2 VSPH 2416/2014-P25-9
MSPH 99 INS 1027/2013 2 VSPH 2416/2014-P25-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka kytka development, s.r.o., sídlem Milady Horákové 109/116, Praha 6, o odvolání Heleny Kružíkové, bytem Laudova 1001, Praha 6, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 1027/2013-P25-4 ze dne 12. listopadu 2014

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 1027/2013-P25-4 ze dne 12. listopadu 2014 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 99 INS 1027/2013-P25-4 ze dne 12.11.2014 odmítl přihlášku pohledávky Heleny Kružíkové (dále jen odvolatelka) ve výši 315.000,-Kč do insolvenčního řízení vedeného na majetek kytka development, s.r.o. (dále jen dlužník), rozhodl o tom, že účast odvolatelky v insolvenčním řízení v tomto rozsahu končí právní mocí tohoto usnesení, a insolvenční správkyni JUDr. Daniele Urbanové (dále jen správkyně) uložil, aby mu do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení předložila upravený list seznamu přihlášených pohledávek odvolatelky.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že odvolatelka včas přihlásila do insolvenčního řízení dvě pohledávky za dlužníkem, a to ve výši 315.000,-Kč evidovanou pod č. 25/1 a ve výši 120.000,-Kč evidovanou pod č. 25/2, obě z titulu nároku na vrácení záloh poskytnutých podle smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky ze dne 15.9.2010. Přihlášené pohledávky byly přezkoumány na přezkumném jednání konaném dne 10.4.2013 a správkyní byly posouzeny jako nároky na vydání bezdůvodného obohacení v důsledku plnění z neplatného právního úkonu. Pohledávka č. 25/2 ve výši 120.000,-Kč byla zjištěna, pravost pohledávky č. 25/1 ve výši 315.000,-Kč správkyně popřela s tím, že smlouvu o budoucí smlouvě měla pro neurčitost a chybějící dohodu o podstatných náležitostech smlouvy za neplatnou, odvolatelka neprokázala zaplacení částky 315.000,-Kč a její zaplacení nebylo dohledáno ani v účetnictví dlužníka.

Protože odvolatelka nebyla na přezkumném jednání přítomna, doručila jí správkyně dne 22.4.2013 vyrozumění o popření pohledávky obsahující poučení o tom, že může uplatnit své právo určovací žalobou, kterou sice odvolatelka podala, ale protože přes výzvu soudu neuhradila soudní poplatek v zákonem stanovené výši, soud usnesením č.j. MSPH 199 ICm 1606/2013-10 ze dne 14.6.2014 řízení o ní zastavil. Protože tak nastala situace, jako by odvolatelka žalobu v zákonem stanovené lhůtě vůbec nepodala, rozhodl soud, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby v insolvenčním řízení byly její pohledávky vůči dlužníkovi zcela uspokojeny. V odvolání soudu vytkla, že v napadeném rozhodnutí vyšel ze svévolného a nečestného postoje správkyně, která zpochybňovala, že odvolatelka zaplatila dlužníkovi i částku 315.000,-Kč. Podle odvolatelky nebyl důvod, aby jí dlužník vydával doklad o zaplacení této částky, neboť podle jejího názoru postačovalo, že jej měl sám, leč do kanceláře dlužníka vnikli nějací lidé, kteří si je odnesli. Skutečnost, že zaplatila celou částku, by jí však mohli potvrdit pánové Kytka a Hryc. Na přezkumné jednání se nedostavila, neboť jí nebylo známo, že se koná. Co se týče soudního poplatku za podání určovací žaloby, uvedla, že mohla uhradit pouze 1.000,-Kč, neboť na rozdíl od soudců, již by podle ní měli být placeni podle toho, nakolik spravedlivě rozhodují, je v důchodu, a soudní poplatek by zaplatila, pokud by dostala zpět všechny peníze, které uhradila dlužníkovi.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 197 insolvenčního zákona zapíše insolvenční správce výsledek přezkumného jednání do seznamu přihlášených pohledávek; takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání. Věřitelům, kteří o to požádají, vydá insolvenční soud z tohoto seznamu výpis (odst. 1). Věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek (odst. 2).

Podle ust. 198 odst. 1 insolvenčního zákona mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze spisu odvolací soud ověřil, že skutečnosti popsané v odůvodnění napadeného usnesení zcela odpovídají obsahu spisu, tj. zejména že správkyně popřela dne 10.4.2013 na přezkumném jednání, jehož se odvolatelka nezúčastnila, pravost pohledávky evidované pod č. 25/1 ve výši 315.000,-Kč a odvolatelku o popření řádně vyrozuměla a poučila ji o možnosti domáhat se jejího určení žalobou. Přestože odvolatelka žalobu na určení pravosti popřené pohledávky včas podala, bylo řízení usnesením č.j. MSPH 199 ICm 1606/2013-10 ze dne 14.6.2013, jež nabylo právní moci dne 12.5.2014, pro nezaplacení soudního poplatku ve výši 5.000,-Kč (odvolatelka uhradila pouze 1.000,-Kč) zastaveno. Jak správně dovodil soud prvního stupně, tím nastal účinek předpokládaný v ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona, tj. že se k pohledávce popřené co do pravosti nepřihlíží, neboť nastala situace, jako by odvolatelka žalobu na určení pravosti popřené pohledávky vůbec nepodala.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatelky důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 5. srpna 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná