2 VSPH 2463/2015-P18-7
KSHK 42 INS 25441/2015 2 VSPH 2463/2015-P18-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Františka Šetiny, bytem Pražská třída 8/66, Hradec Králové, o odvolání Danuše Černé, bytem Zahraničního odboje 929/28, Třebíč, zast. advokátem JUDr. Jaroslavem Pavlasem, Ph.D., sídlem Náměstí 22/24, Velké Meziříčí, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 25441/2015-P18-2 ze dne 15. prosince 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 25441/2015-P18-2 ze dne 15. prosince 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 25441/2015-P18-2 ze dne 15.12.2015 odmítl přihlášku pohledávek Danuše Černé (dále jen odvolatelka) v celkové výši 50.546,-Kč do insolvenčního řízení vedeného na majetek Františka Šetiny (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 23.10.2015 (č.d. A-6) rozhodl o úpadku dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil ET NEXUM, v.o.s. Věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky do insolvenčního řízení, vyzval, aby tak učinili do 30 dnů od rozhodnutí o úpadku, a poučil je o tom, že k přihláškám, které budou podány později nelze přihlížet a v insolvenčním řízení se neuspokojují. Protože lhůta k podání přihlášek uplynula dne 23.11.2015 a odvolatelka podala přihlášku pohledávek v celkové výši 50.546,-Kč do insolvenčního řízení opožděně až dne 10.12.2015, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že přihlášku bude považovat za řádně a včas uplatněnou a umožní trvání účasti odvolatelky v řízení. V odvolání uvedla, že odmítnutím přihlášky by byla vyřazena z účasti v insolvenčním řízení, což nepovažuje za správné. Důvod, proč napadené rozhodnutí nemělo být vydáno, resp. není správné, spatřovala v tom, že se o probíhajícím insolvenčním řízení, rozhodnutí o úpadku a o možnostech přihlásit do něj své pohledávky dozvěděla až dne 26.11.2015, kdy ji o tom informoval Exekutorský úřad v Jihlavě.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek dle ust. § 136 odst. 3 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i/ a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 12.10.2015 ve 12 hod. 32 min. bylo u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 42 INS 25441/2015 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 23.10.2015 (č.d. A-6) o úpadku dlužníka a o povolení oddlužení (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 8 hod. 59 min.). Co se týče tohoto usnesení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu se shora citovanými ustanoveními insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl na pondělí 23.11.2015.

V daném případě tedy soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatelky a o ukončení její účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť odvolatelka podala přihlášku do insolvenčního řízení prostřednictvím svého zástupce do datové schránky soudu opožděně až dne 10.12.2015 po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatelky důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 4. ledna 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková