2 VSPH 298/2012-B-30
MSPH 95 INS 4090/2011 2 VSPH 298/2012-B-30

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka HRBS, a.s., sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, zast. advokátem JUDr. Michalem Pacovským, sídlem Nad Rokoskou 1228/38, Praha 8, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 4090/2011-B-14 ze dne 14. února 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 4090/2011-B-14 ze dne 14. února 2012 se z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 95 INS 4090/2011-B-14 ze dne 14.2.2012 prohlásil konkurs na majetek HRBS, a.s. (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají dne 14.2.2012 v 9 hod. 20 min.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 16.11.2011 rozhodl o úpadku dlužníka a dne 13.2.2012 se konala schůze věřitelů, která měla rozhodnout o způsobu řešení jeho úpadku. Protože žádný z věřitelů nepodal v zákonem stanovené lhůtě návrh na reorganizaci, přičemž návrh dlužníka na povolení reorganizace soud usnesením č.j. MSPH 95 INS 4090/2011-B-7 ze dne 8.2.2012 zamítl a řešení úpadku dlužníka jakožto podnikatele oddlužením není přípustné, dospěl insolvenční soud k závěru, že jediným způsobem řešení jeho úpadku je konkurs. Proto schůze věřitelů nehlasovala o způsobu řešení úpadku dlužníka a soud podle ust. § 149 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítl, že proti rozhodnutí, jímž byl zamítnut jeho návrh na povolení reorganizace, podal odvolání, o němž odvolací soud dosud nerozhodl. Napadené usnesení vydal insolvenční soud podle jeho názoru předčasně, neboť není vyloučeno, že odvolací soud vyhoví jeho odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení reorganizace, a vznikne tak absurdní situace, když o řešení jeho úpadku bude rozhodnuto dvěma různými způsoby.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Jak je zřejmé z odůvodnění napadeného usnesení, vycházel insolvenční soud z toho, že po zamítnutí návrhu dlužníka na povolení reorganizace, nelze jeho úpadek řešit jinak než konkursem. Pro rozhodnutí o odvolání proti napadenému usnesení je pak podstatné, že zdejší soud zrušil na základě odvolání dlužníka usnesením č.j. MSPH 95 INS 4090/2011, 1 VSPH 256/2012-B-27 ze dne 20.3.2012 usnesení insolvenčního soudu č.j. MSPH 95 INS 4090/2011-B-7 ze dne 8.2.2012, jímž byl zamítnut návrh dlužníka na povolení reorganizace, a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Za této situace nemohlo obstát ani napadené usnesení, jež s usnesením, jímž bylo rozhodováno o návrhu dlužníka na povolení reorganizace, věcně souvisí, resp. na výsledku rozhodnutí o tomto návrhu je závislé.

Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 22. března 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva