2 VSPH 331/2011-A-51
KSPL 29 INS 12120/2010 2 VSPH 331/2011-A-51

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka AVRORA trading, s.r.o., sídlem Dolní Nivy 118, Sokolov, zast. advokátkou Mgr. Zuzanou Volejníkovou, sídlem Zbraslavské náměstí 458, Praha 5, zahájené na návrh 1) Nikolaje Petroviče Dvořáka, bytem Dolní Nivy 118, Sokolov, zast. advokátem JUDr. Jaromírem Malým, sídlem Chebská 355/49, Karlovy Vary, a 2) JUDr. Martina Tocika, sídlem Moskevská 66, Karlovy Vary, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 12120/2010-A-32 ze dne 23.února 2011

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 12120/2010-A-32 ze dne 23.2.2011 rozhodl o tom, že se zjišťuje úpadek AVRORA trading, s.r.o. (dále jen dlužník, insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Tomáše Linhu, rozhodl, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, vyzval věřitele, aby do 30 dnů přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, pokud tak dosud neučinili, a aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na majetku dlužníka, osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, vyzval, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci, na den 18.4.2011 nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů, a rozhodl o tom, že rozhodnutí bude zveřejňovat v insolvenčním rejstříku.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční návrh zamítá. Protože podáním ze dne 26.4.2011 vzal odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 11.května 2011

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová