2 VSPH 287/2014-A-26
KSPH 60 INS 19903/2013 2 VSPH 287/2014-A-26

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Blanky Koubkové, bytem Pražská 560, Kostelec nad Černými Lesy, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 19903/2013-A-20 ze dne 8. ledna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 19903/2013-A-20 ze dne 8. ledna 2014 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 60 INS 19903/2013-A-20 ze dne 8.1.2014 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Blanky Koubkové (dále jen dlužnice) a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením, jež nabylo právní moci dne 20.11.2013, uložil dlužnici, aby do deseti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč, přičemž ji současně poučil o následcích v případě nezaplacení zálohy. Protože ve stanovené lhůtě dlužnice zálohu neuhradila, a toliko soudu navrhla, že ji zaplatí ve splátkách v lednu a únoru 2014, soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání doručeném insolvenčnímu soudu dne 20.1.2014 uvedla, že zálohu uhradí do konce příštího týdne.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením č.j. KSPH 60 INS 19903/2013-A-10 ze dne 8.8.2013 uložil insolvenční soud dlužnici, aby do pěti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení 50.000,-Kč, přičemž ji poučil o následcích v případě nesplnění uložené povinnosti. Vrchní soud v Praze usnesením č.j. KSPH 60 INS 19903/2013, 2 VSPH 1399/2013-A-16 ze dne 5.11.2013, jež nabylo právní moci dne 5.12.2013 okamžikem doručení usnesení vložením do domovní schránky dlužnice, změnil usnesení ze dne 8.8.2013 tak, že dlužnici uložil zaplatit zálohu ve výši 5.000,-Kč do deseti dnů od právní moci tohoto usnesení. Dlužnice, ač řádně poučena o možných následcích, povinnost uloženou pravomocným soudním rozhodnutím do okamžiku vydání napadeného rozhodnutí nesplnila. Dlužno přitom poznamenat, že ji dle obsahu spisu neuhradila ani dodatečně po jeho vydání.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 7. února 2014

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová