvenní soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Odvolací soud vyjád il závazný právní názor, že dlužníkovi dosud neuplynula lh ta k podání návrhu na povolení oddlužení, jež se pojí s doruením pouení, jež má všechny obsahové náležitosti. Insolvenní soud proto výzvou ze dne 7.12.2012, jež byla dlužníkovi doruena do vlastních rukou dne 7.1.2013, pouil dlužníka o tom, že do 30 dn od doruení insolvenního návrhu m že na p edepsaném formulá i podat návrh na povolení oddlužení s tím, že pozdČji podaný návrh odmítne. SouasnČ ho pouil o tom, jaké listiny má k návrhu p ipojit, a o tom, že podle ust. § 83 insolvenního zákona není prominutí zmeškání lh ty v insolvenním ízení p ípustné.

Dne 14.1.2013 došel soudu seznam majetku opat ený prohlášením dlužníka o tom, že je správný a úplný, a potvrzení o p íjmu dlužníka. Až dne 11.2.2013 mu došel návrh na povolení oddlužení, jenž dlužník p edal k poštovní p epravČ dne 7.2.2013. Protože poslední den lh ty k podání návrhu na povolení oddlužení p ipadl v daném p ípadČ na 6.2.2013, odmítl soud podle ust. § 390 odst. 3 insolvenního zákona návrh na povolení oddlužení jako opoždČnČ podaný a podle ust. § 396 odst. 1 téhož zákona rozhodl o ešení jeho úpadku konkursem s tím, že vzhledem ke splnČní podmínek ust. § 314 odst. 1 písm. b) téhož zákona bude projednán jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni, a to v rozsahu bod I. a II. výroku, se dlužník vas odvolal. Z odvolání plyne požadavek, aby je odvolací soud v této ásti zmČnil a aby rozhodl o tom, že jeho úpadek bude ešen oddlužením. V odvolání uvedl, že po obdržení výzvy soudu zaal vypl ovat návrh na povolení oddlužení. Byl si vČdom toho, že má p edložit i znalecké ocenČní nemovitosti, protože je však znalec mČl dodat až po termínu podání návrhu na povolení oddlužení, odeslal návrh bez ocenČní. Vycházel p itom z toho, že na doplnČní návrhu bude mít dalších 7 dní.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal usnesení Krajského soudu v Plzni v ásti napadené odvoláním i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 389 odst. 1 a § 390 odst. 1 insolvenního zákona m že dlužník, který není podnikatelem, insolvennímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek ešil oddlužením, p iemž návrh na povolení oddlužení musí podat spolu s insolvenním návrhem a podá-li insolvenní návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozdČji do 30 dn od doruení insolvenního návrhu dlužníkovi. Podle ust. § 390 odst. 3 téhož zákona odmítne insolvenní soud návrh na povolení oddlužení podaný opoždČnČ nebo nČkým, kdo k tomu nebyl oprávnČn, rozhodnutím, které doruí dlužníku, osobČ, která takový návrh podala, insolvennímu správci a vČ itelskému výboru.

Podle ust. § 391 téhož zákona musí návrh na povolení oddlužení vedle obecných náležitostí podání obsahovat oznaení dlužníka a osob oprávnČných za nČj jednat, údaje o oekávaných p íjmech dlužníka v následujících 5 letech a údaje o p íjmech dlužníka za poslední 3 roky. Návrh na povolení oddlužení lze podat pouze na formulá i, jeho náležitosti stanoví provádČcí právní p edpis a podobu zve ejní Ministerstvo spravedlnosti zp sobem umož ujícím dálkový p ístup.

Podle ust. § 392 odst. 1 a 2 téhož zákona musí dlužník k návrhu na povolení oddlužení p ipojit seznam majetku a seznam závazk , pop ípadČ prohlášení o zmČnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenním ízení d íve p edložil, listiny dokládající údaje o jeho p íjmech za poslední 3 roky a písemný souhlas nezajištČného vČ itele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnČní, které p i oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky. V seznamu majetku dlužník kromČ náležitostí uvedených v § 104 odst. 2 u každé položky uvede údaj o dobČ po ízení majetku, o jeho po izovací cenČ a odhad obvyklé ceny majetku ke dni po ízení seznamu. Nejde-li o nemovitosti nebo o majetek, který slouží k zajištČní, ocenČní znalcem se nevyžaduje.

Podle ust. § 393 téhož zákona vyzve insolvenní soud usnesením osobu, která podala návrh na povolení oddlužení, jenž neobsahuje všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neuritý, k jeho opravČ nebo doplnČní v urené lh tČ, která nesmí být delší než 7 dn , a souasnČ ji pouí, jak má opravu nebo doplnČní provést. StejnČ postupuje insolvenní soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení p ipojeny zákonem požadované p ílohy nebo neobsahují-li tyto p ílohy stanovené náležitosti. Není-li p es výzvu insolvenního soudu návrh na povolení oddlužení

ádnČ doplnČn a v ízení o nČm nelze pro tento nedostatek pokraovat nebo nejsou-li k nČmu p es jeho výzvu p ipojeny zákonem požadované p ílohy anebo neobsahují-li tyto p ílohy stanovené náležitosti, insolvenní soud návrh na povolení oddlužení odmítne.

Podle ust. § 396 odst. 1 insolvenního zákona rozhodne insolvenní soud souasnČ o zp sobu ešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vČdomí jeho zpČtvzetí nebo jej zamítne.

Ze spisu odvolací soud ovČ il, že usnesení, jímž dlužníka ádnČ pouil o jeho oprávnČní podat návrh na povolení oddlužení, podmínkám, p i jejichž splnČní tak m že uinit, i následcích v p ípadČ, že je nesplní, doruil insolvenní soud dlužníkovi do vlastních rukou spolu s usnesením odvolacího soudu .j. 3 VSPH 1538/2012-B-19 ze dne 23.11.2012, jež obsahuje obdobné pouení, dne 7.1.2013. T icetidenní lh ta k podání návrhu na povolení oddlužení vázaná dle závazného právního názoru odvolacího soudu nejen na doruení insolvenního návrhu, ale i na doruení ádného pouení o možnosti podat takový návrh, proto poala bČžet dne 8.1.2013 a skonila ve st edu dne 6.2.2013. Protože dlužník p edal návrh na povolení oddlužení k poštovní p epravČ až dne 7.2.2013 (soudu došel dne 11.2.2013), podal ho opoždČnČ. Insolvennímu soudu proto nelze vytknout žádné pochybení, když návrh dlužníka na povolení oddlužení jako opoždČný odmítl a prohlásil na jeho majetek konkurs.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka d vodným a podle ust. § 219 obanského soudního ádu potvrdil usnesení soudu prvního stupnČ v napadených bodech I. a II. výroku jako vČcnČ správné.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 27. srpna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kate ina VanČková