2 VSPH 2289/2014-P10-12
MSPH 59 INS 1502/2014 2 VSPH 2289/2014-P10-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Bc. Petra Boudy, Dis., bytem Londýnská 166/1, Praha 2, o odvolání Jana Lišky, bytem K. J .Erbena 562/109, Most, zast. advokátem Mgr. Jiřím Hladíkem, sídlem nám. 28.října 9, Brno, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 1502/2014-P10-2 ze dne 26. srpna 2014

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 1502/2014-P10-2 ze dne

26. srpna 2014 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 59 INS 1502/2014-P10-2 ze dne 26.8.2014 odmítl přihlášku pohledávky Jana Lišky (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení vedeného na majetek Bc. Petra Boudy, Dis. (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 18.6.2014 (č.d. A-20) rozhodl o úpadku dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky proti dlužníkovi do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 2 měsíců od rozhodnutí o úpadku. Lhůta k přihlášení pohledávek skončila dne 18.8.2014. Protože odvolatel předal přihlášku pohledávky ve výši 225.042,-Kč opatřenou datem 18.8.2014 k poštovní přepravě až dne 20.8.2014 (soudu prvního stupně došla dne 21.8.2014), podal ji opožděně a soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání tvrdil, že napadené usnesení spočívá na nesprávném posouzení procesního předpisu a podle jeho názoru lze mít za to, že přihlášku podal včas. Poukázal na to, že soud nepřihlédl k nesprávnému poučení obsaženému v usnesení ze dne 18.6.2014 (č.d. A-20), podle něhož byl počátek běhu lhůtu stanoven okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku, přestože dle ust. § 74 odst. 2 insolvenčního zákona je rozhodným okamžikem zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku. Vzhledem k tomu, že dle zákonné úpravy nelze zmeškání lhůty k podání přihlášky prominout, je dle názoru odvolatele třeba klást zvýšené nároky na poučení o běhu lhůty k podání přihlášky, jež soud věřitelům poskytuje, a věřitel by měl být poučen o tom, že tato lhůta počíná běžet od zveřejnění rozhodnutí, a nikoli ode dne jeho vydání, i kdyby se tato data shodovala. Poučení poskytnuté v daném případě soudem je dle odvolatele nejednoznačné. Z toho, že soud vydal dne 23.6.2014 opravné usnesení, jímž odstranil vadu v označení insolvenčního správce, odvolatel dovozoval, že se až tím okamžikem stalo rozhodnutí o úpadku bezvadným, a počátek běhu lhůty by proto měl být počítán až od něj.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Dle ust. § 173 odst. 4 insolvenčního zákona má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek dle ust. § 136 odst. 3 téhož zákona 30 dnů. Citované ustanovení nestanoví způsob výpočtu této lhůty ani insolvenčnímu soudu neukládá, aby o tom, kdy lhůta počíná běžet, věřitele v rozhodnutí poučil, z ust. § 136 odst. 2 písm. c) ve spojení s ust. § 89 insolvenčního zákona lze však dovodit, že rozhodnutí o úpadku je vůči věřitelům, již dosud své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, účinné okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku je soud povinen uvést v rozhodnutí o úpadku dle ust. § 136 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona). Pokud jde o počítání lhůt, vzhledem k tomu, že insolvenční zákon zvláštní úpravu neobsahuje, jsou i v insolvenčním řízení lhůty počítány podle ust. § 57 občanského soudního řádu, podle něhož se-vyjma lhůt určených podle hodin-do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce, připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dne lhůty nejblíže následující pracovní den, a konečně lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 22.1.2014 v 17 hod. 20 min. bylo u Městského soudu v Praze zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 18.6.2014 o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 15 hod. 59 min.). Co se týče usnesení (č.d. A-20), jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek dle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání a údaje, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají dne 18.6.2014 v 16 hod. Konec lhůty k podání přihlášek do insolvenčního řízení připadl na pondělí 18.8.2014.

Protože odvolatel zaslal přihlášku pohledávky prostřednictvím České pošty, s.p. až dne 20.8.2014, učinil tak opožděně až po uplynutí lhůty k podání přihlášky, a soudu prvního stupně vytknout žádné pochybení za to, že o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona.

Vzhledem k odvolací argumentaci považoval odvolací soud pouze pro úplnost za nutné uvést, že soud prvního stupně sice usnesením ze dne 23.6.2014 (č.d. A-21) opravil usnesení ze dne 18.6.2014 (č.d. A-20) v bodě III. výroku, když zjevnou nesprávnost v označení ustanoveného insolvenčního správce INKOS HK-Trutnov, v.o.s. nahradil správným INKOS HK-Turnov, v.o.s., provedená oprava však nedopadá na zbývající výroky rozhodnutí o úpadku a na to, kdy se stalo účinným. však zajistit včasné doručení podané přihlášky insolvenčnímu soud Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 5. srpna 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná