2 VSPH 344/2010-P157-7
MSPH 59 INS 578/2009 2 VSPH 344/2010-P157-7

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka CDC-Credit and Development Company, a.s., sídlem Vinohradská 1233/22, Praha 2, o odvolání Mgr. Andrey Hrašeové, bytem nám. Přátelství 1518/2, Praha 10, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 578/2009-P157-2 ze dne 16. dubna 2010

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 578/2009-P157-2 ze dne 16. dubna 2010 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 59 INS 578/2009-P157-2 ze dne 16.4.2010 odmítl přihlášku pohledávky Mgr. Andrey Hrašeové (dále jen odvolatelka) do insolvenčního řízení týkajícího se CDC-Credit and Development Company, a.s. (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 21.10.2009 rozhodl o úpadku dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a vyzval jeho věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky proti dlužníkovi do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Lhůta pro podání přihlášek uplynula dnem 20.11.2009. Protože odvolatelka podala přihlášku pohledávky v celkové výši 57.500,-Kč do insolvenčního řízení osobně až dne 9.4.2010, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a aby přijal její pohledávku jako oprávněnou. V odvolání namítala, že o rozhodnutí o úpadku nebyla nijak informována, přestože byla představiteli dlužníka ujišťována o tom, že jí důležité informace neprodleně sdělí. V období od zahájení insolvenčního řízení (21.10.2009) do konce lhůty k přihlášení pohledávek (20.11.2009) se starala o vážně nemocného otce svého přítele. Dne 20.11.2009 se zúčastnila jeho pohřbu a z pochopitelných důvodů neřešila záležitosti týkající se dlužníka. Zdůrazňovala, že u dlužníka investovala velkou část svých úspor, a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu považuje za důležité získat zpět alespoň část těchto prostředků.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z údajů v něm obsažených odvolací soud zjistil, že dne 6.2.2009 ve 12 hod. 24 min. bylo u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 59 INS 578/2009 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 21.10.2009 o úpadku dlužníka (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn dne 22.10.2009 v 7 hod. 11 min.). Co se týče usnesení č.j. MSPH 59 INS 578/2009-A-44 ze dne 21.10.2009, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně třicetidenní lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Protože konec stanovené lhůty připadl na sobotu 21.11.2009 (podle ust. § 57 odst. 1 občanského soudního řádu počala totiž třicetidenní lhůta k uplatnění pohledávek plynout dne 23.10.2009, tj. dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí o úpadku, neboť do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty), byl podle ust. § 57 odst. 2 občanského soudního řádu posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den, tj. pondělí 23.11.2009.

V daném případě soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatelky a o ukončení její účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť odvolatelka podala přihlášku do insolvenčního řízení opožděně dne 9.4.2010 po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek.

Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání odvolatelky důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 6. května 2010

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová