2 VSPH 260/2011-A-37
KSPL 54 INS 11315/2010 2 VSPH 260/2011-A-37

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka HSS TRADE, s.r.o., sídlem Švabínská 511, Zbiroh, zahájené na návrh České spořitelny, a.s., sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, a dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 11315/2010-A-22 ze dne 15.prosince 2010

takto:

Odvolání dlužníka proti bodům I. a III. výroku usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 11315/2010-A-22 ze dne 15.prosince 2010 se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 11315/2010-A-22 ze dne 15.12.2010 na návrh České spořitelny, a.s. a na návrh HSS TRADE, s.r.o. (dále jen dlužník) rozhodl o úpadku dlužníka (bod I. výroku), insolvenčním správcem ustanovil Ing. Pavla Tatíčka (bod II. výroku), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (bod III. výroku), rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku), věřitele vyzval, aby do 30 dnů přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, a aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní, a osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, vyzval, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci (body V. až VII. výroku), a na den 2.2.2011 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů (body VIII. a IX. výroku).

Usnesení neodůvodnil.

Proti tomuto usnesení se v rozsahu bodů I. a III. včas odvolal dlužník a požadoval, aby je odvolací soud v této části zrušil a insolvenční návrh zamítl. Argumentoval zejména tím, že ke dni podání insolvenčního návrhu se v úpadku nenacházel. Tvrdil, že se sice z důvodu druhotné platební neschopnosti zaviněné odběrateli ocitl v prodlení s proplácením části svých závazků, celková bilance však s ohledem na očekávané budoucí příjmy z odchodní činnosti poskytuje dostatečný prostor po úhradu všech závazků.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že se zjištění úpadku dlužníka domáhala insolvenčním návrhem ze dne 23.9.2010 Česká spořitelna, a.s. Při jednání před soudem, jež se konalo dne 8.12.2010, však jednatel dlužníka Ing. Petr Janák uvedl, že dlužník není schopen platit své závazky, nachází se v úpadku a připojuje se k insolvenčnímu návrhu, a navrhl, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu na jeho majetek. Soud prvního stupně poté vydal napadené rozhodnutí.

Protože podle ust. § 141 odst. 1 věty prvé insolvenčního zákona není proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka odvolání přípustné, nezbylo odvolacímu soudu než odmítnout podle ust. § 218 písm. c) o.s.ř. odvolání dlužníka proti bodu I. usnesení Krajského soudu v Plzni.

Co se týče odvolání dlužníka proti bodu III. výroku, jímž soud prohlásil na jeho majetek konkurs, považoval odvolací soud za nutné uvést, že z povahy odvolání jakožto řádného opravného prostředku plyne, že je může podat jen ten účastník, jemuž tímto rozhodnutím soudu prvního stupně nebylo vyhověno, popřípadě jemuž jím byla způsobena jiná újma na jeho právech. Vzhledem k tomu, že v daném případě soud prvního stupně vyhověl návrhu dlužníka, aby jeho úpadek byl řešen konkursem, odvolací soud konstatuje, že dlužníkovi bylo v celém rozsahu vyhověno, a proto nebyl oprávněn ani k podání odvolání proti bodu III. výroku. Jeho odvolání proti bodu III. výroku odvolací soud podle ust. § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 31. března 2011

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová