2 VSPH 318/2015-A-58
KSHK 42 INS 4363/2014 2 VSPH 318/2015-A-58

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Marcely Drahokoupilové, bytem Šolcova 1902, Turnov, zahájené na návrh Zdeňka Koliandra, bytem Nová Výstavba 205, pošta Obrnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 4363/2014-A-45 ze dne 23. ledna 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 4363/2014-A-45 ze dne 23. ledna 2015 se mění v bodě II. výroku tak, že se Mgr. František Jaroš zástupcem dlužnice Marcely Drahokoupilové neust anovuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 4363/2014-A-45 ze dne 23.1.2015 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Marcely Drahokoupilové (dále jen dlužnice) zahájeném na návrh Zdeňka Koliandra (dále jen navrhovatel) zprostil funkce zástupkyně dlužnice v řízení JUDr. Ivanu Velíškovou (bod I. výroku) a zástupcem jí ustanovil advokáta Mgr. Františka Jaroše (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že řízení bylo zahájeno dne 19.2.2014 na návrh navrhovatele. Podáním doručeným soudu dne 2.6.2014 požádala dlužnice o ustanovení zástupce, jehož si z finančních důvodů nemůže dovolit. S přihlédnutím k prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce dovodil soud, že dlužnice splňuje podmínky dle ust. § 30 občanského soudního řádu, a usnesením ze dne 22.8.2014 (č.d. A-33) ustanovil zástupcem dlužnice advokáta JUDr. Ing. Tomáše Matouška. Na základě odvolání dlužnice Vrchní soud v Praze toto rozhodnutí usnesením č.j. 1 VSPH 1877/2014-A-38 ze dne 9.10.2014 zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Usnesením ze dne 4.12.2014 (č.d. A-41) ustanovil soud zástupcem dlužnice advokáta JUDr. Jiřího Stránského, jenž je napadl odvoláním, jež zdůvodnil tím, že mu jeho zdravotní stav neumožňuje vykonávat advokátní činnost, zastavuje proto výkon advokacie a navrhuje, aby byl dlužnici ustanoven jiný zástupce. Soud shledal jím uvedené důvody opodstatněnými, usnesením ze dne 6.1.2015 (č.d. A-43) ho funkce zprostil a zástupkyní dlužnice ustanovil advokátku JUDr. Ivanu Velíškovou, jež je napadla odvoláním, jež zdůvodnila tím, že je starobní důchodkyní a v roce 2014 utlumila ze zdravotních důvodů výkon advokacie na nejnižší možnou míru s cílem ukončit tuto činnost v průběhu první poloviny tohoto roku. Navrhla proto soudu, aby dlužnici ustanovil jiného zástupce. Protože soud shledal tvrzené důvody opodstatněnými, rozhodl jak uvedeno shora a zástupcem dlužnice ustanovil advokáta Mgr. Františka Jaroše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání namítala, že včas podaným odvoláním, o němž odvolací soud dosud nerozhodl, napadla usnesení ze dne 6.1.2015 (č.d. A-43), a vyjádřila přesvědčení, že pokud dosud nenabylo právní moci, nemohlo být vydáno nové rozhodnutí o ustanovení zástupce.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 30 odst. 1 občanského soudního řádu ustanoví předseda senátu účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit. Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odst. 2).

Ze shora uvedeného plyne, že v případě, že je třeba chránit zájmy účastníka řízení, lze mu ustanovit zástupce. Podle ust. § 30 odst. 1 občanského soudního řádu může být takovým zástupcem jakákoliv fyzická osoba, ust. § 30 odst. 2 téhož určuje, za jakých podmínek je třeba ustanovit k zastupování účastníka advokáta, přičemž ustálená soudní judikatura dovozuje, že musí jít o věc skutkově a právně složitou a astoupení advokátem musí vyžadovat ochrana zájmů účastníka řízení.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že na žádost dlužnice ustanovil soud prvního stupně usnesením ze dne 22.8.2014 (č.d. A-33) zástupcem dlužnice advokáta JUDr. Ing. Tomáše Matouška. Toto usnesení k odvolání dlužnice přezkoumal Vrchní soud v Praze, jenž je usnesením č.j. 1 VSPH 1877/2014-A-38 ze dne 9.10.2014 zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Usnesením ze dne 6.1.2015 (č.d. A-41) ze dne 4.12.2014 ustanovil soud prvního stupně zástupcem dlužnice advokáta JUDr. Jiřího Stránského. Na základě jeho odvolání ho soud usnesením ze dne 6.1.2015 (č.d. A-43) funkce zprostil a zástupcem dlužnice ustanovil advokátku JUDr. Ivanu Velíškovou. Na základě jejího odvolání ji soud napadeným usnesením funkce zprostil a zástupcem dlužnice ustanovil advokáta Mgr. Františka Jaroše. Oproti skutkovému stavu popsanému v odůvodnění napadeného usnesení zjistil odvolací soud, že usnesení ze dne 6.1.2015 (č.d. A-43), jímž byl funkce zproštěn JUDr. Jiří Stránský a zástupcem dlužnice byla ustanovena JUDr. Ivana Velíšková, napadla odvoláním, jež jako bezpředmětné odmítl Vrchní soud v Praze usnesením č.j. 1 VSPH 201/2015-A-53 ze dne 10.8.2015 s poukazem na to, že již byla funkce zproštěna, JUDr. Ivana Velíšková. Včasným odvolání je však napadla též dlužnice, jež -na rozdíl od JUDr. Ivany Velíškové, která odvoláním napadla výrok, jímž byla ustanovena do funkce zástupce dlužnice-napadla výrok, jímž soud rozhodl o zproštění JUDr. Jiřího Stránského funkce jejího zástupce. Odvolání odůvodnila tím,

že JUDr. Jiří Stránský ničím nedoložil svá tvrzení o tom, že mu zdravotní stav neumožňuje vykonávat advokacii v plném rozsahu, že na stránkách České advokátní komory ověřila, že výkon advokátní činnosti neomezil ani nezastavil a nadále poskytuje právní služby v oblasti občanského a obchodního práva a bankovnictví a financí včetně zastupování v soudních sporech. V této části nenabylo usnesení ze dne 6.1.2015 (č.d. A-43) dosud právní moci, neboť odvolací soud o něm dosud nerozhodl.

Odvolací soud je toho názoru, že na rozdíl od situace, kdy je v insolvenčním řízení po vydání rozhodnutí o úpadku nezbytné, aby byl trvale zajištěn výkon funkce insolvenčního správce, a proto v případě odvolání insolvenčního správce z funkce či zproštění funkce rozhoduje insolvenční soud současně o ustanovení nového insolvenčního správce (k tomu viz ust. § 31 odst. 5 a § 32 odst. 2 insolvenčního zákona), není nezbytné, aby byl účastníkovi řízení, v němž není vyžadováno povinné zastoupení advokátem (zde dlužnice), v případě zproštění funkce dosavadního zástupce současně ustanoven další zástupce pro řízení, resp. o jeho ustanovení do funkce by měl soud uvažovat až v okamžiku, kdy byl dříve ustanovený zástupce této funkce pravomocně zproštěn. Vzhledem k obsahu odvolání proti usnesení ze dne 6.1.2015 i proti napadenému usnesení, jež dlužnice zpracovala bez pomoci advokáta věcně a erudovaně, je navíc odvolací soud přesvědčen o tom, že její zastoupení advokátem není v tomto řízení k ochraně jejích zájmů nutné.

Z těchto důvodů změnil odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v bodě II. výroku napadeném odvoláním dlužnice a rozhodl o tom, že se advokát Mgr. František Jaroš jejím zástupcem neustanovuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 30.října 2015

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková