2 VSPH 2543/2014-P15-9
KSPH 60 INS 14695/2014 2 VSPH 2543/2014-P15-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Jarmily Horákové, bytem U Stadionu 895, Mladá Boleslav, o odvolání Citibank Europe plc, sídlem North Wall Quay 1, Dublin, Irská republika, zast. advokátem Mgr. Markem Lošanem, sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 14695/2014-P15-4 ze dne 20. listopadu 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 14695/2014-P15-4 ze dne 20. listopadu 2014 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 60 INS 14695/2014-P15-4 ze dne 20.11.2014 odmítl přihlášku pohledávky Citibank Europe plc (dále jen odvolatel) ve výši 26.004,81 Kč do insolvenčního řízení vedeného na majetek Jarmily Horákové (dále jen dlužnice) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení v rozsahu odmítnuté přihlášky končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 8.7.2014 (č.d. A-10) rozhodl o úpadku dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením, vyzval věřitele, aby do 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení a poučil je o následcích v případě, že tak neučiní. Odvolatel přihlásil přihláškou ze dne 6.8.2014 doručenou soudu téhož dne pohledávku ve výši 39.062,98 Kč ze smlouvy o vydání a užití kreditní karty na základě akceptace žádosti č. 13434274. Dne 12.11.2014 pak přihlásil další pohledávku ve výši 26.004,81 Kč ze smlouvy o vydání a užití kreditní karty na základě akceptace žádosti č. 16372748 a sám poukázal na to, že byl chybně uveden důvod vzniku původně přihlášené pohledávky a podáním ze dne 12.11.2014 toto opravuje . Cituje ust. § 192 odst. 4 insolvenčního zákona, podle něhož může věřitel měnit výši přihlašované pohledávky až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, a ust. § 173 odst. a § 185 téhož zákona soud zdůraznil, že lhůta k podání přihlášek skončila dnem 7.8.2014. Protože odvolatel přihlásil změnu přihlášky až dne 12.11.2014, soud dovodil, že přihlásil novou pohledávku, již vymezil důvodem vzniku, jenž se neshoduje s tím, jenž uvedl v původní přihlášce, a proto ji jako opožděnou odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání uvedl, že dne 6.8.2014 přihlásil dvěma přihláškami, jež se lišily v označení římskými číslicemi, dvě různé pohledávky ve výši 26.004,81 Kč a 39.062,98 Kč. V důsledku administrativního pochybení uvedl v obou přihláškách, že důvodem vzniku je smlouva o vydání a užití kreditní karty uzavřená na základě akceptace žádosti o kreditní kartu č. 13434274, z listin připojených k přihláškám je však zřejmé, že se jedná o dvě pohledávky založené na dvou samostatných nárocích. Soud se zřejmě domníval, že se jedná o přihlášku jedné pohledávky s tím, že odvolatel opravil v pozdějším podání výši přihlášené pohledávky, a druhou přihlášku proto zveřejnil v insolvenčním rejstříku jakožto Doplnění/opravu přihlášené pohledávky , nikoli jako samostatnou přihlášku. Protože do splátkového kalendáře zahrnul soud bez dalšího vysvětlení pouze pohledávku ve výši 39.062,98 Kč, dotazoval se odvolatel insolvenční správkyně JUDr. Lucie Marešové (dále jen správkyně), jak je tomu s druhou z přihlášených pohledávek. Správkyně mu sdělila, že v jedné z přihlášek chybně uvedl důvod vzniku pohledávky, neboť v obou přihláškách uvedl omylem stejné číslo smlouvy, a doporučila mu, aby soudu zaslal žádost o přezkoumání přihlášek. Na jeho žádost ze dne 12.11.2014 reagoval soud vydáním napadeného usnesení. Odvolatel vyjádřil přesvědčení, že důvod k odmítnutí přihlášky dán nebyl, neboť došlo jen k tomu, že v jedné z přihlášek označil nesprávně žádost o vydání kreditní karty, což lze považovat za vadu přihlášky, již lze odstranit postupem dle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona, je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek podle odstavce 3 téhož ustanovení 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona vyzve insolvenční správce věřitele, aby opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší, přihlášku pohledávky, kterou nelze přezkoumat pro její vady nebo neplnost. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 8.7.2014 (č.d. A-10) rozhodl soud o úpadku dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a správkyni ustanovil do funkce. Současně vyzval věřitele, kteří tak dosud neučinili, aby do 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí přihlásili své pohledávky vůči dlužnici. Dne 6.8.2014 v 11 hod. 30 min. 55 vt. došla soudu do datové schránky přihláška pohledávky odvolatele ve výši 26.004,81 Kč (z toho jistina činila 21.319,91 Kč a zbytek smluvní úroky a poplatky) a téhož dne ve 12 hod. 56 min. 39 vt. mu do datové schránky došla přihláška pohledávky odvolatele ve výši 39.062,98 Kč (z toho jistina činila 27.041,78 Kč a zbytek smluvní úroky, pojištění a poplatky). Zjevně pouze proto, že co důvod vzniku přihlášených pohledávek byla v obou přihláškách shodně označena smlouva o vydání a užití kreditní karty na základě akceptace žádosti o kreditní kartu č. 13434274, považoval soud druhou z přihlášek za opravu či doplnění prvé přihlášky, pod tímto označením je zveřejnil v oddíle P jako události P15-1 a P15-2 a jakožto s jedinou přihláškou pohledávky v opravené výši 39.062,98 Kč s nimi v dalším průběhu řízení nakládal. Na podání ze dne 12.11.2014, jímž ho odvolatel upozornil na to, že v přihlášce pohledávky ve výši 26.004,81 Kč ze dne 6.8.2014 uvedl nesprávně smlouvu uzavřenou na základě akceptace žádosti o kreditní kartu č. 13434274, zatímco správně měla být uvedena žádost č. 16372748, a k němuž připojil opravenou přihlášku této pohledávky, již opatřil datem 12.11.2014, pak namísto revize svého postupu a ujasnění, zda podání odvolatele ze dne 6.8.2014 správně kvalifikoval, tj. zda jde skutečně o přihlášku, jež byla následně doplněna či opravena, nebo zda se jedná o dvě přihlášky různých pohledávek, odmítl napadeným rozhodnutím přihlášku pohledávky ze dne 12.11.2014.

Dle názoru odvolacího soudu však ze shora popsaných zjištění plyne, že odvolatel uplatnil přihláškami ze dne 6.8.2014 dvě pohledávky, druhou přihlášku však soud prvního stupně nesprávně kvalifikoval jako opravu či doplnění prvé a toliko jí se zabýval v dalším průběhu řízení (pouze pohledávka přihlášená druhou přihláškou byla proto přezkoumána a zjištěna na přezkumném jednání konaném dne 3.10.2014 a zahrnuta do splátkového kalendáře). Prvá z přihlášených pohledávek ve výši 26.004,81 Kč (přihlášku odvolatel doplnil podáním ze dne 12.11.2014, v níž upřesnil smlouvu zakládající právní důvod pohledávky) tedy dosud přezkoumána nebyla.

Vzhledem k odvolací argumentaci považoval odvolací soud za nutné uvést, že správkyni nelze vytknout žádné pochybení, neboť neměla žádný důvod k postupu podle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona: přihlášky, jež jí soud předal, nevykazovaly vady či neúplnost vylučující jejich přezkoumání. Zjištěnou nesprávnost napadeného usnesení totiž způsobilo to, že-jak popsáno shora-soud prvního stupně bez dalšího považoval druhou z přihlášek ze dne 6.8.2014 za doplnění přihlášky prvé, aniž by považoval za nutné vyzvat odvolatele podle ust. § 43 občanského soudního

řádu k opravě či doplnění druhé přihlášky, přestože z ní nebylo jednoznačně zřejmé, zda jde o doplnění prvé přihlášky či o samostatnou přihlášku jiné pohledávky.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a za dané situace mu nezbylo než podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu napadené usnesení zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v jehož průběhu bude třeba přezkoumat pohledávku přihlášenou odvolatelem prvou z přihlášek dne 6.8.2014 ve znění opravy provedené podáním ze dne 12.11.2014.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 1. září 2015

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová