2 VSPH 2288/2015-B-58
KSPL 27 INS 21672/2012 2 VSPH 2288/2015-B-58

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Ladislava Čonky, bytem Ostromeč 19, Horšovský Týn, o odvolání Ing. Hynka Bandase, bytem Nádražní 354, Skalná, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 21672/2012-B-49 ze dne 10. září 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 21672/2012- B-49 ze dne 10. září 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 27 INS 21672/2012-B-49 ze dne 10.9.2015 rozhodl o zrušení konkursu vedeného na majetek Ladislava Čonky (dále jen dlužník) z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů (bod I. výroku), a insolvenčnímu správci štancl-insolvence, v.o.s. (dále jen správce) uložil, aby ho do 30 dnů vyrozuměl o tom, že ke dni zrušení konkursu uzavřel účetní knihy, sestavil účetní závěrku, splnil daňovou povinnost a předal dlužníkovi účetní záznamy (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že ze schválené konečné zprávy vyplývá, že celkové příjmy nepostačí ani k pokrytí odměny insolvenčního správce. Proto rozhodl o zrušení konkursu podle ust. § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se včas odvolal Ing. Hynek Bandas (dále jen odvolatel). V odvolání uvedl, že s ukončením insolvenčního řízení nesouhlasí, neboť momentální nesolventnost dlužníka nepovažuje za dostatečný důvod pro zrušení konkursu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona rozhodne insolvenční soud i bez návrhu o zrušení konkursu, zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty. isir.justi ce.cz

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 29.11.2012 (č.d. A-11) rozhodl soud prvního stupně o zjištění úpadku dlužníka a ustanovení správce do funkce a usnesením ze dne 6.3.2013 (č.d. B-10) prohlásil na majetek dlužníka konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný. K výzvě soudu ze dne 23.1.2015 adresované správci, aby podal písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení a o vydání výtěžku, mu správce podáním ze dne 10.3.2015 předložil konečnou zprávu s návrhem na zrušení konkursu s odůvodněním, že všechen majetek náležející do majetkové podstaty byl zpeněžen a přihlášené pohledávky nebudou uspokojeny vůbec, neboť majetková podstata byla vyčerpána úhradou pohledávek uspokojovaných před rozvrhem; konečná zpráva byla správcem doplněna podáním ze dne 13.3.2015. Usnesením ze dne 16.3.2015 (č.d. B-42) byli účastníci insolvenčního řízení zpraveni o konečné zprávě a vyúčtování odměny a výdajů správce a poučeni o právu podat proti nim námitky ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění v insolvenčním rejstříku s tím, že se námitky podávají dvojmo u insolvenčního soudu, a o následcích spočívajících ve vydání rozhodnutí o konečné zprávě bez nařízení jednání, nepodají-li námitky ve stanovené lhůtě. Usnesením ze dne 11.6.2015 (č.d. B-45) soud, aniž by nařizoval jednání, schválil (doplněnou) konečnou zprávu, neboť ji shledal věcně správnou a nikdo proti ní nepodal žádné námitky; usnesení nabylo právní moci dne 1.7.2015.

Protože pravomocně schválenou konečnou zprávou bylo postaveno najisto, že majetek dlužníka zcela nepostačuje na uspokojení pohledávek věřitelů, a odvolatel neuvedl nic, čím by správnost tohoto zjištění zpochybnil, neshledal odvolací soud jeho odvolání důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 31. října 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu Za správnost: J. Vlasáková