2 VSPH 227/2011-A-17
MSPH 95 INS 1776/2011 2 VSPH 227/2011-A-17

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka DOTOM STAVBA, s.r.o., Veronské náměstí 332, Praha 10, zast. advokátem JUDr. Markem Bánským, Elišky Krásnohorské 10/2, Praha 1, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 1776/2011-A-8 ze dne 7.února 2011

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 1776/2011-A-8 ze dne 7.února 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze uložil usnesením č.j. MSPH 95 INS 1776/2011-A-8 ze dne 7.2.2011 DOTOM STAVBA, s.r.o. (dále jen dlužník), jež se insolvenčním návrhem ze dne 4.2.2011 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení uhradila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení odkázal soud na ust. § 108 odst. 1 insolvenčního zákona, podle něhož může soud vyzvat insolvenčního navrhovatele k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení až do výše 50.000,-Kč, a vysvětlil, že záloha je nutná k tomu, aby insolvenční správce měl bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a po ustanovení do funkce k dispozici finanční prostředky nezbytné k jejímu výkonu, když prostředky k tomu nelze zajistit jinak.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a povinnost zaplatit zálohu mu neuložil. Tvrdil, že jako plátci daně z přidané hodnoty mu byl vrácen přeplatek ve výši 594.460,-Kč. Prostředky ke krytí nákladů insolvenčního řízení lze tedy zajistit jinak, neboť vrácená částka je více než dostatečná na krytí nákladů insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Povinnost zaplatit zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovních nárocích.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, předejít hrozbě nedostatku finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň části nároků insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužník v insolvenčním návrhu tvrdil, že je v úpadku ve formě předlužení, jelikož má vůči 15 věřitelům závazky převyšující 9,1 milionu Kč, výše závazků převyšuje hodnotu jeho majetku a dlouhodobě není schopen tyto závazky splácet.

Vzhledem k odvolací argumentaci považoval odvolací soud za nutné uvést, že soud prvního stupně nepochybil, když po dlužníkovi zaplacení zálohy požadoval, neboť nebylo prokázáno, že prostředky na úhradu nákladů řízení by v daném případě bylo možné zajistit jinak. O finančních prostředcích bezprostředně použitelných na úhradu nákladů insolvenčního řízení totiž dlužník v insolvenčním návrhu nic neuvedl a tvrzení, že mu byl vrácen přeplatek na dani z přidané hodnoty ve výši 594.460,-Kč, dokládal toliko daňovým přiznáním, z něhož nelze dovodit, že mu tato částka byla skutečně vrácena. Ostatně, kdyby tomu tak bylo, nic by mu v úhradě vyměřené zálohy nebránilo.

Odvolací soud proto neshledal odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 5.dubna 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová