2 VSPH 2302/2015-B-30
KSHK 35 INS 33547/2014 2 VSPH 2302/2015-B-30

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Ivanou Mlejnkovou v insolvenčním řízení dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Jiřího Purkyně 322/22, 500 02 Hradec Králové, o odvolání věřitele Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, adresa pro doručování Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava, IČO 00006963, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 35 INS 33547/2014-B-9 ze dne 21. května 2015,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 35 INS 33547/2014-B-9 ze dne 21.5.2015 schválil oddlužení dlužníka Tomáše anonymizovano plněním splátkového kalendáře podle § 406 odst. 3 insolvenčního zákona a připojil související body výroku.

Proti tomuto usnesení podal věřitel Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení odvolání, které však podáním ze dne 30.10.2015 vzal v plném rozsahu zpět. Proto odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 insolvenčního zákona podle § 207 odst. 2 a § 218c občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 14. prosince 2015

Mgr. Ivana M l e j n k o v á , v. r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková