2 VSPH 343/2014-A-34
MSPH 94 INS 28133/2013 2 VSPH 343/2014-A-34

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužnice Simony anonymizovano , anonymizovano , bytem Hráského 1910/11, Praha 4, adresa pro doručování: Kádovská 125, Zvánovice, zast. Jaroslavem Richterem, bytem Emilie Hyblerové 525/13, Praha 4, adresa pro doručování: Kádovská 125, Zvánovice, zahájené na návrh QI investiční společnost, a.s., sídlem Rybná 682/14, Praha 1, zast. advokátkou Mgr. Dagmar Beníkovou, sídlem Legionářská 3, Olomouc, o odvolání navrhovatelky proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 28133/2013-A-18 ze dne 11.listopadu 2013

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 28133/2013-A-18 ze dne 11.listopadu 2013 se v bodech I. a III. výroku zrušuje a řízení se v tomto rozsahu zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v bodě I. výroku shora označeného usnesení zamítl insolvenční návrh, jímž se QI investiční společnost, a.s. (dále jen navrhovatelka) domáhala vydání rozhodnutí o zjištění úpadku Simony anonymizovano (dále jen dlužnice), v bodě II. výroku navrhovatelce uložil, aby do 3 dnů od právní moci usnesení zaplatila soudní poplatek za podání insolvenčního návrhu ve výši 2.000,-Kč, a v bodě III. výroku rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně kromě jiného uvedl, že insolvenční návrh zamítl dle ust. § 143 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) proto, že v řízení nebylo spolehlivě prokázáno, že navrhovatelka má vůči dlužnici splatnou pohledávku, resp. že existence této pohledávky byla dlužnicí zpochybněna poukazem na probíhající spor, jež je o ní veden před nalézacím soudem.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se navrhovatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Jelikož podáním ze dne 31.7.2014 (č.d. A-31) vzala navrhovatelka insolvenční návrh zpět poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak toto rozhodnutí není dosud v právní moci, postupoval odvolací soud podle ust. § 130 odst. 1 IZ a napadené usnesení ve výroku, jímž byl insolvenční návrh zamítnut, včetně na něm závislého výroku o nákladech řízení, zrušil a řízení o insolvenčním návrhu v tomto rozsahu zastavil.

Výrok o nákladech řízení před soudy obou stupňů je odůvodněn ust. § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu s přihlédnutím k tomu, že dlužnici podle obsahu spisu žádné náklady řízení nevznikly.

K vyjádření dlužnice ke zpětvzetí insolvenčního návrhu ze dne 12.8.2014 (č.d. A-32), v němž požádala o pokračování odvolacího řízení za účelem přesného stanovení jim vzniklé hmotné ale bohužel i již nevratné zdravotní a psychické škody z dva roky neoprávněně podaného a běžícího šikanózního insolvenčního návrhu insolvenčního navrhovatele , považoval odvolací soud za vhodné uvést, že speciální úprava procesního postupu rozhodnutí soudu po zpětvzetí insolvenčního návrhu obsažená v ust. § 130 IZ neumožňuje pokračovat v odvolacím řízení nehledě na to, že je-li dlužnice přesvědčena o tom, že jí zahájením insolvenčního řízení, popř. opatřeními přijatými v jeho průběhu, vznikla škoda nebo jiná újma, má právo domáhat se náhrady této škody nebo jiné újmy vůči navrhovatelce žalobou podle ust. § 147 odst. 4 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 15.srpna 2014

Mgr. Tomáš Braun, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová