2 VSPH 227/2013-A-32
MSPH 89 INS 28495/2012 2 VSPH 227/2013-A-32

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve vďci dlužníka LIBERTY CZ GROUP, a.s., sídlem U Kanálky 7/1441, Praha 2, zast. advokátem Mgr. Pavlem Mollerem, sídlem Haštalská 27, Praha 1, zahájené na návrh SG50 Guernsey Limited, sídlem Heritage Hall, Le Marchant Street, St. Peter Port, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zast. advokátkou Mgr. Hedvikou Hartmanovou, sídlem Ovocný trh 1096/8, Praha 1, o odvolání navrhovatele proti usnesení Mďstského soudu v Praze .j. MSPH 89 INS 28495/2012-A-16 ze dne 21. ledna 2013

takto:

I. Usnesení Mďstského soudu v Praze .j. MSPH 89 INS 28495/2012-A-16 ze dne 21. ledna 2013 se potvrzuje.

II. Navrhovateli se ukládá zaplatit dlužníkovi 12.826,-K na náhradu náklad odvolacího ízení do t í dn od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Pavla Mollera.

Od vodnďní:

Mďstský soud v Praze usnesením .j. MSPH 89 INS 28495/2012-A-16 ze dne 21.1.2013 zamítl insolven ní návrh, jímž se SG50 Guernsey Limited (dále jen navrhovatel) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek LIBERTY CZ GROUP, a.s. (dále jen dlužník), a navrhovateli uložil, aby dlužníkovi zaplatil 13.189,-K na náhradu náklad ízení.

V od vodnďní usnesení soud uvedl, že se navrhovatel podáním ze dne 15.11.2012 domáhal vydání rozhodnutí, jímž by zjistil úpadek dlužníka a rozhodl, že úpadek bude ešen konkursem. Navrhovatel tvrdil, že má za dlužníkem pohledávky po lh tď splatnosti v celkové výši 2.253.739,29 K , a že dlužník má i další vď itele v i nimž má závazky po lh tď splatnosti delší než 30 dní, jež není schopen plnit, a to Fabia Morandiniho s pohledávkou ve výši 11.434,61 EUR, Denise Paniho s pohledávkou ve výši 9.110,73 EUR, Marco Polastriho s pohledávkou ve výši 5.242,-EUR a FP engineering, SARL, s pohledávkou ve výši 10.500,-EUR.

Ohlednď svých pohledávek navrhovatel uvedl, že dlužník uzav el dne 28.10.2011 s navrhovatelem zastupujícím Sylvaina Guintoliho (dále jen jezdec) smlouvu o ú asti jezdce ve svďtovém poháru superbik 2012. Dlužník se zavázal poskytnout jezdci náhrady veškerých cestovních výdaj ve výši 100.000,-EUR v deseti mďsí ních splátkách, výdaje za zkušební jízdy, jakož i stravné na všech závodech a zkušebních jízdách, bonus za každý závod a za kone né umístďní v posledním závodď Svďtového poháru, cestovní výdaje související s ú astí jezdce na propaga ních akcích po ádaných dlužníkem, sponzory nebo po adateli Svďtového poháru. Bonusy byly sjednány takto: bonus ve výši 900,-EUR za každý bod získaný v kvalifikaci za 1. místo v každém závodď, bonus ve výši 800,-EUR za každý bod získaný v kvalifikaci za 2. místo v každém závodď, bonus ve výši 700,-EUR za každý bod získaný v kvalifikaci za 3. místo v každém závodď, bonus ve výši 500,-EUR za každý bod získaný v kvalifikaci za 4. a 5. místo v každém závodď, bonus ve výši 300,-EUR za každý bod získaný v kvalifikaci za 6. místo v každém závodď, bonus ve výši 200,-EUR za každý bod získaný v kvalifikaci za 7. místo v každém závodď. Protože dlužník své závazky neplnil, byla smlouva ukon ena. Navrhovateli vzniklo ze smlouvy do jejího ukon ení v i dlužníkovi právo na zaplacení celkem 88.320,63 EUR, což iní 2.253.739,29 K plus úroky z prodlení. Tyto pohledávky jsou více než t i mďsíce po lh tď splatnosti. Navrhovatel dlužníka opakovanď vyzýval k úhradď dluhu a pokoušel se s ním ešit vďc mimosoudnď. Dne 22.10.2012 p edložil dlužník návrh dohody o narovnání, která byla pro navrhovatele neakceptovatelná.

Dlužník ve vyjád ení k insolven nímu návrhu uvedl, že má zato, že navrhovatel není aktivnď legitimován k podání insolven ního návrhu, nebo s ním není v žádném smluvním vztahu, když navrhovatel pouze zastupoval jezdce p i uzavírání smlouvy. Smlouvu s ním uzav el sám jezdec dne 16.10.2011, navrhovatel p ipojil sv j podpis na smlouvu dodate nď dne 28.10.2011, a jeho podpis je nadbyte ný. Veškerá práva a povinnosti ve smlouvď se týkaly jejích ú astník , tj. jezdce a dlužníka. Pokud došlo k prodlení s platbami ve prospďch jezdce, bylo to zap í inďno opakovaným porušováním povinností ze strany jezdce. Dlužník dále pop el, že by mďl splatné neuhrazené závazky v i dalším, navrhovatelem ozna eným vď itel m, a navrhl, aby soud návrh zamítl, nebo byl podán osobou, která neprokázala, že za ním má splatné neuhrazené pohledávky.

Ze souhlasných tvrzení navrhovatele a dlužníka mďl soud za zjištďné, že byla uzav ena smlouva, jíž se jezdec Sylvain Guintoli zavázal k ú asti na svďtovém poháru superbik 2012. Smlouva byla podepsána dne 11.10.2011 Mariem Bertucciem za dlužníka, dne 16.10.2011 byla podepsána Sylvainem Guintolim a dne 28.10.2011 ji podepsali Mark Pattimore a Becky Anderson za navrhovatele. Mezi ú astníky z stalo sporným, zda pohledávky za dlužníkem vzniklé na základď této smlouvy svďd í navrhovateli i jezdci a zda je dlužník v úpadku a zda má více vď itel se splatnými pohledávkami po lh tď splatnosti. K prokázání legitimace dlužníka byl proveden d kaz listinou ozna enou Agreement for Superbike World Championships 2012 . Z ní soud zjistil, že smlouva byla uzav ena mezi LIBERTY CZ GROUP, s.r.o. (dále jen tým ) a SG50 GUERNSEY Limited zastupující pana Sylvaina Guintoliho (dále jen jezdec ), p i emž dále jsou výslovnď ozna eny jako strany této smlouvy dlužník a jezdec. Z obsahu smlouvy soud dále zjistil, že upravuje povinnosti týmu (dlužníka) v i jezdci a závazky jezdce (Sylvaina Guintoliho) v i týmu. V celém obsahu smlouvy nejsou zmínďna žádná práva ani povinnosti zástupce jezdce (navrhovatele). Ve smlouvď je uvedeno, že se ídí eským právem s tím, že veškeré spory, rozdíly i nároky související se smlouvou budou postoupeny soud m v Praze (yeská republika) s vylou ením jiného p íslušného soudu. Další dlužníkem navrhované d kazy soud neprovádďl, nebo byly navrhovány k prokázání spornosti p ípadných pohledávek jezdce za dlužníkem i ke zpochybnďní existence pohledávek dalších v návrhu ozna ených vď itel dlužníka, a v návaznosti na výše uvedená zjištďní se to jevilo nadbyte ným.

Z tďchto zjištďní soud dovodil, že Sylvain Guintoli jako jezdec a dlužník uzav eli smlouvu o ú asti jezdce na svďtovém poháru superbik 2012. P i jednáních zastupoval jezdce navrhovatel, a to z ejmď na základď zmocnďní. Navrhovatel rovnďž podepsal vedle jezdce jako jeho zástupce smlouvu. Mezi dlužníkem a navrhovatelem došlo následnď k plnďní, aniž by povinnost k tomuto plnďní vyplývala z p edložené smlouvy. Mezi ú astníky smlouvy došlo k rozpor m, které vedly k ukon ení smluvního vztahu.

Na základď takto zjištďného skutkového stavu dospďl soud k závďru, že mezi jezdcem a navrhovatelem z ejmď existovala dohoda o plné moci. Protože však soudu nebyla p edložena ani jinak prokázána, její obsah a rozsah oprávnďní zastupovat jezdce mu nebyly známy. Vyšel však z toho, že zmocnďnec nemohl p i uzavírání smlouvy p ekro it svá jednatelská oprávnďní, nebo smlouva byla podepsána i jezdcem. Proto mďl zato, že nositeli veškerých práv a povinností ze smlouvy byl jezdec a dlužník. P i jednání navrhovatel tvrdil, že pokud se ve smlouvď hovo í o jezdci , myslí se tím právď navrhovatel, a nikoliv Sylvain Guintoli. S tímto tvrzením se soud neztotožnil, nebo neodpovídá ani významu slova jezdec , ani znďní smlouvy, která zakládá jednozna nď práva a povinnosti pro jezdce jako fyzickou osobu a navrhovatele výslovnď ozna uje jako zástupce jezdce. To, že je navrhovatel ve smlouvď ozna en jako zástupce jezdce mu samo o sobď žádná práva v i dlužníkovi nezakládá. Žádné další d kazy k prokázání své aktivní legitimace navrhovatel p es výzvu soudu nep edložil. Soud proto dospďl k závďru, že navrhovatel neprokázal, že má za dlužníkem splatnou pohledávku za dlužníkem.

Dále soud citoval ust. § 97 odst. 3, § 103 odst. 2 a § 105 insolven ního zákona a vysvďtlil, že podle platné úpravy musí insolven ní návrh podaný vď itelem obsahovat i uvedení konkrétních okolností, z nichž je patrná existence vď itelovy splatné pohledávky za dlužníkem (d vod a výše pohledávky) tak, aby na základď tďchto skute ností mohl vď itel p edloženými d kazy svoji pohledávku za dlužníkem bez dalšího doložit. V daném p ípadď dokládal navrhovatel existenci své splatné pohledávky za dlužníkem smlouvou, z níž však soud žádné zjištďní, že by dlužníkovi vznikly splatné závazky v i navrhovateli, neu inil. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nebyl schopen prokázat, že mu vznikly jakékoli pohledávky za dlužníkem, soud insolven ní návrh zamítl, nebo nebyl splnďn základní p edpoklad toho, aby soud mohl o úpadku dlužníka jednat. Z tohoto d vodu již neovď oval existenci dalších vď itel dlužníka a nešet il ani další okolnosti tvrzeného úpadku dlužníka. O nákladech ízení rozhodl soud podle ust. § 142 odst. 1 ob anského soudního ádu a navrhovateli uložil zaplatit dlužníkovi, jenž mďl ve vďci plný úspďch, náhradu náklad ízení ve výši 13.189,-K z odmďny za zastupování advokátem ve výši 10.000,-K a t í náhrad hotových výdaj právní služby po 300,-K zvýšených o daě z p idané hodnoty, jejímž je zástupce dlužníka plátcem.

Proti tomuto usnesení se navrhovatel v as odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a vďc vrátil soudu prvního stupnď k dalšímu ízení. V odvolání odmítl závďr soudu prvního stupnď o nedostatku jeho aktivní vďcné legitimace, jenž soud podle názoru postavil na nesprávném výkladu smlouvy o ú asti ve svďtovém poháru superbik 2012 uzav ené dne 28.10.2011. Namítal, že soud nesprávnď vyložil výraz representing ( esky zastupující ) a dovodil z nďj, že navrhovatel je právním zástupcem Sylvaina Guintoliho. Navrhovatel však nikdy právním zástupcem Sylvaina Guintoliho nebyl, jmenovaný mu takové zmocnďní nikdy neudďlil a mezi ním a jmenovaným neexistuje žádná dohoda o udďlení plné moci i jiný dokument související se smlouvou a jejím provádďním, v nďmž by byl navrhovatel ozna en jako zmocnďnec jmenovaného. Pokud jde o vztah mezi nimi, navrhovatel up esnil, že Sylvain Guintoli je jeho spole níkem. Výraz representing podle nďj pouze oz ejmuje skute nost, že smlouva byla uzav ena navrhovatelem jako agenturou (servisní spole ností), která má za svého klienta závodníka, jemuž organizuje závodnickou innost. Takové smlouvy jsou podle nďj bďžnď uzavírány jinou osobou než je závodník, a to proto, aby se závodník mohl výlu nď soust edit na ú ast v závodech a mohl podávat maximální výkony. Smlouva byla proto uzav ena dne 28.10.2011, kdy ji podepsal navrhovatel, a nikoli dne 16.10.2011, kdy ji spolupodepsal Sylvain Guintoli, jenž byl ve hlavi ce smlouvy uveden toliko proto, aby bylo z ejmé, í zájmy jsou primárnď zastupovány. Ozna ení Jezdec bylo ve smlouvď použito k ozna ení navrhovatele a svým významem toliko vytvá í protipól k ozna ení dlužníka výrazem Tým . Veškerá práva a závazky ze smlouvy tak plynou nikoli Sylvainu Guintolimu, ale navrhovateli, jenž musí zajistit, aby závazky z ní splnila jiná osoba (zde Sylvain Guintoli) jako poddodavatel, a proto má právo na poskytnutí plnďní ze strany dlužníka.

Dlužník se ve vyjád ení k odvolání ztotožnil s názory soudu prvního stupnď a navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení jako vďcnď správné potvrdil.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospďl k tďmto zjištďním a závďr m:

Podle ust. § 136 odst. 1 insolven ního zákona vydá insolven ní soud rozhodnutí o úpadku, je-li osvďd ením nebo dokazováním zjištďno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Podle ust. § 143 odst. 1 a 2 téhož zákona zamítne insolven ní soud insolven ní návrh, nejsou-li splnďny zákonem stanovené p edpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku, tj. v p ípadech, kdy insolven ní ízení bylo zahájeno na návrh vď itele, jenž nedoložil, že má v i dlužníkovi splatnou pohledávku, nebo nebyl osvďd en úpadek dlužníka. Jak je z ejmé z toho, co uvedeno shora, zamítl v daném p ípadď insolven ní soud insolven ní návrh proto, že dospďl k závďru, že navrhovatel nedoložil, že má v i dlužníkovi splatnou pohledávku. S jeho závďrem se odvolací soud zcela ztotožnil, nebo z obsahu smlouvy o ú asti na Svďtovém poháru superbik 2012 dovodil, že smlouva byla uzav ena mezi dlužníkem a Sylvainem Guintolim. Tento závďr dovodil netoliko ze záhlaví smlouvy, v nďmž byl navrhovatel ozna en jako osoba zastupující Sylvaina Guintoliho, ale i z obsahu smlouvy, z nďhož je z ejmé, že zde zakotvené závazky byl Sylvain Guintoli povinen plnit osobnď (viz nap . závazek dostavit se v as na závodní okruhy, zú astnit se zkušebních jízd a závod apod.) a dlužník se zavázal k plnďní závazk výlu nď jemu (nap . uhradit cestovní výdaje, poskytnout bonus za každý závod a kone né umístďní v závodech Svďtového poháru apod.).

Na základď tďchto zjištďní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání navrhovatele d vodným a podle ust. § 219 ob anského soudního ádu napadené usnesení jako ve výroku vďcnď správné potvrdil. O nákladech odvolacího ízení rozhodl odvolací soud podle ust. § 142 odst. 1 téhož zákona s p ihlédnutím k tomu, že v nďm úspďšný dlužník vynaložil náklady na zastoupení advokátem v rozsahu jeho odmďny ve výši 10.000,-K a dvou náhrad hotových výdaj po 300,-K , což po zvýšení o daě z p idané hodnoty, jejíž je zástupce dlužníka plátcem, iní celkem 12.826,-K .

Pou ení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mďsíc od doru ení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Mďstského soudu v Praze.

V Praze dne 15. b ezna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva