2 VSPH 286/2016-A-22
KSUL 46 INS 26504/2015 2 VSPH 286/2016-A-22

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníků Alexandra Halušky a Moniky Haluškové, bytem Dlouhá 177/13, Litoměřice, zahájené na návrh dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 26504/2015-A-15 ze dne 8. prosince 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 26504/2015-A-15 ze dne 8. prosince 2015 se m ě n í tak, že se dlužníkům povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 46 INS 26504/2015-A-15 ze dne 8.12.2015 uložil manželům Alexandru a Monice Haluškovým (dále jen dlužník a dlužnice, popř. dlužníci), již se insolvenčním návrhem domáhali vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že neměl za splněné náležitosti návrhu na povolení oddlužení , proto dlužníky vyzval usnesením ze dne 30.11.2015 (č.d. A-8) k jeho doplnění tak, že doloží nový seznam závazků, jenž bude opatřen i podpisem dlužnice, předloží mu výslovné prohlášení ve smyslu ust. § 394a odst. 2 insolvenčního zákona a doloží, že navýší své příjmy tak, aby během pětileté doby trvání oddlužení uspokojili věřitele alespoň v rozsahu 30 % jejich přihlášených pohledávek. Dlužníci návrh doplnili podáním ze dne 4.12.2015 a 7.12.2015; navýšení svých příjmů doložili darovací smlouvou uzavřenou s Danielem Haluškou znějící na částku 3.000,-Kč měsíčně po dobu 60 měsíců. Soud dovodil, že s ohledem na majetkové poměry dlužníků, již vlastní toliko běžné vybavení domácnosti, výši jejich závazků (831.225,-Kč) a jejich předpokládané příjmy, jež tvoří toliko invalidní důchod dlužnice ve výši 2.390,-Kč měsíčně a plnění z darovací smlouvy ve výši 3.000,-Kč měsíčně, je zřejmé, že dlužníci nesplní podmínku oddlužení spočívající v uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů minimálně v rozsahu 30 %. S poukazem na ust. § 108 insolvenčního zákona a na to, že při řešení úpadku konkursem činí odměna insolvenčního správce nejméně 45.000,-Kč, uložil dlužníkům zaplatit zálohu ve shora uvedené výši. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužníci včas odvolali a požadovali, aby jim odvolací soud v celé věci vyhověl . V odvolání namítali, že nesouhlasí s výší uložené zálohy, a uvedli, že jsou ochotni zaplatit menší splátku, neboť musí zaplatit doplatky za elektřinu a plyn, jež je nutné uhradit co nejdříve. K odvolání připojili dvě darovací smlouvy ze dne 14.12.2015.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a poskytnout záruku úhrady jeho odměny a hotových výdajů pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Pro posouzení, zda je namístě požadovat po navrhovateli zaplacení zálohy a v jaké výši, je tudíž nutné vzít v úvahu skutkové a právní okolnosti dané věci, jež jsou podstatné především pro úsudek o tom, jaký způsob řešení dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku lze očekávat, jaké náklady (k jejichž krytí záloha slouží) si tento způsob pravděpodobně vyžádá, a zda-či do jaké míry-lze předpokládat uspokojení těchto nákladů z majetkové podstaty. Je přitom zřejmé, že se výše nákladů insolvenčního řízení odvíjí nejen od samotné povahy konkrétního způsobu řešení dlužníkova úpadku (konkursu, reorganizace nebo zvolené formy oddlužení), nýbrž i v rámci téhož způsobu řešení úpadku je ovlivněna specifickými poměry dané věci.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dlužníci podali dne 23.10.2015 insolvenční návrh spojený se společným návrhem manželů na povolení oddlužení na předepsaném formuláři, jenž obsahuje všechny obligatorní náležitosti včetně povinných příloh, je tedy způsobilý projednání a lze očekávat, že na jeho podkladě bude možno rozhodnout o úpadku dlužníků. Z návrhu přitom vyplývá, že vůči třem věřitelům mají nezajištěné závazky v celkové výši 831.225,-Kč, jejich jediný příjem tvoří invalidní důchod dlužnice ve výši 3.187,-Kč měsíčně, zatímco dlužník je evidován na úřadu práce, mají vyživovací povinnost vůči jednomu dítěti a vlastní pouze movitý majetek (obvyklé vybavení domácnosti) v hodnotě cca 19.300,-Kč. K prokázání splnění podmínky minimálního uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v zákonem stanoveném rozsahu 30 % připojil dlužník k návrhu darovací smlouvu ze dne 3.12.2015 (s ověřenými podpisy dárce a obdarovaného), v níž se mu Daniel Haluška pro případ schválení oddlužení splátkovým kalendářem zavázal poskytovat pravidelné měsíční plnění ve výši 3.000,-Kč; k odvolání připojil dlužník další darovací smlouvu ze dne 14.12.2015 uzavřenou mezi týmiž osobami opatřenou ověřenými podpisy dárce i obdarovaného, jíž se Daniel Haluška pro případ schválení oddlužení splátkovým kalendářem zavázal poskytovat dlužníkovi pravidelné měsíční plnění ve výši 4.900,-Kč, a darovací smlouvu ze dne 14.12.2015 opatřenou ověřenými podpisy dárce a obdarovaného, jíž se mu Martin Grunert pro případ schválení oddlužení splátkovým kalendářem zavázal poskytovat pravidelné měsíční plnění ve výši 1.200,-Kč.

Předpokladem úspěšnosti návrhu na povolení oddlužení je vždy i odůvodněný předpoklad, že dlužník bude schopen v rámci oddlužení (zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře) nabídnout nezajištěným věřitelům uspokojení jejich pohledávek v rozsahu alespoň 30 %. V posuzované věci je zřejmé, že tento zákonný předpoklad nelze dovozovat pro případ oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty dle ust. § 398 odst. 2 insolvenčního zákona, neboť dlužníci vlastní jen věci tvořící běžné vybavení domácnosti nepatrné hodnoty. V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře nelze z příjmů dlužnice použít nic (dlužník žádné příjmy nemá), ale je třeba přihlédnout k příjmu z darovacích smluv ve výši 9.100,-Kč měsíčně, tj. 546.000,-Kč za pět let. Po přednostním uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, resp. pohledávek postavených jim na roveň vzniklých za dobu trvání oddlužení, tj. odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 98.010,-Kč (tj. částky 1.350,-Kč měsíčně zvýšené o daň z přidané hodnoty), by tak na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů měla zbýt částka 447.990,-Kč postačující na jejich uspokojení v rozsahu 53,8 %.

Odvolací soud tak na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k závěru, že je zde odůvodněný předpoklad, že dlužníci podmínky oddlužení plněním splátkového kalendáře splní, a lze tedy bez zbytečného odkladu vydat rozhodnutí o jejich úpadku a spojit s ním rozhodnutí o povolení oddlužení. Dle ust. § 108 odst. 1 věty poslední insolvenčního zákona tudíž dlužníkům povinnost zaplatit zálohu uložit nelze.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 20. září 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík