2 VSPH 250/2011-A-51
MSPH 79 INS 12173/2010 2 VSPH 250/2011-A-51

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka SVAM CS, s.r.o., sídlem Slavíkova 1571/6, Praha 3, zahájené na návrh TRANSFINANCE, a.s., sídlem Křižíkova 237/36a, Praha 8, zast. advokátem JUDr. Borisem Vacou, sídlem Dlouhá 16, Praha 1, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 12173/2010-A-35 ze dne 15.února 2011

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 12173/2010-A-35 ze dne 15.února 2011 se v bodech I. až III. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 79 INS 12173/2010-A-35 ze dne 15.2.2011 rozhodl o tom, že se zjišťuje úpadek SVAM CS, s.r.o. (dále jen dlužník) a prohlásil na jeho majetek konkurs (body I. a II. výroku), insolvenční správkyní ustanovil JUDr. Editu Pařízkovou (bod III. výroku), věřitele vyzval, aby do 30 dnů přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, pokud tak dosud neučinili, a aby insolvenční správkyni neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní (body IV. a VI. výroku), osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, vyzval, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenční správkyni (bod V. výroku), na den 12.4.2011 nařídil přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů a stanovil její program s upozorněním, že účast dlužníka a insolvenční správkyně je nezbytná (body VII. až IX. výroku), insolvenční správkyni uložil, aby mu do 28.3.2011 předložila zpracovaný seznam přihlášených pohledávek, a rozhodl o tom, že svá rozhodnutí bude zveřejňovat v insolvenčním rejstříku a že toto usnesení je účinné zveřejněním v insolvenčním rejstříku téhož dne v 9,00 hod. (bod X. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužníka domáhala insolvenčním návrhem ze dne 18.10.2010 TRANSFINANCE, a.s. (dále jen navrhovatel) s tím, že vůči němu má splatné pohledávky v celkové výši 19.368.070,80 Kč, a tvrdila, že dlužník po dobu delší 3 měsíců neplní své splatné závazky i vůči dalším věřitelům, protože je není schopen plnit. Ve vyjádření k insolvenčnímu návrhu dlužník namítl, že zpochybňuje existenci závazků navrhovatele tvrzených v návrhu, a to závazků vzniklých z údajně nepodložených pohledávek vůči ALBRA CS, s.r.o., NABEOL, s.r.o. a Ing. Vlastimilu Zezulkovi, jež dlužník postoupil navrhovateli, a závazků vůči TONAMO, a.s. a Václavu Mannlovi.

Podle zjištění soudu navrhovatel doložil, že má vůči dlužníkovi splatné pohledávky v celkové výši 5.398.925,-Kč, jež mu postoupila J&S ENERGY S.A., organizační složka Česká republika, IČ 25857291, jejichž existenci dlužník při jednání nezpochybnil a k dotazu soudu sdělil, že je není schopen uhradit. Existenci těchto pohledávek doložil navrhovatel postupními smlouvami, smlouvami o uznání závazků a podmínkách jejich úhrady, jimiž dlužník uznal závazky vůči navrhovateli a zavázal se je uhradit do 90 dnů od původního data splatnosti, a výzvou ze dne 19.2.2009, jíž dlužníka vyzval k úhradě postoupených pohledávek. Protože do insolvenčního řízení přihlásilo pohledávky vůči dlužníkovi celkem 14 věřitelů, a to pohledávek převážně již vykonatelných, popř. dlužníkem uznaných, jejichž existenci dlužník nezpochybňoval (konkrétně soud zmínil pohledávku Popilka, s.r.o. ve výši 8.435.051,25 Kč přiznanou rozsudkem Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 15 Cm 88/2008 ze dne 10.6.2009, jenž nabyl právní moci dne 11.7.2009, a PARAMO, a.s. ve výši 7.484.909,40 Kč, již dlužník uznal dne 9.4.2009), dospěl insolvenční soud k závěru, že dlužník má peněžité závazky vůči více věřitelům po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, jež není schopen plnit, a je tedy v úpadku ve formě insolvence. Protože nesplňuje předpoklady vymezené v ust. § 316 odst. 4 insolvenčního zákona, není řešení jeho úpadku reorganizací přípustné. Pro úplnost konstatoval, že JUDr. Edita Pařízková byla jako insolvenční správce dlužníka určena opatřením předsedy Městského soudu v Praze ze dne 27.1.2011.

Z těchto důvodů rozhodl soud prvního stupně, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a insolvenční návrh zamítl. V odvolání namítal, že svým obchodním partnerům NABEOL, s.r.o., ALBRA CS, s.r.o. a Ing. Vlastimilu Zezulkovi zboží prokazatelně dodal a navrhovateli postoupil podle faktoringové smlouvy existující pohledávky. Co se týče pohledávek postoupených navrhovateli J&S ENERGY S.A., organizační složkou Česká republika, po vydání napadeného usnesení dlužník zjistil, že smlouvy o uznání závazků a podmínkách jejich úhrady za něj nepodepsal tehdejší jednatel Roman Rossi, ale jeho zaměstnankyně paní Vartecká a paní Pípalová, které nebyly oprávněny činit za něj takové úkony. Kromě toho zjistil, že J&S ENERGY S.A., organizační složka Česká republika, není zapsána v obchodním rejstříku. Nepravdivými jsou podle něj i tvrzení navrhovatele o tom, že jeho věřiteli jsou TONAMO, a.s. a Václav Mannl, již jsou naopak jeho dlužníky. Přestože dlužník připustil, že vůči dalším insolvenčním věřitelům má splatné závazky, vyjádřil přesvědčení, že je schopen je postupně plnit, neboť sám má pohledávky vůči svým dlužníkům. V čem spatřuje pochybení soudu, pokud jde o rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, dlužník v odvolání neuvedl. Co se týče ustanovené správkyně, uvedl, že soudu sdělila, že dlužník nemá řádně označeno své sídlo, a dlužník přitom následně zjistil, že ani její sídlo není řádně označeno, resp. že není označeno vůbec.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení v části napadené odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 136 odst. 1 insolvenčního zákona vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Dlužník je podle ust. § 3 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen, tj. má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Z uvedeného plyne, že pojem úpadku je vymezen dvojím způsobem jako úpadek projevující se platební neschopností (insolvencí) dlužníka a jako úpadek projevující se jeho předlužením, přičemž k vydání rozhodnutí o úpadku postačuje zjištění, že dlužník je buď insolventní, nebo že je předlužen, jinými slovy, zjištění úpadku v obou zákonem vymezených formách není nezbytné.

Ust. § 3 odst. 2 insolvenčního zákona vymezuje vyvratitelné právní domněnky, podle nichž se má zato, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 insolvenčního zákona, kterou mu uložil insolvenční soud. Pokud bude zjištěno naplnění některé z nich, resp. pokud se dlužníkovi nepodaří některou z nich vyvrátit, platí, že je platebně neschopným ve smyslu ust. § 3 odst. 1 insolvenčního zákona.

O předlužení jde pak podle ust. § 3 odst. 3 insolvenčního zákona tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě majetku, případně k dalšímu provozování podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

Podle ust. § 141 insolvenčního zákona není proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka odvolání přípustné. Proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele se může odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží (odst. 1). Je-li osvědčen úpadek dlužníka, není důvodem k tomu, aby odvolací soud zrušil nebo změnil rozhodnutí o úpadku, skutečnost, že insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, ani skutečnost, že insolvenční navrhovatel v průběhu odvolacího řízení ztratil způsobilost být účastníkem řízení (odst. 2).

Vzhledem k odvolací argumentaci ověřoval odvolací soud, zda je J&S ENERGY S.A., organizační složka Česká republika, IČ 25857291, zapsána v obchodním rejstříku, a zjistil, že tomu tak není. Aniž by považoval za nutné zabývat se dále tím, zda navrhovatel nedoložil, že vůči dlužníkovi má splatnou pohledávku, a zda byl oprávněn k podání insolvenčního návrhu, shodně se soudem prvního stupně dospěl odvolací soud v daném případě k závěru, že v řízení bylo prokázáno, že dlužník je v úpadku ve formě insolvence. V řízení bylo totiž zjištěno, že dlužník po dobu delší 30 dnů neplní své splatné a vykonatelné závazky vůči více věřitelům (vůči Popilka, s.r.o. ve výši 8.435.051,25 Kč přiznaný rozsudkem Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 15 Cm 88/2008 ze dne 10.6.2009, jenž nabyl právní moci dne 11.7.2009, a vůči PARAMO, a.s. ve výši 7.484.909,40 Kč, jenž dlužník uznal dne 9.4.2009), přičemž ničím nevyvrátil domněnku, že tyto závazky nebyl schopen plnit založenou na ust. § 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, tj. na tom, že je neplnil po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

Co se týče rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka, oddlužení v jeho případě nepřichází v úvahu a zákonné podmínky reorganizace nesplňuje ani o její povolení nepožádal. Co se týče námitek adresovaných soudem ustanovené insolvenční správkyni, nespočívají ani v tvrzení, že nesplňuje podmínky pro ustanovení do funkce, ani v tvrzení, že není nepodjatá.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, postupoval proto podle ust. § 219 občanského soudního řádu a usnesení insolvenčního soudu v části napadené odvoláním jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 15.dubna 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová