2 VSPH 228/2011-A-28
MSPH 95 INS 7733/2010 2 VSPH 228/2011-A-28

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Ľudovíta Báršoně, bytem Vítkova 247/7, Praha 8, adresa pro doručování: Staroreal Ubytovna Pod Balkánem , Skloněná III, 190 00 Praha 9, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 7733/2010-A-22 ze dne 8.února 2011

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 7733/2010-A-22 ze dne 8.února 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 95 INS 7733/2010-A-22 ze dne 8.2.2011 zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se Ľudovít Báršoň (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. MSPH 95 INS 7733/2010-A-11 ze dne 1.10.2010 uložil dlužníkovi, aby do 10 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Vrchní soud v Praze je k odvolání dlužníka změnil usnesením č.j. MSPH 95 INS 7733/2010, 2 VSPH 949/2010-A-17 ze dne 5.1.2011 a dlužníkovi uložil zaplatit do 10 dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč. Toto usnesení nabylo právní moci dne 13.1.2011 a posledním dnem k zaplacení zálohy bylo pondělí 24.1.2011. Protože dlužník zálohu ve stanovené lhůtě nezaplatil, postupoval insolvenční soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil, popřípadě aby je změnil a umožnil mu splatit zálohu ve splátkách. V odvolání tvrdil, že nemá žádný majetek ani dostatek finančních prostředků na úhradu soudem požadované zálohy.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a odvolání důvodným neshledal.

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že zdejší soud změnil usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo dlužníkovi uloženo zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a usnesením ze dne 5.1.2011 mu s přihlédnutím k okolnostem věci a v souladu s požadavky obsaženými v odvolání uložil zaplatit zálohu pouze ve výši 10.000,-Kč. Dlužník, jemuž bylo usnesení odvolacího soudu doručeno dne 13.1.2011, ač řádně poučen o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu, povinnost, jež mu byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, ve stanovené lhůtě nesplnil. Soudu prvního stupně, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, proto nelze vytknout žádné pochybení.

Protože se tato situace nezměnila ani v průběhu odvolacího řízení, postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 1.března 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová