2 VSPH 29/2018-B-91
č. j. KSPL 27 INS 3057/2000 2 VSPH 29/2018-B-91

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu Mgr. Martinem Líškou v insolvenční věcí dlužníce: VLČEK GROUP, s. t. 0., IČO 40527905 Kotíkovská 2043/84, Bolevecj 323 00 Plzeň 0 odvolání věřitele: Radek anonymizovano , anonymizovano bytem Vrchlického 1726/7, 301 00 Plzeň zastoupený advokátem JUDr. Zdeňkem Veberem, sídlem Purkyňova 593/10, 301 00 Plzeň proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. září 2011, č. j. KSPL 27 INS 3057/2003-13 77, takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni v msolvenčním řízení vedeném ve věci dlužníce VLČEK GROUP, s. r. o., (dále jen dlužníce) vydal shora označeným usnesením vbodě I. výroku rozvrhové usnesení a v bodech II. a III. výroku uložil msolvenčnímu správci provést tento rozvrh do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí a o provedení rozvrhu podat písemnou zprávu ve lhůtě 60 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel Radek anonymizovano včasné odvolání, jež však podáním ze dne 11. 1. 2018 (č. d. B Šó) vzal zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. Š 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

O vrácení zaplaceného soudního poplatku za odvolání rozhodne soud prvého stupně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Praha 31. ledna 2018

Mgr. Martin Liška v. r. předseda senátuShodu s prvopísem pon-Trzuje Tereza láníštrunková.