2 VSPH 242/2012-A-50
KSPL 29 INS 15471/2011 2 VSPH 242/2012-A-50

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka AC Start Karlovy Vary, sídlem Západní 1781/69, Karlovy Vary, zahájené na návrh TUBEX CZ group, a.s., sídlem Brandlova 2536/36, Hodonín, zast. advokátem JUDr. Vítem Lebedou, sídlem T. G. Masaryka 25, Karlovy Vary, do níž vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 15471/2011-A-28 ze dne 5.ledna 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 15471/2011-A-28 ze dne 5.ledna 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 15471/2011-A-28 ze dne 5.1.2012 v insolvenčním řízení zahájeném na návrh TUBEX CZ group, a.s. ustanovil opatrovníkem AC Start Karlovy Vary (dále jen dlužník) advokáta JUDr. Martina Aleše.

V odůvodnění usnesení soud podrobně a obsáhle popsal okolnosti, z nichž dovodil, že existují dvě skupiny jednající za dlužníka jako jeho výkonný výbor (první skupina je zastoupena advokátkou Mgr. Lenkou Vítkovou na základě plné moci podepsané předsedou představenstva dlužníka Radkem Handlířem a tvoří ji jednatel Ing. Vít Hořejš, Radek Handlíř a Alan Treml, zatímco druhá skupina je zastoupena advokátem JUDr. Tomášem Ficnerem, Ph.D. na základě plné moci podepsané Mgr. Monikou Makkiehovou a tvoří ji jednatel Ing. Lukmana Lukmanova, Mgr. Monika Makkiehová a Ing. Tomáš Matějček), přičemž ani jedna z nich neprokázala oprávnění jednat za dlužníka. Mezi oběma skupinami je sporné, kdo je osobou oprávněnou jednat za dlužníka, ani dodatečně nedošlo k dohodě o tom, kdo bude jednat jménem dlužníka, na mimořádných valných hromadách došlo u každé ze skupin k volbě výkonného výboru v odlišném složení, včetně jednatele, a tyto skutečnosti vzájemně zpochybňují platnost volby. Rozporné skutečnosti se projevily i ve vnitřních poměrech dlužníka, zejména ve sporech ohledně počtu a složení členské základny, od níž se odvíjelo jednání řádných i mimořádných valných hromad mimo jiné s cílem zvolit statutární orgán. Z uvedeného plyne absence zřejmé vůle všech skutečných členů dlužníka a není zde žádná další osoba, která by byla nesporně oprávněna jednat jménem dlužníka. Proto soud rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni podal dlužník zastoupený Mgr. Lenkou Vítkovou odvolání, jímž požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Nad rámec dříve uvedených argumentů navrhl, aby odvolací soud provedl důkaz ze spisu Policie ČR, SKPV, odboru hospodářské kriminality Sokolov, sp. zn. KRPK-6974-380/TČ-2011, v němž je založeno usnesení z řádné hromady dlužníka ze dne 1.10.2007, jímž by měla být prokázána kontinuita vedení dlužníka ve smyslu tvrzení první skupiny a legitimita členství Ing. Víta Hořejše, Radka Handlíře a Alana Tremla ve výkonném výboru dlužníka. Dále předložil čestné prohlášení Mgr. Vladimíra Hůrky, bývalého člena výkonného výboru dlužníka, o tom, že nikdy neobdržel pozvánku ze dne 13.9.2011 na mimořádnou valnou hromadu dlužníka konanou dne 13.10.2011, na níž byl odvolán z funkce člena výkonného výboru a na níž byli přijati noví členové dlužníka, a dovozoval z toho neplatnost svolání této valné hromady a neúčinnost přijatých usnesení.

Proti témuž usnesení podal dlužník zastoupený JUDr. Tomášem Ficnerem, Ph.D. blanketní odvolání, jež však ničím nedoplnil.

Krajské státní zastupitelství v Plzni ve vyjádření k odvoláním navrhlo, aby odvolací soud vzhledem k naplnění podmínek ust. § 29 odst. 2 o.s.ř. a přetrvávajícím pochybnostem o tom, kdo je oprávněn jednat za dlužníka, napadené usnesení potvrdil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 21 odst. 1 občanského soudního řádu jedná za právnickou osobu a) její statutární orgán; tvoří-li statutární orgán více fyzických osob, jedná za právnickou osobu jeho předseda, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen, nebo b) její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen, nebo c) vedoucí jejího odštěpného závodu nebo vedoucí jiné její organizační složky, o níž zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstříku, jde-li o věci týkající se tohoto závodu (složky), nebo d) její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně. Dle odst. 5 citovaného ustanovení musí každý, kdo jedná za právnickou osobu, své oprávnění prokázat. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.

Podle ust. § 29 téhož zákona není-li zastoupena fyzická osoba, která jako účastník řízení nemůže před soudem samostatně jednat, ustanoví jí předseda senátu opatrovníka, je-li tu nebezpečí z prodlení. Stejně se postupuje, stanoví-li tak zvláštní předpis (odst. 1). Opatrovníka ustanoví předseda senátu též právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat, je-li tu nebezpečí z prodlení.

Tvrzení dlužníka, že je prokázána kontinuita členství v jeho statutárním orgánu, jakož i jím předložené či označené důkazy, nejsou dle názoru odvolacího soudu natolik průkazné, aby jimi bylo najisto postaveno, která ze skupin je oprávněna jednat za dlužníka. Protože dle ust. § 5 písm. a) insolvenčního zákona spočívá insolvenční řízení na zásadě, že musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů, je odvolací soud stejně jako soud prvního stupně toho názoru, že za situace, kdy je sporné, kdo je oprávněn jednat za dlužníka, není na insolvenčním soudu, aby řešil poměrně komplikovaný spor týkající se vnitřních poměrů dlužníka, a vzhledem k nebezpečí z prodlení bylo namístě postupovat podle ust. § 29 odst. 2 občanského soudního řádu a ustanovit dlužníkovi opatrovníka. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 23.května 2012

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová