2 VSPH 23/2013-A-21
MSPH 94 INS 30552/2012 2 VSPH 23/2013-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice ERWÍN KISCHOVA, a.s., sídlem Hlubočepská 1190/38d, Praha 5, zast. advokátkou JUDr. Marinou Machytkovou, sídlem Dlouhá 16, Praha 1, zahájené na návrh KONSTRUKTIS, a.s., sídlem Kolbenova 616, Praha 9, zast. advokátem JUDr. Radoslavem Bolfem, sídlem Fibichova 218, Mělník, o odvolání navrhovatelky proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 30552/2012-A-12 ze dne 6.prosince 2012

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 30552/2012-A-12 ze dne 6.prosince 2012 se zrušuje a řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením odmítl insolvenční návrh, jímž se KONSTRUKTIS, a.s. (dále jen navrhovatelka) domáhala vydání usnesení o zjištění úpadku ERWÍN KISCHOVA, a.s. (dále jen dlužnice), a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se navrhovatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Podáním ze dne 24.1.2013 (č.l. A-19) vzala navrhovatelka svůj insolvenční návrh zpět a požadovala, aby soud řízení zastavil.

Odvolací soud proto dle ust. § 130 odst. 1 insolvenčního zákona napadené usnesení zrušil a řízení zastavil. Ačkoli je dle ust. § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu povinen hradit náklady řízení ten z účastníků, který zavinil, že řízení muselo být zastaveno (v tomto případě navrhovatelka), odvolací soud právo na jejich náhradu dlužnici nepřiznal, jelikož se k insolvenčnímu návrhu vyjádřila až po vydání napadeného usnesení a jelikož jí v odvolacím řízení (v němž její zástupkyně žádný úkon právní služby neučinila) žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Městského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 25.ledna 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová