2 VSPH 241/2011-A-37
KSPL 54 INS 13869/2010 2 VSPH 241/2011-A-37

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice BPS Poběžovice, s.r.o., sídlem Hostouňská 45, Poběžovice, zahájené na návrh a) OMNIPOL, a.s., sídlem Nekázanka 880/11, Praha 1, a b) SP Poběžovice, a.s., sídlem Hostouňská 45, Poběžovice, do něhož vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 13869/2010-A-14 ze dne 7.ledna 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 13869/2010-A-14 ze dne 7. ledna 2011 se v bodě II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni ve výroku označeným usnesením rozhodl o tom, že se zjišťuje úpadek BPS Poběžovice, s.r.o. (dále jen dlužnice) a že se předběžný insolvenční správce Ing. Vladimír Nechutný stává insolvenčním správcem s plnou působností (body I. a II. výroku); v dalších výrocích pak promítl povinné náležitosti rozhodnutí o úpadku dle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ).

Výrok o ustanovení předběžného insolvenčního správce Ing. Vladimíra Nechutného insolvenčním správcem s plnou působností odůvodnil ust. § 27 odst. 2 IZ, dle něhož nestanoví-li insolvenční soud o osobě insolvenčního správce jinak v rozhodnutí o úpadku, stává se předběžný správce po tomto rozhodnutí insolvenčním správcem s plnou působností.

Proti tomuto výroku usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení s pokynem, aby insolvenčním správcem ustanovil jinou osobu. Namítala, že Ing. Vladimír Nechutný (dále též jen správce) je podjatý, neboť vykonává funkci insolvenčního správce dlužnice SP Poběžovice, a.s. (dále též jen věřitelka b), společnosti SPIN Plzeň, a.s. (dále jen SPIN Plzeň) a funkci předběžného insolvenčního správce Ing. Jaroslava Komory, CSc., jenž je majoritním akcionářem a členem představenstva SPIN Plzeň.

Dlužnice konstatovala, že s těmito osobami navázala úzké obchodní vztahy, nikdy se však nejednalo o koncernové vztahy, jak tvrdil správce ve svém sdělení ze dne 22.11.2010 (č.l. A-4). Přesto vyjádřila přesvědčení, že při výkonu funkce správce Ing. Vladimírem Nechutným bude docházet ke střetu zájmů, což dokumentovala tím, že správce zcela bezdůvodně popřel její pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení SPIN Plzeň. Zdůraznila, že proti tomuto popěrnému úkonu se sice hodlá bránit podáním žaloby o určení pravosti popřené pohledávky, nicméně poukazovala na to, že bude-li jmenovaný nadále ve funkci správce, vznikne absurdní (a konfliktní) situace, jelikož na obou stranách sporu bude vystupovat táž osoba-Ing. Vladimír Nechutný.

Krajské státní zastupitelství v Plzni ve vyjádření k odvolání cituje ust. § 24 odst. 1 a § 34 IZ konstatovalo, že pokud je správce vyloučen jen z některých úkonů v insolvenčním řízení, může je namísto něj vykonat oddělený insolvenční správce. S ohledem na to, že v této věci byla opatřením předsedy insolvenčního soudu ze dne 11.2.2011 osoba odděleného správce určena, jsou odvolací námitky podle jeho názoru nedůvodné. Proto navrhlo, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v napadeném rozsahu jako věcně správné potvrdil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího podle ust. § 212 a 212a občanského soudního řádu (dále též jen OSŘ) a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 24 odst. 1 IZ je insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v ust. § 34 IZ. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Z ust. § 34 odst. 1 plyne, že je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů a není-li se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah ovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud ustanovit pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce. Z odst. 2 téhož ustanovení se podává, že je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů proto, že mohou odporovat společnému zájmu věřitelů v insolvenčním řízení, ve kterém byl rovněž ustanoven insolvenčním správcem, ustanoví insolvenční soud pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce vždy.

Podle ust. § 25 odst. 2 IZ platí, že nejde-li o případ podle odstavce 1 téhož ustanovení, ustanoví insolvenční soud insolvenčním správcem osobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu s tím, že přitom přihlédne zejména k osobě dlužníka a k jeho majetkovým poměrům, jakož i k odborné způsobilosti insolvenčního správce a k jeho zatížení. Nebrání-li tomu jiné okolnosti, určí předseda insolvenčního soudu insolvenčním správcem dlužníků, kteří tvoří koncern, stejnou osobu.

Konečně, ust. § 26 IZ pak určuje, že v odvolání proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce lze namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý, a ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Důvodem pro pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce může být zejména skutečnost, že správce je vůči dlužníkovi osobou blízkou, věřitelem dlužníka, dlužníkem dlužníka či ručitelem dlužníka, případně též současným či bývalým společníkem, statutárním orgánem či zaměstnancem dlužníka. Obdobně může vypadat poměr mezi insolvenčním správcem a věřitelem dlužníka. Dalším důvodem může být způsob podnikání insolvenčního správce, jež dopadá na poměry účastníků insolvenčního řízení. K důvodům, pro něž je insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení pro pochybnost o své nepodjatosti, se vyjádřil Vrchní soud v Praze např. v usnesení sp.zn. MSPH 94 INS 913/2008, 2 VSPH 219/2008-B ze dne 7.11.2008 tak, že odpovídají důvodům, pro něž jsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni soudci ve smyslu ust. § 14 odst. 1 OSŘ. Pokud jde o poměr k věci , rozumí se jím především přímý právní zájem na projednávané věci i to, že soudce (insolvenční správce) má předem o věci poznatky, které by měl získat až za řízení a které mohou ovlivnit jeho nestrannost; pokud jde o poměr k účastníkům a jejich zástupcům , může být založen buď příbuzenským či jemu obdobným vztahem, vztahem přátelským či zjevně nepřátelským, popřípadě vztahem vzájemné závislosti.

V posuzovaném případě je odvolání postaveno především na tom, že dlužnice netvoří s dlužníky SP Poběžovice, a.s., SPIN Plzeň, a.s. a Ing. Jaroslavem Komorou, CSc., koncern a že správce je vůči dlužnici podjatý proto, že bezdůvodně popřel její pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení SPIN Plzeň.

Odvolací soud předně konstatuje, že výhrady obsažené v první části odvolací argumentace nelze podřadit pod žádný z přípustných odvolacích důvodů uvedených v ust. § 26 IZ. Řešení otázky, s kým dlužnice tvoří či netvoří koncern, je pro posouzení správnosti napadeného usnesení bezvýznamné, neboť určení (konkrétní) osoby insolvenčního správce předsedou insolvenčního soudu nepodléhá přezkumu odvolacího soudu; ostatně insolvenční soud je, jak plyne z výše citovaného ust. § 25 odst. 2 IZ, tímto opatřením předsedy insolvenčního soudu vázán. V dané věci určil předseda insolvenčního soudu opatřením ze dne 29.11.2010 (č.l. A-6), jež je platné pro celé insolvenční řízení, předběžným insolvenčním správcem Ing. Vladimíra Nechutného, což insolvenční soud v souladu s ust. § 27 odst. 2 IZ v napadeném bodě II. výroku usnesení respektoval. V situaci, kdy Ing. Vladimír Nechutný je dle ust. § 21 odst. 1 téhož zákona osobou zapsanou v seznamu insolvenčních správců vedeným Ministerstvem spravedlnosti, splňuje nepochybně též podmínky pro své ustanovení do funkce insolvenčního správce.

Pokud jde o námitku podjatosti správce spočívající v tom, že v žalobě o určení pravosti pohledávky v insolvenčním řízení vedeném na majetek SPIN Plzeň bude vystupovat současně na straně žalující (jako insolvenční správce dlužnice, jejíž přihlášená pohledávka byla popřena) a na straně žalované (jako insolvenční správce SPIN Plzeň), odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvenční soud usnesením ze dne 28.2.2011 (č.l. A-32) ve znění opravného usnesení ze dne 28.4.2011 (č.l. B-15) ustanovil v insolvenčním řízení odděleného insolvenčního správce Ing. Petra Bendla. Tato osoba bude namísto insolvenčního správce dlužnice vystupovat v řízení o určení pravosti její popřené pohledávky. Za popsaného stavu, kdy soud prvního stupně postupem podle ust. § 34 odst. 2 IZ již reagoval na situaci, kdy je správce vyloučen (jen) z některých úkonů proto, že mohou odporovat společnému zájmu věřitelů v insolvenčním řízení, ve kterém byl rovněž ustanoven insolvenčním správcem, je odvolací soud toho názoru, že zde absentují důvody pro vyloučení Ing. Vladimíra Nechutného z funkce správce.

Dlužno dodat, že pro odvolání správce se postupem dle ust. § 29 odst. 1 IZ nevyslovili ani věřitelé na své nejbližší schůzi konané po přezkumném jednání (č.l. B-2).

Jelikož nebyly zjištěny žádné konkrétní skutečnosti, pro něž by bylo lze mít za to, že správce nesplňuje podmínky pro své ustanovení do funkce nebo že není nepodjatý, odvolací soud neshledal odvolání důvodným; postupoval proto podle ust. § 219 OSŘ a usnesení soudu prvního stupně v rozsahu napadeném odvoláním jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 3.května 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová