2 VSPH 230/2018-15-50
č. j. KSPH 60 INS 27394 / 2014 2 VSPH 230 / 2018-15-50

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy

Mgr. Martina Lišky a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Petra Vaňouse v insolvenční věci dlužnice: Ivana Chrpová (dříve anonymizovano , anonymizovano bytem Husova 404, 259 01 Votice o odvoláni dlužnice proti usnesení Krajského soudu vPraze ze dne 12. ledna 2018, č. j. KSPH 60 INS 27394/2014-B- 45, takto:

Usneseni Krajského soudu v Praze ze dne 12. ledna 2018, č. j. KSPH 60 INS 27394 / 2014-B-45, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud vPraze shora označeným usnesením vbodě l. výroku rozhodl, že schválené oddlužení dlužnice Ivany Chrpová, dříve anonymizovano (dále jen dlužnice) se zrušuje, v bodě ll. výroku zastavil řízení, v bodě Ill. výroku přiznal insolvenčnímu správci JUDr. Danielu Kaplanovi, LL.M. (dále jen insolvenční správce) odměnu a náhradu nákladů ve výši 42.471 Kč včetně DPH s tím, že budou uhrazeny ve výši 19.924 Kč ze záloh placených dlužníci za trvání oddlužení a ve výši 22.547 Kč z rozpočtových prostředků České republiky, a v bodě IV. výroku zprostil insolvenčního správce funkce.

V odůvodnění soud prvého stupně uvedl, že usnesením ze dne 27. 11. 2014 (č. d. A-10) rozhodl o úpadku dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením, ustanovil insolvenčního správce a usnesením ze dne 25. 2. 2015 (č. d. 137) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Cituje ust. Š 418 odst. 1 a 4 insolvenčního zákona (dále jen IZ) dospěl na základě dosavadního průběhu insolvenčního řízení a postOje dlužnice kplnění jejích procesních povinností kzávěru, že majetek dlužnice, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Dále konstatoval, že dlužnice vysvětlovala neplnění povinností uzavřením nového sňatku a rizikovým těhotenstvím, nepožádala o řešení úpadku konkursem, podle zprávy insolvenčního správce není dlouhodobě plněn dar, dluh z darovací smlouvy činí 47.200 Kč a dlužnice jej nevymáhá, nejsou hrazeny ani zálohy na náklady insolvenčního správce, přičemž za 39 měsíců trvání oddlužení bylo na zálohy insolvenčního správce zaplaceno 19.924 Kč, nezajištěným věřitelům 16.410,99 Kč a předpoklad

' o plnění dlužnice na pohledávky nezajištěným věřitelům je 9,46 %, což je pro účely naplnění podmínek oddlužení zcela nedostačující. Zdůraznil, že dlužnice nesplnila ani povinnost uhradit další zálohu na náklady insolvenčního řízení, neplní své základní povinnosti související se samotným účelem oddlužení, a proto oddlužení zrušil a současně řízení zastavil. V rozhodnutí o odměně a nákladech insolvenčního správce vycházel 2 $ 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále jen

Shodu s prvopisem potvrzuje ]ana Vlasáková.

2 VSPHP aaa/2018 správce. S poukazem na to, že oddlužení trvalo 39 měsíců (listopad 2014 leden 2018), přiznal insolvenčnímu správci odměnu podle 5 3 písm. b) vyhlášky, tj. 750 Kč měsíčně + 21 % DPH a náhradu hotových výdajů podle 5 7 odst. 4 vyhlášky, tj. 150 Kč měsíčně + 21 % DPH, celkem

I. a II. výroku. Uvedla, že si je vědoma svých dluhů, a žádala, aby odvolací soud přihlédl k její momentální tíživé situaci. Vysvětlovala, že není v jejích možnostech zasílat 5.000 Kč měsíčně, nebot) její příjem je v současné době necelých 7.000 Kč a nedokáže si představit, jak by se dvěma najít brigádu, aby byla schopna splácet své dluhy, a dodala, že její manžel má od ledna lépe placenou práci a bude schopen ji finančně pomoci. Proto žádala odvolací soud, aby jí umožnil pokračovat v oddlužení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ust. $ 94 odst. 2 písm. d/ IZ), přezkoumal napadené usnesení iřízení jeho vydání předcházející podle ust. 5212 a 212a občanského soudního řádu schválené oddlužení zruší a současne rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o zpusobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí li, že majetek dlužníka, aniž se prihlíží k věcem, právum a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

2 VSPH 230/ 2018

Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení podle odstavce 5 (odst. 6). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 7). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 7. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání osoby uvedené v odstavci 7 a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí (odst. 8).

Ve smyslu $ 7 IZ usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí vždy odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních o. s. ř. To s tím, že všechna rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, včetně těch, jimiž dochází ke změně způsobu řešení úpadku, tedy včetně rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení dle ust. Š 418 IZ, představují rozhodnutí ve věci samé viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2011, sen. zn. 29 NSČR 30/2010, uveřejněné pod č. 96/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), která s ohledem na tuto svoji povahu musí být vždy odůvodněna, a ve smyslu ust. Š 167 odst. 2 o. s. ř. se tak musí stát způsobem uvedeným vust. Š157 odst. 2 téhož zákona. Proto soud v odůvodnění usnesení o zrušení schváleného oddlužení musí kromě jiného vždy uvést, jaká pro rozhodnutí podstatná skutková zjištění učinil a na jakém podkladě, jakými úvahami se při hodnocení těchto zjištění řídil a jak je právně posoudil; přitom dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

Těmto požadavkům však soud prvého stupně v odůvodnění napadeného usnesení, jež odvolací soud reprodukoval shora téměř v plném rozsahu, zjevně nedostál, když v něm neuvedl téměř žádná skutková zjištění rozhodná pro závěr, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, a že je tak naplněn důvod pro zrušení schváleného oddlužení dlužnice podle ust. Š 418 odst. 1 písm. b) IZ.

Soud totiž neuvedl, jaké konkrétní pohledávky nezajištěných věřitelů byly vůči dlužníci __ do insolvenčního řízení přihlášeny, zda a v jakém rozsahu byly tyto pohledávky zjištěny a v jakém rozsahu byly pojaty do schváleného oddlužení dle usnesení ze dne 25. 2. 2015 (č. d. B-7), jaký byl obsah tohoto rozhodnutí (ke kterému datu byl určen termín první splátky, jak byly vymezeny povinnosti dlužnice, správce či jiných osob k plnění tohoto oddlužení a případné průběžné nároky správce) a jak konkrétně bylo schválené oddlužení dlužníci plněno (jaké splátky a z jakých příjmů byly zatím poskytnuty a jak byly správcem rozděleny). Místo toho se soud omezil jen na vágní sdělení, že dlužnice neplní blíže nespecifikované základní povinnosti související se samotným účelem oddlužením , má dluh z darovací smlouvy ve výši 47.200 Kč, jejž nevymáhá, a nehradí ani odměnu a náhradu hotových výdajů správci, přičemž dlužnou částku již nevyčíslil. Uvedl sice, že předpokládané plnění dlužnice na pohledávky nezajištěných věřitelů činí 9,46 %, z odůvodnění však nelze seznat, z jakých údajů při tomto výpočtu vycházel, neboť o (aktuálních či očekávaných) příjmech dlužnice neuvedl nic. Nevysvětlil ani, na základě j 'ch konkrétních skutečností učinil (předčasný) závěr o nemajetnosti dlužnice. Napadené usnesení je tedy pro nedostatek důvodů nepřezkoumatelné. Nadto do napadeného rozhodnutí nepromítl ani

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

2 VSPH zad/zdis skutečnost, že dlužnice se dne 12. 8. 2017 provdala za Vladislava Chrpu a nejmenuje se již anonymizovano nýbrž Chrpová (viz č. d. 13 38).

9. Z těchto důvodů odvolací soud postupoval podle ust. Š 219a odst. 1 písm. b) a ust. Š 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř., napadené usnesení v celém rozsahu (včetně závislých výroků pod body III. a IV.) zrušil a věc vrátil soudu prvého stupně k dalšímu řízení.

10. Nad rámec uvedeného, je třeba podotknout, že soud prvého stupně pochybil i při určení výše odměny insolvenčního správce, nebot, z ust. $ 5 lze vycházet toliko vpřípadech, kdy nelze odměnu určit postupem podle ust. $ 1 až $ 4 vyhlášky š. 313/2007 Sb.; v dané věci však lze odměnu správce určit podle ust. $ 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb. Nadto nutno doplnit, že k výpočtu odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce lze přistoupit až poté, co správce předloží závěrečné vyúčtování, což se však v daném případě nestalo.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Praha 28. února 2018

Mgr. Martin Liška v. r. předseda senátu

. co "-,me WW __ Na a na ,; t;; w . > ,. ," ( * a; $ -3% ',.. F ,; *,-_ _., hmš'š \ -___ ..

'í sv?j? " W %) \; ; j j;-, _ , i ve ,. a. ,-. a a i ! pix! \ ;,f \ ž,:f. hašiš-" _:llh, ,; \ M ' 3. \ ,"Ín' ___. . \ a ?_ hájů __ . , 15, jkl/2 \Wř vřavě :: , Ě .."" saam a za

.. :;A:_- j\_ ŽŠ ???-M :* it; gf A .? ! \Í;c ;] % g.; * IT & šiř š i ? vši a,. u) '' '! tí)-y; sš !; \ \\7"*mšijjť ; \ M 1"

/_

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková. /

,!