2 VSPH 27/2011-P22-8
MSPH 95 INS 11371/2010 2 VSPH 27/2011-P22-8

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka UNIKAN, s.r.o., sídlem Jinonická 329, Praha 5, o odvolání Komerční banky, a.s., sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, zast. advokátem JUDr. Josefem Kešnerem, sídlem Lukavecká 1732, Praha 9, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 11371/2010-P22-2 ze dne 14.prosince 2010

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 11371/2010-P22-2 ze dne 14.prosince 2010 se mění tak, že se přihláška pohledávky Komerční banky, a.s. neodmítá a její účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 95 INS 11371/2010-P22-2 ze dne 14.12.2010 odmítl přihlášku pohledávky Komerční banky, a.s. (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se UNIKAN, s.r.o. (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 4.10.2010 a že usnesením ze dne 3.11.2010 rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval jeho věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky proti dlužníkovi do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů. Lhůta k podání přihlášek skončila dnem 3.12.2010. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky ve výši 707.551,67 Kč do insolvenčního řízení prostřednictvím pošty až dne 6.12.2010 (soudu došla dne 7.12.2010), postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a aby rozhodl, že se přihláška neodmítá a jeho účast v řízení nekončí. V odvolání namítal, že při posuzování včasnosti, resp. opožděnosti podání přihlášky vycházel soud prvního stupně zřejmě ze štítku, jímž pošta opatřila obálku obsahující přihlášku. Jedná se však pouze o údaje vypovídající o tom, kdy byla zásilka z podací pošty expedována, nikoli o údaje vypovídající o tom, kdy bylo podání poště odevzdáno. Odvolatel v daném případě podal zásilku obsahující přihlášku na pobočce České pošty, s.p. v Náchodské ulici 701, 193 00 Praha 913 již v pátek dne 3.12.2010, ale její pracovníci ji zpracovali až v pondělí dne 6.12.2010. Dle vedoucí pobočky došlo totiž z důvodu sněhové kalamity ve dnech 2. a

3.12.2010 ke kolapsu České pošty, s.p. Spolu s odvoláním předložil odvolatel potvrzení České pošty, s.p. opatřené datem 3.12.2010 o přijetí zálohy v hotovosti na úhradu poštovného za doporučené zásilky uvedené v připojeném poštovním podacím archu, mezi nimiž figuruje zásilka adresovaná Městskému soudu v Praze na adresu Slezská 9, 120 00 Praha 2.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů. Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z údajů v něm obsažených odvolací soud zjistil, že usnesení č.j. MSPH 95 INS 11371/2010-A-15 ze dne 3.11.2010, jímž insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníka a mimo jiné vyzval věřitele k přihlášení pohledávek, zveřejnil soud prvního stupně v insolvenčním rejstříku dne 3.11.2010 v 15 hod. 4 min. Protože insolvenční zákon neupravuje běh lhůt k provedení procesních úkonů, je i v insolvenčním řízení třeba aplikovat ust. § 57 občanského soudního řádu. V daném případě proto počala třicetidenní lhůta k uplatnění pohledávek plynout dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí a skončila v pátek dne 3.12.2010.

Protože odvolatel listinami předloženými spolu s odvoláním doložil, že přihlášku pohledávky adresovanou insolvenčnímu soudu podal prostřednictvím pošty již dne 3.12.2010, a nikoli až dne 6.12.2010, jak soud prvního stupně dovodil z údajů vyznačených na obálce zásilky obsahující přihlášku, podal ji včas a soud prvního stupně pochybil, když o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným, napadené usnesení proto podle ust. § 220 odst. 3 občanského soudního řádu změnil a rozhodl o tom, že se přihláška pohledávky odvolatele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 31.března 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová