2 VSPH 297/2013-A-35
KSPA 59 INS 22690/2012 2 VSPH 297/2013-A-35

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Miroslava Dirra, bytem T. G. Masaryka 35/23, Moravská Třebová, zast. advokátkou Mgr. Alenou Podhornou, sídlem Komenského 20, Moravská Třebová, zahájené na návrh a) Františka Kocandy, bytem Dětřichov 99, pošta Moravská Třebová, a b) Gregora Miko, bytem Cihlářova 9, Moravská Třebová, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 22690/2012-A-29 ze dne 10.ledna 2013

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 59 INS 22690/2012-A-29 ze dne 10.1.2013 rozhodl o zjištění úpadku Miroslava Dirra (dále jen dlužník) a o prohlášení konkursu na jeho majetek, současně mimo jiné ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Milana Švába, rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají dne 10.1.2013 v 10 hod. 17 min., vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení do 30 dnů, pokud tak dosud neučinili, a aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatňují na majetku dlužníka, osoby, které mají vůči dlužníkovi závazky, vyzval, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci, a na den 6.3.2013 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, a to v rozsahu výroků, jimiž soud rozhodl o jeho úpadku a o prohlášení konkursu, se dlužník včas odvolal. Protože podáním ze dne 19.2.2013 vzal odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 28.února 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová