2 VSPH 2282/2013-A-14
KSPL 29 INS 24334/2013 2 VSPH 2282/2013-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Lucie Šebkové, bytem Příšov 85, pošta Třemošná, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 24334/2013-A-9 ze dne 31. října 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 24334/2013-A-9 ze dne 31. října 2013 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 24334/2013-A-9 ze dne 31.10.2013 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Lucie Šebkové (dále jen dlužnice).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že řízení bylo zahájeno na návrh dlužnice ze dne 2.9.2013. Usnesením ze dne 1.10.2013 jí soud uložil, aby do sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč, přičemž ji současně poučil o následcích v případě nezaplacení zálohy. Usnesení bylo dlužnici doručeno dne 3.10.2013 a nabylo právní moci dne 19.10.2013. Protože ve stanovené lhůtě dlužnice zálohu neuhradila, soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že zálohu sníží, nebo že jí povinnost zaplatit zálohu neuloží. V odvolání uvedla, že z důvodu nepříznivé finanční situace není schopna zálohu zaplatit a předpokládala, že když ji neuhradí, přistoupí soud k jiné variantě oddlužení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením č.j. KSPL 29 INS 24334/2013-A-8 ze dne 1.10.2013, jež bylo dlužnici doručeno dne 3.10.2013 vložením do domovní schránky, proti němuž se dlužnice neodvolala a jež nabylo právní moci dne 18.10.2013, byla dlužnici uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč do 7 dnů od právní moci usnesení. Dlužnice, ač řádně poučena o možných následcích, povinnost uloženou pravomocným soudním rozhodnutím do okamžiku vydání napadeného rozhodnutí nesplnila. Dlužno přitom poznamenat, že ji dle obsahu spisu neuhradila ani dodatečně po jeho vydání.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 2. ledna 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková