2 VSPH 2405/2015-P8-10
MSPH 88 INS 15729/2014 2 VSPH 2405/2015-P8-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Brasco steel, s.r.o., sídlem Průmyslová 566/5, Praha 10, o odvolání BRASCO Agroservis, s.r.o., sídlem Kokory 14, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 15729/2014-P8-4 ze dne 10. listopadu 2015

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 15729/2014-P8-4 ze dne 10. listopadu 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 88 INS 15729/2014-P8-4 ze dne 10.11.2015 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Brasco steel, s.r.o. (dále jen dlužník) odmítl přihlášku pohledávek BRASCO Agroservis, s.r.o. (dále jen odvolatel) v celkové výši 1.160.039,-Kč a rozhodl, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení dvě nevykonatelné pohledávky v celkové výši 1.160.039,-Kč, jež insolvenční správkyně Ing. Jaroslava Dlabolová (dále jen správkyně) popřela co do pravosti na přezkumném jednání konaném dne 8.10.2015. Dne 13.10.2015 zaslala správkyně odvolateli vyrozumění o popření pohledávek obsahující též poučení o možnosti podat proti němu žalobu na určení pravosti pohledávky v zákonem stanovené lhůtě i poučení o následku dle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona spočívajícím v tom, že se k popřené pohledávce nepřihlíží, pokud tak neučiní. Protože odvolatel, jemuž bylo vyrozumění doručeno dne 20.10.2015, určovací žalobu ve stanovené lhůtě nepodal (lhůta 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání uplynula dne 7.11.2015, lhůta 15 dnů od doručení vyrozumění již dne 4.11.2015), nastal zákonem předvídaný následek, a soud proto rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal podáním ze dne 12.11.2015, v němž se omezil na sdělení, že v zákonné lhůtě podává odvolání, a jež ani přes výzvu soudu prvního stupně nedoplnil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle ust. § 197 odst. 2 téhož zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka zjištěná co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že rozhodující skutečnosti, o něž dle odůvodnění opřel soud prvního stupně napadené rozhodnutí, zcela odpovídají obsahu spisu. Pouze pro úplnost považoval za nutné poznamenat, že dle údajů zveřejněných v insolvenčním rejstříku po vydání napadeného usnesení došla dne 11.11.2015 soudu prvního stupně do datové schránky žaloba, jíž se odvolatel vůči správkyni domáhal určení pravosti a výše popřených pohledávek. Soud prvního stupně žalobu jako opožděnou usnesením č.j. MSPH 188 ICm 4305/2015-3 ze dne 23.11.2015 podle ust. § 160 odst. 4 insolvenčního zákona odmítl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 17. prosince 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková