2 VSPH 263/2014-A-14
MSPH 88 INS 35740/2013 2 VSPH 263/2014-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka MPL Stavební, s.r.o. v likvidaci, sídlem Vyšehradská 1349/2, Praha 2, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 35740/2013-A-6 ze dne 15. ledna 2014

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 88 INS 35740/2013-A-6 ze dne 15.1.2014 uložil dlužníkovi, aby do tří dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 27.1.2014 včasné odvolání, jež však podáním doručeným soudu I. stupně dne 30.1.2014 vzal zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 6. února 2014

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová