2 VSPH 2259/2015-B-13
KSPH 60 INS 17085/2015 2 VSPH 2259/2015-B-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Štěpánky Šaškovičové, bytem Kamenitá 1121, Březová-Oleško, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 17085/2015-B-8 ze dne 21. října 2015

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 60 INS 17085/2015-B-8 ze dne 21.10.2015 schválil oddlužení Štěpánky Šaškovičové (dále jen dlužnice) plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku), uložil jí, aby po dobu následujících pěti let, případně do úplného uspokojení pohledávek, platila ze svých příjmů z výkonu samostatné výdělečné činnosti nezajištěným věřitelům uvedeným ve splátkovém kalendáři částku odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo v exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a aby insolvenčnímu správci Mgr. Ing. Petru Konečnému (dále jen správce) platila každý měsíc zálohu na odměnu ve výši 750,-Kč a na náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč spolu s daní z přidané hodnoty (body II. až IV. výroku), správci uložil, aby prověřil, zda částky zaslané dlužnicí nepřevyšují celkovou výši srážky ve smyslu ust. § 297 občanského soudního řádu a určil mu, jakým způsobem s nimi má nakládat (bod V. výroku), správci uložil, aby dlužnici sdělil k tomu určené bankovní spojení (bod VI. výroku), dlužnici uložil, aby správci pravidelně podávala přehledy o svých příjmech a správci uložil, aby mu pravidelně podával zprávy o plnění splátkového kalendáře (bod VII. výroku), věřitelům uložil, aby správci sdělili bankovní spojení za účelem výplaty na ně připadajícího plnění (bod VIII. výroku), uvedl, že o právech a povinnostech plátce mzdy dlužnice platí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (bod IX. výroku), a konstatoval že toto usnesení je účinné zveřejněním v insolvenčním rejstříku (bod X. výroku).

Toto usnesení napadla dlužnice odvoláním, v němž namítala, že soud prvního stupně nevyhověl její žádosti o stanovení nižší výše splátek, a požadovala, aby je změnil, neboť rozhodnutí soudu o tom, jaké částky je povinna plnit, je pro ni vzhledem k jejím nákladům a tomu, že pečuje o dvě nezletilé děti, likvidační.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je dlužnice osobou oprávněnou podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. § 7 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 406 odst. 4 insolvenčního zákona může podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenčního zákona (tj. námitkám, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení) insolvenční soud nevyhověl. Dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval, může podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Z citovaného ustanovení plyne, že dlužník není osobou oprávněnou podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení, vyjma případu, kdy insolvenční soud schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře a nevyhověl žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek. O takový případ se však v dané věci nejedná. Ze spisu totiž odvolací soud zjistil, že v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře ze dne 29.6.2015 dlužnice o stanovení nižších než zákonem určených splátek nepožádala (viz bod 14 návrhu).

Odvolací soud proto uzavřel na tom, že odvolání bylo podáno osobou, jež k tomu oprávněna nebyla, a podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu proto odvolání dlužnice odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 27. listopadu 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková