2 VSPH 2260/2015-B-25
KSCB 27 INS 11030/2014 2 VSPH 2260/2015-B-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků Romana Lehečky a Martiny Lehečkové, bytem Na Bílé husi 1017, Blatná, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 11030/2014-B-11 ze dne 2. listopadu 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 11030/2014-B-11 ze dne 2. listopadu 2015 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 27 INS 11030/2014-B-11 ze dne 2.11.2015 zrušil schválené oddlužení Romana Lehečky a Martiny Lehečkové (dále jen dlužník a dlužnice, popř. dlužníci) a prohlásil na jejich majetek konkurs (body I. a II. výroku) s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 28.5.2014 (č.d. A-8) zjistil úpadek dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením a usnesením ze dne 12.8.2014 (č.d. B-4) schválil jejich oddlužení plněním splátkového kalendáře. Ze zprávy insolvenčního správce Mgr. Václava Pechouška (dále jen správce) ze dne 24.8.2015 zjistil, že od února není dlužníkům poskytován dar ve výši 500,-Kč, že od 1.1.2015 do 12.4.2015 byl dlužník evidován jako uchazeč o zaměstnání, od 12.4.2015 do 14.7.2015 byl zaměstnán u s.n.o.p. cz, a.s. a od 20.7.2015 je opět evidován jako uchazeč o zaměstnání. Dlužnice je sice zaměstnána, ale její příjem neumožňuje provádět srážky na plnění oddlužení. Správci dlužníci sdělili, že nelze očekávat zlepšení situace a že nejsou schopni dostát svým povinnostem v rámci schváleného oddlužení. Na jednání konaném dne 26.10.2015 správce sdělil, že v plnění splátkového kalendáře nedošlo k žádným změnám, resp. že se dluh z neplnění splátkového kalendáře zvýšil na cca 25.000,-Kč. Dlužník soudu sdělil, že ho pracovníci osobního oddělení obchodní společnosti DURA v Blatné informovali o tom, že by mohl nastoupit do pracovního poměru jako dělník, a tvrdil, že by jeho čistý měsíční příjem měl činit cca 13.000,-Kč-14.000,-Kč; pokud jde o dárce, uvedl, že s ním nehovořil. Ke sdělení dlužníka správce uvedl, že pokud by jeho čistá měsíční mzda činila 13.500,-Kč, dostalo by se nezajištěným věřitelům plnění cca 24% jejich pohledávek, přičemž není poskytován dar, s nímž bylo kalkulováno při schválení oddlužení, a je třeba doplatit dluh na plnění splátkového kalendáře.

Soud shrnul, že dlužníci neplní splátkový kalendář, když dosavadní příjem dlužnice neumožňoval provádět žádné srážky, dlužník byl v průběhu 14 měsíců od schválení splátkového kalendáře po dobu 8 měsíců evidován jako uchazeč o zaměstnání a dárce poskytl dar pouze 5x a od února 2015 jej neposkytuje. Žádné řešení umožňující plnění splátkového kalendáře včetně dluhu ve výši 25.000,-Kč z období, kdy nebyl řádně plněn, dlužníci nenabídli. Uzavřel proto na tom, že dlužníci neplní základní povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení, neboť neplní splátkový kalendář, a protože nenabídli žádné řešení popsané situace, je zřejmé, že splátkový kalendář nemůže být splněn. Z těchto důvodů rozhodl podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 3 a § 314 insolvenčního zákona, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, a to v rozsahu bodů I. a II. výroku, se dlužníci včas odvolali a požadovali, aby je odvolací soud změnil a rozhodl o tom, že se schválené oddlužení nezrušuje a konkurs na jejich majetek neprohlašuje. V odvolání vysvětlili důvody neplnění splátkového kalendáře z příjmu dlužníka jednak skutečnostmi, jež zmínil soud prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení (dlužník byl od ledna do 12.4.2015 a pak od 21.7.2015 evidován jako uchazeč o zaměstnání), jednak tím, že na konci září 2015 onemocněl. Pokud jde o odvolací návrh, argumentovali tím, že by dlužník měl v polovině listopadu nastoupit do zaměstnání u obchodní společnosti DURA v Blatné a jeho příjmy spolu s příjmy dlužnice a daru od blízké osoby ve výši 1.000,-Kč měsíčně by měly postačovat na plnění splátkového kalendáře. Na jednání před odvolacím soudem dlužník doložil, že dne 1.12.2015 nastoupil do zaměstnání u DURA Automotive CZ, k.s. v Blatné jako strojírenský dělník s hrubou hodinovou mzdou 70,20 Kč (pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou do 31.5.2016) a že čistý příjem dlužnice za měsíc listopad 2015 činil 11.134,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr. Podle ust. § 418 odst. 4 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1 a 3, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 a písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Ze spisu odvolací soud ověřil, že skutečnosti, jež soud prvního stupně popsal v odůvodnění napadeného usnesení, odpovídají průběhu řízení. Stejně jako soud prvního stupně i odvolací soud dovodil, že po schválení oddlužení neplnili dlužníci podstatné povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení a podstatnou část splátkového kalendáře zjevně nebude možné splnit, přičemž ani po vydání napadeného rozhodnutí nedošlo k žádné zásadní změně. Pokud jde o plnění ve výši 500,-Kč měsíčně, jež měl dle darovací smlouvy ze dne 29.7.2014 a usnesení o schválení oddlužení poskytovat na plnění oddlužení Jaromír Kumhera, od února 2015 poskytováno není, dar od blízké osoby ve výši 1.000,-Kč tvrzený v odvolání se dle sdělení dlužníka na jednání před odvolacím soudem nikdo poskytovat nezavázal. Pokud jde o doložený poslední čistý příjem dlužnice a předpokládaný čistý příjem dlužníka z nově uzavřeného pracovního poměru, odvolací soud s přihlédnutím k tomu, že na pohledávky nezajištěných věřitelů v celkové výši 435.548,-Kč (30% představuje částka 130.664,-Kč) bylo dosud uhrazeno pouze 6.939,50 Kč, a s přihlédnutím k tomu, že v průběhu oddlužení je třeba hradit nároky správce, jež činí 1.633,-Kč měsíčně, dovodil, že příjmy dlužníků (z příjmu dlužníka by bylo možné strhávat částku 1.014,-Kč a z příjmu dlužnice 1.340,-Kč) by za této situace na uspokojení alespoň 30% hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů nepostačovaly, neboť ze stržených příjmů by za tím účelem mohlo být poskytováno plnění pouze ve výši 716,50 Kč měsíčně.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníků důvodným a usnesení soudu prvního stupně v části napadené odvoláním podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 18. prosince 2015

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová