2 VSPH 2300/2014-B-23
KSPH 42 INS 31110/2013 2 VSPH 2300/2014-B-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Lišky a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Roberta anonymizovano , anonymizovano , bytem Mníšecká 82, Nová Ves pod Pleší, o odvolání BONUS PRAHA Investment, a.s., sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, Praha 10, zast. advokátem Mgr. Michalem Müllerem, sídlem Krkonošská 1512/11, Praha 2, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 31110/2013-B-10 ze dne 25. července 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 31110/2013-B-10

ze dne 25. července 2014 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu

řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením rozhodl o tom, že se insolvenčnímu správci JUDr. Přemyslu Kamenářovi, jenž byl odvolán z funkce, přiznává odměna ve výši 54.450,-Kč.

V odůvodnění soud zrekapituloval dosavadní průběh řízení tak, že: -usnesením ze dne 26.3.2014 (č.d. A-18) zjistil úpadek Roberta anonymizovano (dále jen dlužník), prohlásil na jeho majetek konkurz a do funkce insolvenčního správce ustanovil JUDr. Přemysla Kamenáře (dále též jen odvolaný správce), -na schůzi věřitelů konané po přezkumném jednání dne 23.6.2014 byl správce odvolán z funkce a novým správcem by ustanoven Mgr. Jan Zachariáš, -volba nového insolvenčního správce byla potvrzena usnesením ze dne 7.7.2014 (č.d. B-7), isir.justi ce.cz

-podáním ze dne 18.7.2014 požádal odvolaný správce o přiznání odměny, jejíž výši ponechal-s ohledem na skutečnost, že nezpeněžil nemovitosti zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka-na uvážení soudu.

Na to soud-cituje ust. § 38 odst. 1, 2, 5 a 6 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a ust. § 1 odst. 1 a § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále jen Vyhláška)-konstatoval, že odvolaný správce zařadil do seznamu přihlášených pohledávek 17 přihlášek pohledávek, majetkovou podstatu nezpeněžil, a proto mu dle ust. § 38 odst. 1 IZ ve spojení s § 2a Vyhlášky náleží za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky částka 1.000,-Kč, tj. celkem 17.000,-Kč. Zároveň s poukazem na to, že způsobem řešení dlužníkova úpadku je konkurs a nedošlo ke zpeněžení majetku, dovodil, že odvolanému správci náleží odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů nejméně 45.000,-Kč, a protože je správce plátcem DPH, náleží mu odměna ve výši 54.450,-Kč. Závěrem dodal, že nepřiznal odvolanému správci náhradu hotových výdajů, neboť ji nepožadoval.

Proti tomuto usnesení se včas odvolala věřitelka BONUS PRAHA Investment, a.s. (dále jen odvolatelka), a požadovala, aby je odvolací soud změnil a odvolanému správci přiznal odměnu ve výši 17.000,-Kč. Poukazujíc na ust. § 6 Vyhlášky argumentovala tím, že v řízení bude vystupovat více správců, a proto je důvodné a ekonomické s ohledem na dosud vykonanou činnost odvolaného správce přiznat mu podíl z odměny podle ust. § 2a věty poslední Vyhlášky. Dovozovala, že podíl odvolaného správce na odměně by měl odpovídat počtu přihlášek pohledávek jím zařazených do seznamu přihlášených pohledávek, a měl by tak činit 17.000,-Kč. Zdůrazňovala přitom, že v případě přiznání celé odměny ve výši 45.000,-Kč a DPH by byly náklady na odměnu správce neúměrně zvyšovány, neboť rovněž nový insolvenční správce bude nárokovat odměnu odvíjející se od výtěžku zpeněžení majetkové podstaty, což je pro uspokojení pohledávek věřitelů nepříznivé a oproti situaci, kdy je v řízení činný toliko jeden správce, významně diskriminující.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející dle ust. § 212 a 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) a aniž dle ust. § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 38 IZ ve znění účinném od 1.1.2014, jež je třeba s ohledem na čl. II. zákona č. 294/2013 Sb. na danou věc aplikovat, má insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své činnosti; pro projednání této zprávy platí přiměřeně § 304. Umožňuje-li to stav insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotové výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno (odst. 5). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 6).

Z insolvenčního spisu odvolací soud v dané věci ověřil, že soud prvého stupně usnesením ze dne 26.3.2014 (č.d. A-18) zjistil úpadek dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurz a do funkce insolvenčního správce ustanovil JUDr. Přemysla Kamenáře, usnesením vyhlášeným na schůzi věřitelů dne 23.6.2014 (č.d. B-3) potvrdil odvolání JUDr. Přemysla Kamenáře z funkce a jako nového insolvenčního správce potvrdil Mgr. Jana Zachariáše, usnesením ze dne 7.7.2014 (č.d. B-7) potvrdil volbu nového správce v písemné formě a odvolanému správci uložil, aby mu předložil zprávu o činnosti a vyúčtování odměny, hotových výdajů a nákladů konkursu. Dále odvolací soud zjistil, že odvolaný správce podáním ze dne 18.7.2014 předložil zprávu o své činnosti, v níž nevyúčtoval výdaje a konstatoval, že výši odměny ponechává na úvaze soudu, neboť nezpeněžil nemovitosti zapsané do soupisu majetkové podstaty; tato zpráva odvolaného správce nebyla soudem prvého stupně projednána postupem předpokládaným v ust. § 38 odst. 5, resp. 304 IZ, a nebylo o ní ani rozhodnuto způsobem stanoveným v ust. § 304 odst. 4 IZ. Namísto toho soud vydal dne 25.7.2014 napadené usnesení, jímž odvolanému správci bez dalšího přiznal odměnu ve výši 54.450,-Kč. Konečná zpráva spolu s vyúčtováním odměny a výdajů dosud nebyla v řízení novým správcem předložena.

Ze shora uvedených zjištění odvolacího soudu je patrné, že o odměně odvolaného správce (ani nového správce) dosud nebylo rozhodnuto postupem podle ust. § 38 odst. 5 IZ a ani postupem podle ust. § 304 IZ (zpráva odvolaného správce ani konečná zpráva dosud nebyla projednána a schválena). Přitom judikatura je ustálena na závěru, že je-li v průběhu insolvenčního řízení činných více insolvenčních správců, je nezbytné v souladu s ustanovením § 6 Vyhlášky nejprve stanovit jedinou celkovou odměnu insolvenčních správců pro celé řízení a teprve následně určit podíly jednotlivých správců na této odměně (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 NSCR 54/2013 ze dne 30.9.2015). K tomu však v dané věci nedošlo. Za této situace je ovšem napadené rozhodnutí, jímž soud prvního stupně již rozhodl o odměně odvolaného správce, zjevně předčasné.

Měl-li insolvenční soud za to, že jsou splněny předpoklady požadované ust. § 38 odst. 5 IZ, totiž, že stav insolvenčního řízení umožňuje rozhodnout o schválení zprávy obsahující vyúčtování odměny a výdajů odvolaného správce, tedy, že zejména stav zpeněžení majetkové podstaty tento postup umožňuje, měl zprávu odvolaného správce zákonem předpokládaným postupem projednat a tento svůj závěr řádně odůvodnit. Z odůvodnění napadeného usnesení však není zřejmé, zda se touto otázkou vůbec nezabýval, či zda se jí zabýval a dospěl k závěru, že podmínky splněny jsou (aniž tento závěr jakkoli odůvodnil). Napadené usnesení je proto dílem rovněž nepřezkoumatelné.

Z uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a věc podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Praze k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 23. listopadu 2016 Mgr. Martin L i š k a , v.r. předseda senátu Za správnost: J. Vlasáková