2 VSPH 295/2015-A-35
MSPH 95 INS 14800/2014 2 VSPH 295/2015-A-35

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Denisy Severové, bytem Na Březince 13, Praha 5, adresa pro doručování: Boženy Němcové 709, 252 64 Velké Přílepy, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 14800/2014-A-23 ze dne 15. prosince 2014

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 14800/2014-A-23 ze dne 15. prosince 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 95 INS 14800/2014-A-23 ze dne 15.12.2014 uložil Denise Severové (dále jen dlužnice), jež se domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se dlužnice návrhem ze dne 26.5.2014 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Protože v návrhu nevylíčila řádně rozhodující skutečnosti a nepřipojila k němu zákonem vyžadované přílohy, vyzval ji soud usnesením ze dne 3.6.2014 (č.d. A-7), aby insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení doplnila, a poučil ji o tom, že mu podle ust. § 395 odst. insolvenčního zákona nezbude než zamítnout návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem bude možné důvodně předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30% jejich pohledávek, ledaže s nižším plněním souhlasili. V takovém případě bude podle ust. § 396 téhož zákona úpadek řešen konkursem. Podáním ze dne 9.6.2014 dlužnice požadované údaje doplnila, uvedla, že je podnikatelkou a její čistý měsíční příjem činí 6.358,-Kč. Protože její závazky vůči nezajištěným věřitelům činí 424.461,-Kč, dovodil z toho soud, že nebude schopna splnit zákonem stanovený požadavek, podle něhož se nezajištěným věřitelům musí dostat plnění nejméně v rozsahu 30% jejich pohledávek.

Cituje ust. § 108, § 395 odst. 1 písm. b) a § 396 insolvenčního zákona zopakoval soud, že bude nucen zamítnout návrh dlužnice na povolení oddlužení a rozhodne o řešení jejího úpadku konkursem. S poukazem na výši odměny a náhradu hotových výdajů náležejících insolvenčnímu správci dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. a vzhledem k tomu, že majetek dlužnice tvoří pouze movité věci nízké hodnoty a dva osobní automobily, jež jsou zatíženy zajištěním zřízeným ve prospěch věřitelů, považoval za nezbytné uložit dlužnici, aby složila zálohu na náklady insolvenčního řízení, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby jí bylo složení zálohy prominuto. V odvolání uvedla, že je nemajetná a nemá k dispozici finanční prostředky nezbytné na úhradu zálohy. Dodatečně upozornila na to, že se přestěhovala, bydlí u svého přítele Lukáše Venclíka, je těhotná a ráda by uspíšila řešení svého dluhu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že je nebude možno uhradit z majetkové podstaty.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že se dlužnice podáním ze dne 26.5.2014 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu, k němu připojeným listinách a v podání a listinách, jež předložila na výzvu soudu prvního stupně dodatečně tvrdila, že vůči 8 věřitelům má splatné nezajištěné závazky v celkové výši 424.461,-Kč a vůči 2 věřitelům má zajištěné závazky v celkové výši 267.721,-Kč, její majetek tvoří mobilní telefon v pořizovací ceně 1.500,-Kč a osobní automobily Mazda 3 a Peugeot 206 v pořizovací ceně 105.737,-Kč, resp. 71.737,-Kč, jež jsou předmětem zajištění, a její čistý měsíční příjem činí 6.358,-Kč. Stejně jako soud prvního stupně i odvolací soud z těchto údajů dovodil, že její úpadek nebude možné řešit oddlužením, neboť nesplňuje požadavek ust. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona uspokojit v průběhu oddlužení pohledávky nezajištěných věřitelů nejméně v rozsahu 30%. Z tvrzeného příjmu lze totiž na plnění oddlužení použít pouze 160,-Kč měsíčně, což za 5 let představuje sumu 9.600,-Kč, z níž by zjevně nebylo možné uspokojit nároky insolvenčního správce ve výši 65.340,-Kč, bude-li plátcem daně z přidané hodnoty, resp. ve výši 54.000,-Kč, pokud jejím plátcem nebude, a 30% pohledávek nezajištěných věřitelů, jež činí 127.338,-Kč.

Stejně jako soud prvního stupně je odvolací soud i toho názoru, že jinak než složením zálohy nelze zajistit prostředky potřebné na krytí nákladů insolvenčního

řízení, neboť dlužnice nedisponuje žádnými likvidními prostředky a nemá žádný zpeněžitelný majetek, resp. výtěžek zpeněžení osobních automobilů nebude postačovat ani na uspokojení zajištěných pohledávek ve výši 128.569,-Kč a 139.152,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 3. prosince 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková