2 VSPH 276/2013-A-16
KSCB 28 INS 5056/2012 2 VSPH 276/2013-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Stavitelství Kučera, s.r.o., sídlem K. Kovařovice 1315/1, České Budějovice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 5056/2012-A-11 ze dne 17.května 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 5056/2012-A-11 ze dne 17.května 2012 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 28 INS 5056/2012-A-11 ze dne 17.5.2012 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Stavitelství Kučera, s.r.o. (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se dlužník domáhal insolvenčním návrhem vydání rozhodnutí o úpadku. Usnesením č.j. KSCB 28 INS 5056/2012-A-8 ze dne 3.4.2012 mu soud uložil, aby do sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,-Kč, přičemž ho současně poučil o následcích v případě nezaplacení zálohy. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 13.4.2012, právní moci nabylo dne 1.5.2012 a lhůta k zaplacení zálohy uplynula dne 8.5.2012. Protože dlužník zálohu neuhradil, soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud přihlédl k okolnostem případu a v případě uhrazení zálohy umožnil pokračování v řízení. V odvolání uvedl, že v průběhu insolvenčního řízení bylo u Magistrátu města České Budějovice na návrh Okresní správy sociálního zabezpečení České Budějovice zahájeno správní řízení, jehož výsledkem bylo odnětí živnostenského oprávnění dlužníkovi, jehož úpadek proto nemůže být řešen řešit reorganizací, ale nezbude než ho řešit konkursem.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením ze dne 3.4.2012, jež bylo dlužníkovi doručeno do datové schránky dne 13.4.2012 a nabylo právní moci dne 28.4.2012, byla dlužníkovi uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,-Kč do 7 dnů od právní moci usnesení. Dlužník, ač řádně poučen o možných následcích, povinnost uloženou pravomocným soudním rozhodnutím do okamžiku vydání napadeného rozhodnutí nesplnil. Dlužno přitom poznamenat, že ji dle obsahu spisu neuhradil ani dodatečně po jeho vydání.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 22.února 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová