2 VSPH 310/2014-A-16
KSPA 60 INS 36154/2013 2 VSPH 310/2014-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice H.F. PROFI, s.r.o., sídlem Na Valech 339, Chrudim, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 60 INS 36154/2013-A-6 ze dne 28. ledna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 60 INS 36154/2013-A-6 ze dne 28. ledna 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ve výroku označeným usnesením uložil H.F. PROFI, s.r.o. (dále jen dlužnice), aby do pěti dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud poukazuje na ust. § 108 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) konstatoval, že záloha je nezbytná k tomu, aby insolvenční správce měl k dispozici potřebné finanční prostředky nutné k výkonu své funkce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku, resp. po svém ustanovení do funkce, a to právě v těch případech, kdy v majetkové podstatě není dostatek finančních prostředků nezbytných pro vedení řízení s tím, že vedle toho má záloha zajistit, aby v případě, že náklady řízení nebudou uspokojeny z majetkové podstaty, mohly z ní být uspokojeny alespoň nároky správce z titulu jeho hotových výdajů a odměny.

Při stanovení výše zálohy přihlédl soud k tomu, že jediným možným způsobem řešení úpadku dlužnice je (bude) konkurs, při němž podle ust. § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále jen Vyhláška) činí odměna insolvenčního správce nejméně 45.000,-Kč, a k tomu, že ohledně majetku dlužnice-jenž tvoří pouze skladové zásoby (nářadí, materiál, pracovní oděvy apod.), vybavení kanceláře a kuchyňky, skladový regál a 9 automobilů různé zůstatkové ceny-není zřejmé, zda se ho podaří zpeněžit, a pokud ano, kdy a za jakou cenu.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích podala dlužnice včasné odvolání, v němž uvedla, že je nemajetná, nemá žádné disponibilní finanční prostředky, resp. nemá možnost získat je ani půjčkou, a že ani případný prodej vozidel zatížených exekucemi by nevedl k získání částky uložené soudem . Nadto zdůraznila, že uhrazení zálohy znemožňuje zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku podle ust. § 144 IZ, což je podle jejího názoru možným řešením situace bez vynaložení značných nákladů.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle ust. § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Z ust. § 108 odst. 1 až 3 IZ kromě jiné plyne, že insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Povinnost hradit zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, jenž je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. S účinností od 1.1.2014 bylo toto ustanovení kromě jiného doplněno v odstavci 1 úpravou, podle níž není důvodem, pro který by bylo možné upustit od požadavku na uhrazení zálohy, skutečnost, že dlužník nemá žádný (zpeněžitelný) majetek.

Se soudem prvního stupně lze souhlasit v tom, že účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku a umožnit tak insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, a rovněž poskytnout záruku úhrady jeho odměny a hotových výdajů pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (viz ust. § 38 odst. 2 IZ).

Z insolvenčního návrhu a z k němu připojených příloh odvolací soud zjistil, že dlužnice vyjma shora specifikovaných movitých věcí, jež však jsou podle jejího názoru obtížně zpeněžitelné, nevlastní žádný majetek, zatímco vůči více než 50 věřitelům má splatné závazky v celkové výši přes 2 miliony Kč.

Za tohoto stavu věci je nutno očekávat řešení úpadku dlužnice konkursem (popř. nepatrným konkursem), v němž tvoří náklady insolvenčního řízení mimo jiné vždy i odměna insolvenčního správce, která dle ust. § 1 odst. 5 nebo § 2a Vyhlášky bude činit nejméně 45.000,-Kč. Přitom je zřejmé, že vyjma nároku na jeho odměnu si činnost insolvenčního správce vyžádá též vynaložení určitých hotových výdajů spojených např. se soupisem a správou majetkové podstaty nebo s přešetřením majetkových poměrů dlužnice, příp. jejích neúčinných právních úkonů.

K odvolací argumentaci, podle níž uložení povinnosti dlužnici uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení znemožňuje zamítnutí jejího insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku podle ust. § 144 IZ, je třeba uvést, že od 1.1.2014 již podle tohoto ustanovení nelze insolvenční návrh zamítnout proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, i když je to zřejmé. Insolvenční řízení s nedostatečným majetkem je tudíž třeba řešit (jako v tomto případě) konkursem, popř. nepatrným konkursem. Tomu odpovídá i již shora zmiňovaná úprava obsažená v ust. § 108 odst. 1 IZ, z níž plyne, že až na zákonem odůvodněné výjimky postihuje povinnost k úhradě zálohy každého insolvenčního navrhovatele, jehož majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

Soud prvního stupně proto nepochybil, pokud dlužnici uložil povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení v předepsané výši.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným, napadené usnesení shledal věcně správným a podle ust. § 219 OSŘ je potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 23. října 2014

Mgr. Tomáš B r a u n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná