2 VSPH 330/2013-B-13
KSPL 56 INS 16629/2012 2 VSPH 330/2013-B-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužníka Milana Doska, bytem Slavíkova 1682, Sokolov, zast. Michalem Doskem, bytem Pražská t . 51, ýeské BudČjovice, o odvolání dlužníka proti opravnému usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 56 INS 16629/2012-B-4 ze dne 8. února 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 56 INS 16629/2012-B-4 ze dne 8. února 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni opravným usnesením .j. KSPL 56 INS 16629/2012-B-4 ze dne 8.2.2013 opravil písa skou chybu v záhlaví a v bodČ I. výroku usnesení .j. KSPL 56 INS 16629/2012-A-17 ze dne 13.11.2012 spoívající v tom, že v oznaení dlužníka uvedl nesprávné rodné íslo 490928/181 namísto správného 490728/181.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník vas odvolal a požadoval, aby je zrušil, nebo v d sledku vydání opravného usnesení došlo podle jeho názoru k neoprávnČnému zvýhodnČní vČ itele Raiffeisenbank, a.s., jehož p ihlášku pohledávky ve výši 490.731,38 K odmítl jako opoždČnou insolvenní soud usnesením .j. KSPL 56 INS 16629/2012-P8-2 ze dne 24.1.2013.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenního zákona se pro insolvenní ízení a pro incidenní spory použijí p imČ enČ ustanovení obanského soudního ádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spoívá insolvenní ízení.

Podle ust. § 164 obanského soudního ádu opraví p edseda senátu v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v potech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doruí úastník m; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, m že odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci. Dle ust. § 167 odst. 2 obanského soudního ádu není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení p imČ enČ ustanovení o rozsudku.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že je v písemném vyhotovení usnesení .j. KSPL 56 INS 16629/2012-A-17 ze dne 13.11.2012, jímž insolvenní soud rozhodl o úpadku dlužníka, o povolení oddlužení a o ustanovení insolvenního správce, písa ská chyba, když v záhlaví a v bodČ I. výroku chybnČ uvedl rodné íslo dlužníka. V souladu s ustanoveními, jejichž obsah byl strunČ reprodukován shora, p edseda senátu insolvenního soudu zjištČnou písa skou chybu opravil. Postupu insolvenního soudu proto v této souvislosti nelze vytknout žádné pochybení. K odvolací argumentaci nelze než uvést, že neodstranČním shora popsané písa ské chyby by se naopak insolvenní soud dopustil pochybení znesnad ujícího vČ itel m dlužníka možnost realizovat své oprávnČní uplatnit v insolvenním ízení pohledávky, jež mají v i dlužníkovi.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka d vodným a napadené usnesení podle ust. § 219 obanského soudního ádu jako ve výroku vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 28. srpna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kate ina VanČková