2 VSPH 267/2013-A-31
KSPA 59 INS 25146/2012 2 VSPH 267/2013-A-31

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a ze soudc JUDr. Františka Kuery a JUDr. Ji ího Goldsteina ve vČci dlužníka Ferdinanda Zemana, bytem Marka Mark 138, Lanškroun, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, poboky v Pardubicích .j. KSPA 59 INS 25146/2012-A-25 ze dne 18. ledna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, poboky v Pardubicích .j. KSPA 59 INS 25146/2012-A-25 ze dne 18. ledna 2013 se v bodech II. a III. výroku z r u š u j e a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Krajský soud v Hradci Králové, poboka v Pardubicích usnesením .j. KSPA 59 INS 25146/2012-A-25 ze dne 18.1.2013 rozhodl pod bodem I. výroku o úpadku Ferdinanda Zemana (dále jen dlužník), zamítl návrh na povolení oddlužení dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs (body II. a III. výroku), insolvenní správkyní ustanovil JUDr. Jarmilu Cindrovou, (bod IV. výroku), uril, že úinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají 18.1.2013 (bod V. výroku), vyzval vČ itele k p ihlášení pohledávek a ke sdČlení, jaká zajiš ovací práva na majetku dlužníka uplatní (body VI. a VIII. výroku), vyzval osoby, které mají v i dlužníkovi závazky, aby plnČní nap íštČ neposkytovaly jemu, ale insolvenní správkyni (bod VII. výroku), na den 20.3.2013 na ídil p ezkumné jednání a svolal sch zi vČ itel (bod IX. výroku), vyzval vČ itele, kte í budou hlasovat mimo sch zi vČ itel , aby sv j hlas uplatnili na p edepsaném formulá i oznaeném jako Hlasovací lístek , a insolvenní správkyni uložil, aby mu p edložila seznam p ihlášených pohledávek a zprávu o hospodá ské situaci dlužníka (body X., XI. a XII. výroku), a rozhodl o tom, že svá rozhodnutí bude zve ej ovat v insolvenním rejst íku (bod XIII. výroku).

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení návrhem, jenž mu byl doruen dne 15.10.2012. Dále konstatoval, že insolvenní návrh trpí vadami zp sobujícími jeho neprojednatelnost. Text uvedený v ásti 09 podrobný popis okolností, z nichž lze usuzovat na výši hodnoty plnČní, které p i oddlužení obdrží nezajištČní vČ itelé neobsahuje údaje o tom, jakou výši plnČní obdrží nezajištČní vČ itelé dlužníka. V ásti 12 dlužník oznail, že nemá manželku, což vzhledem k informacím uvádČným v ásti 06 a podpisu manželky v ásti 22 zjevnČ neodpovídá skutenosti. V popisu závazk v ásti 21 závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištČní-vykonatelné uvedl dlužník závazky v i vČ itel m Profidebt, s.r.o. ve výši 42.970,29K, CETELEM ýR, a.s. ve výši 24.893,-K a Renegate North LLC ve výši 75.000,-K. V p ílohách, resp. v p ipojeném, zcela nep ehledném seznamu jsou tyto závazky uvedeny pod . 20 Profidebt, s.r.o. ve výši 42.970,29 K, pod . 17 CETELEM ýR, a.s. ve výši 24.893,-K a pod . 8 Renegate North LLC ve výši 75.000,-K, p iemž u každého z nich je uveden text: Právo na uspokojení ze zajištČní: ne . Z toho vyplývá, že dlužník uvedl zjevnČ rozporné a nesprávné údaje o stavu zajištČných a nezajištČných závazk , p iemž tyto údaje jsou podstatné pro posouzení jeho schopnosti zaplatit za dobu pČti let alespo 30 % závazk nezajištČným vČ itel m. Seznam závazk navíc neobsahuje údaje o jejich splatnosti. Podaný insolvenní návrh tedy obsahuje takové vady a nedostatky, pro které nelze pokraovat v ízení. Proto insolvenní soud rozhodl bez na ízení jednání o úpadku dlužníka dle ust. § 136 insolvenního zákona a souasnČ dle ust. § 148 odst. 3 insolvenního zákona spojil s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu a zamítl návrh na povolení oddlužení podle ust. § 395 odst. 2 písm. b) insolvenního zákona, nebo dosavadní výsledky ízení dokládají lehkomyslný i nedbalý p ístup dlužníka k plnČní povinností v insolvenním ízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, poboky v Pardubicích se dlužník vas odvolal, a to pouze proti bod m II. a III. výroku, a požadoval, aby je odvolací v této ásti zrušil a vČc vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení. Argumentoval zejména tím, že od vodnČní napadeného usnesení je vnit nČ rozporné, když soud na jedné stranČ konstatuje, že insolvenní návrh má takové nedostatky, pro které nelze pokraovat v ízení, ale souasnČ vydal usnesení o zjištČní úpadku a zamítl návrh na povolení oddlužení. Za situace, kdy insolvenní návrh považoval za neprojednatelný, mČl ho odmítnout, a nikoliv zjistit úpadek a zárove zamítnout návrh na povolení oddlužení. Pokud však mČl insolvenní návrh za ádný, což z ejmČ mČl, když rozhodl o úpadku, mČl se zabývat i návrhem na povolení oddlužení a v p ípadČ jeho nedostatk byl povinen postupovat podle ust. § 393 insolvenního zákona. Toto ustanovení však ignoroval a návrh na povolení oddlužení bezd vodnČ zamítl. Protože dlužník podal insolvenní návrh spolenČ s manželkou, navrhl, aby byly projednány spolenČ. Zd raznil, že insolvenní návrh nedokázal zpracovat sám, proto jeho zpracování zadal spolenosti, která se touto inností zabývá, a za zpracování zaplatil 15.000,-K.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, poboky v Pardubicích v ásti napadené odvoláním i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenního zákona odmítne insolvenní soud insolvenní návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neuritý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokraovat v ízení; uiní tak neprodlenČ, nejpozdČji do 7 dn poté, co byl insolvenní návrh podán. Ustanovení § 43 obanského soudního ádu se nepoužije.

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenního zákona urí insolvenní soud navrhovateli lh tu k doplnČní insolvenního návrhu, nejsou-li k insolvennímu návrhu p ipojeny zákonem požadované p ílohy, nebo neobsahují-li tyto p ílohy stanovené náležitosti. Tato lh ta nesmí být delší než 7 dn ; to neplatí, jde-li o insolvenní návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenní návrh ve stanovené lh tČ doplnČn, insolvenní soud jej odmítne.

Náležitosti insolvenního návrhu vymezuje ust. § 103 odst. 1 a 2 insolvenního zákona. KromČ požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí obsahovat oznaení insolvenního navrhovatele a dlužníka, musí v nČm být uvedeny rozhodující skutenosti, které osvČdují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutenosti, ze kterých vyplývá oprávnČní podat návrh, není-li insolvenním navrhovatelem dlužník, musí být oznaeny d kazy, kterých se insolvenní navrhovatel dovolává, a musí z nČj být patrno, eho se jím insolvenní navrhovatel domáhá.

Ust. § 104 téhož zákona ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenní návrh, povinnost p ipojit k nČmu urité p ílohy (seznamy majetku, závazk a zamČstnanc a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazk . Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznam ) podepsal a aby v nich výslovnČ uvedl, že jsou správné a úplné, a ohlednČ seznam majetku a seznamu zamČstnanc vyžaduje, aby skutenost, že žádné dlužníky nebo zamČstnance nemá, v tČchto seznamech uvedl.

Podle ust. § 106 odst. 1 insolvenního zákona musí dlužník, který hodlá ešit oddlužením sv j úpadek nebo hrozící úpadek, spojit s insolvenním návrhem i návrh na povolení oddlužení, a podle ust. § 390 odst. 1 téhož zákona musí návrh na povolení oddlužení podat spolu s insolvenním návrhem.

Z ust. § 391 insolvenního zákona se podává, že návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat oznaení dlužníka a osob oprávnČných za nČj jednat, údaje o oekávaných p íjmech dlužníka v následujících 5 letech a údaje o p íjmech dlužníka za poslední 3 roky. Návrh na povolení oddlužení lze podat pouze na formulá i, jeho náležitosti stanoví provádČcí právní p edpis a podobu zve ejní Ministerstvo spravedlnosti zp sobem umož ujícím dálkový p ístup. Ust. § 393 insolvenního zákona stanoví, že insolvenní soud vyzve usnesením osobu, která podala návrh na povolení oddlužení, jenž neobsahuje všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neuritý, k jeho opravČ nebo doplnČní v urené lh tČ, která nesmí být delší než 7 dn , a souasnČ ji pouí, jak má opravu nebo doplnČní provést. StejnČ postupuje insolvenní soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení p ipojeny zákonem požadované p ílohy nebo neobsahují-li tyto p ílohy stanovené náležitosti. Není-li p es výzvu insolvenního soudu návrh na povolení oddlužení ádnČ doplnČn a v ízení o nČm nelze pro tento nedostatek pokraovat nebo nejsou-li p ipojeny zákonem požadované p ílohy anebo neobsahují-li tyto p ílohy stanovené náležitosti, insolvenní soud návrh na povolení oddlužení odmítne.

Z toho, co uvedeno výše, je z ejmé, že insolvenní návrh, jenž je v ust. § 2 písm. c) insolvenního zákona definován jako návrh na zahájení insolvenního ízení podaný u insolvenního soudu, a návrh na povolení oddlužení, jímž se dlužník domáhá rozhodnutí o zp sobu ešení svého úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jsou dvČma r znými procesními podáními, pro nČž insolvenní zákon p edepisuje r zné obsahové náležitosti a pro nČž uplat uje odlišná pravidla i co do požadavku na jejich formu (v podrobnostech viz usnesení Nejvyššího soudu ýE .j. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSCR 1/2008-A-15 ze dne 27.1.2010). Na rozdíl od návrhu na povolení oddlužení pro insolvenní návrh není insolvenním zákonem p edepsána (co do jeho podoby) žádná zvláštní forma. P estože, resp. právČ proto, že podoba formulá e návrhu na povolení oddlužení umož uje jeho použití jako insolvenního návrhu tím, že dlužník oznaí bod 6 a vyplní tam p edepsané údaje (rozhodující skutenosti, které osvČdují jeho úpadek nebo hrozící úpadek), je insolvenní soud povinen zabývat se samostatnČ tím, zda podání má všechny náležitosti insolvenního návrhu i návrhu na povolení oddlužení, a v závislosti na svých zjištČních zvolit odpovídající postup p edepsaný insolvenním zákonem, jak je ve strunosti popsán výše.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že se dlužník insolvenním návrhem dorueným soudu dne 15.10.2012 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. V návrhu uvedl, že má dvacet devČt závazk v celkové výši 1.235.318,86 K, z nichž t i jsou zajištČné. Jeho p íjem p estavuje d chod ve výši cca 10.000,-K mČsínČ. Insolvenní návrh podepsala i jeho manželka.

Je t eba zd raznit, že insolvenní zákon-jak je z ejmé z obsahu ustanovení citovaných shora-vyžaduje provedení uritého sledu úkon . Insolvenní soud buć insolvenní návrh bez dalšího odmítne (neobsahuje-li všechny náležitosti, je-li nesrozumitelný nebo neuritý), pop . je-li návrh neúplný, nejprve vyzve dlužníka, aby ho doplnil (ve lh tČ nep esahující 7 dn ) o jeho obligatorní p ílohy, a poskytne mu pouení, jak má doplnČní provést, s tím, že když se tak nestane, bude návrh odmítnut. Teprve poté, jestliže v d sledku tohoto postupu bude podkladem pro další pr bČh insolvenního ízení ádnČ doplnČný návrh, uváží splnČní zákonných podmínek pro zjištČní úpadku a zp sobu jeho ešení. Ze skutenosti, že soud prvního stupnČ rozhodl napadeným usnesením v daném p ípadČ o tom, že se zjiš uje úpadek dlužníka, lze dovodit, že mČl zato, že insolvenní návrh nemá takové vady, aby ho podle ust. § 128 odst. 1 insolvenního zákona odmítl. Tím, že v od vodnČní uvedl, že insolvenní návrh má vady a nedostatky, pro které nelze pokraovat v ízení , mČl z ejmČ na mysli, že vady má návrh na povolení oddlužení, p ípadnČ že nejsou úplné p ílohy insolvenního návrhu.

Za tohoto stavu byl ovšem povinen buć urit podle ust. § 128 odst. 2 insolvenního zákona dlužníkovi lh tu k doplnČní insolvenního návrhu o zákonem vyžadované p ílohy nebo mČl postupovat podle ust. § 393 odst. 1 insolvenního zákona a mČl ho vyzvat k doplnČní návrhu na povolení oddlužení. Takto však nepostupoval a bez dalšího rozhodl o úpadku dlužníka, p iemž souasnČ zamítl jeho návrh na povolení oddlužení a prohlásil na jeho majetek konkurs. Svým postupem tak zatížil ízení vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí o vČci.

Odvolací soud dále konstatuje, že pod sp.zn. KSPA 59 INS 25150/2012 je projednáván u soudu insolvenní návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podaný manželkou dlužníka Janou Zemanovou. Vzhledem k tomu, že závazky zjevnČ spadají do spoleného jmČní manžel , je odvolací soud toho názoru, že insolvenní soud mČl insolvenní návrhy dlužníka a jeho manželky spojené s návrhem na povolení oddlužení posoudit a projednat spolenČ.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka d vodným a podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s. . zrušil napadené usnesení v bodech II. a III. a vČc vrátil v tomto rozsahu soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, poboky v Pardubicích.

V Praze dne 6. srpna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva