2 VSPH 303/2010-A-12
KSCB 27 INS 2203/2010 2 VSPH 303/2010-A-12

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka CB KOROSTENSKI, s.r.o., sídlem Rudolfovská 71, České Budějovice, zahájené na návrh věřitele a) Karla Kropíka, bytem Nerudova 2123/51, České Budějovice, b) Petra Lonsmína, bytem Plav 9, České Budějovice, c) Andrey Špinarové, bytem Pištín 52, d) Stanislavy Štíchové, bytem Závraty 4, České Budějovice, a e) Ladislava Nováka, bytem Litvínovice 126, České Budějovice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 2203/2010-A-4 ze dne 5. března 2010

takto :

I. Odvolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění :

Krajský soud v Českých Budějovicích v záhlaví označeným usnesením oznámil zahájení insolvenčního řízení dlužníka CB KOROSTENSKI, s.r.o. (dále jen dlužník), informoval o současném zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku a vyzval dlužníkovy věřitele, aby přihlásili své pohledávky v insolvenčním řízení nejpozději do okamžiku vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka. Současně poučil účastníky mimo jiné o tom, že proti usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž zejména uvedl, že od 1.1.2010 má nového jednatele a majitele, který nabídl zaměstnancům, mezi nimiž jsou i navrhující věřitelé, řádné ukončení pracovního poměru s tím, že jim hned vyplatí 5.000,-Kč a nejpozději do dvou měsíců ode dne výpovědi zbytek dlužné mzdy včetně odstupného.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je odvolání proti napadenému usnesení přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

V posuzované věci insolvenční soud na základě insolvenčního návrhu věřitelů a) až e), který mu došel dne 5.3.2010, téhož dne napadeným usnesením (vyhláškou) postupem podle ust. § 101 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) oznámil zahájení insolvenčního řízení dlužníka, přičemž s tímto oznámením spojil ve smyslu ust. § 110 odst. 2 téhož zákona výzvu věřitelům k podávání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení. Proti vyhlášce podle ust. § 101 odst. 1 IZ ovšem není dle odstavce 2 věty za středníkem téhož ustanovení odvolání přípustné. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 218 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) a odvolání jako objektivně nepřípustné odmítl. O náhradě nákladů odvolacího řízení rozhodl podle ust. § 146 odst. 3 OSŘ, když podle obsahu spisu jeho účastníkům žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 28. dubna 2010

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová