2 VSPH 236/2014-A-15
KSHK 42 INS 32750/2013 2 VSPH 236/2014-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Velké náměstí 39/48, Hradec Králové, zahájené na návrh a) Ing. Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Evropská 1729/49, Praha 6, b) Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Jiskrova 423, Brandýs nad Labem, obou zast. advokátem Mgr. Ing. Zdeňkem Strnadem, sídlem Na Zeleném Vršku 171, Velké Popovice, a c) Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem V Poli 28/5, Hradec Králové, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 32750/2013-A-4/celk.2 ze dne 5. prosince 2013

takto :

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění :

Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví označeným usnesením dle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) odmítl insolvenční návrh ze dne 18.11.2013, jímž se Ing. Martin Lain a Jan Kinda (dále jen Navrhovatelé) domáhali vydání rozhodnutí o zjištění úpadku a prohlášení konkursu na majetek Tomáše anonymizovano (dále jen dlužník), a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové podal dlužník blanketní odvolání.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je dlužník oprávněn podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. § 128 odst. 4 IZ je osobou oprávněnou k podání odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu podle odst. 1 insolvenční navrhovatel.

Z citovaného ustanovení plyne, že IZ přiznává subjektivní legitimaci k podání odvolání proti napadenému usnesení toliko insolvenčnímu navrhovateli, jímž ale dlužník v této věci není. To platí bez ohledu na to, že soud prvního stupně účastníky v tomto smyslu v napadeném usnesení řádně nepoučil.

Protože odvolání proti usnesení vydanému insolvenčním soudem podle ust. § 128 odst. 1 IZ podala v daném případě osoba, jež není k podání odvolání oprávněna, postupoval odvolací soud podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu a její odvolání odmítl.

Na výše uvedeném není s to nic změnit ani okolnost, že po vydání napadeného usnesení, jímž soud rozhodl o insolvenčním návrhu Navrhovatelů jinak než rozhodnutím o úpadku, podal insolvenční návrh další navrhovatel Václav Vejroch, jenž rozhodnutí soudu prvního stupně nenapadl odvoláním (a s přihlédnutím k ust. § 107 odst. 3 věty druhé IZ ani včas napadnout nemohl), a pro něhož dle ust. § 107 odst. 2 IZ platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 29. srpna 2014

Mgr. Tomáš B r a u n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková