2 VSPH 335/2012-B-91
KSPA 56 INS 4267/2008 2 VSPH 335/2012-B-91

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka EUROPROFI CZ, a.s. v likv., sídlem Býšť 169, o odvolání EASY ENTERPRISES INC., sídlem Capital City, Independence Avenue, Victoria, Mahé, Seychelská republika, zast. advokátkou JUDr. Věrou Rýdlovou, sídlem Dobronická 1257, Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 4267/2008-B-80 ze dne 22.prosince 2011

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 56 INS 4267/2008-B-80 ze dne 22.12.2011 vyslovil v insolvenčním řízení vedeném na majetek EUROPROFI CZ, a.s. v likv. souhlas s tím, aby insolvenční správce JUDr. Jiří Komárek vydal výtěžek zpeněžení nemovitostí ve výši 41.442.062,35 Kč zajištěných zástavním právem zřízeným ve prospěch MARCEGAGLIA S.p.A. tomuto věřiteli.

Toto usnesení napadla EASY ENTERPRISES INC. (dále jen odvolatel) podáním ze dne 13.1.2012, jež označila jako odvolání proti shora uvedenému rozhodnutí a v němž se omezila na sdělení, že je do třiceti dnů zdůvodní.

Protože v rozporu s ust. § 205 odst. 1 občanského soudního řádu odvolatel neuvedl, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu vedoucího k jeho vydání (odvolací důvod) a čeho se domáhá, vyzval ho soud prvního stupně usnesením č.j. KSPA 56 INS 4267/2008-B-87 ze dne 14.2.2012 k doplnění podání a k odstranění vad odvolání do patnácti dnů od doručení výzvy, přičemž ho současně poučil o následku spočívajícím v odmítnutí návrhu v případě, že vytčené vady neodstraní a v řízení nebude možné pokračovat.

Protože na výzvu, jež mu byla doručena dne 20.2.2012, odvolatel nereagoval, své podání nedoplnil a vytčené nedostatky neodstranil, odvolací soud jeho odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí podle ust. § 43 odst. 2 občanského soudního řádu za použití ust. § 211 téhož zákona odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 16.března 2012

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová