2 VSPH 2247/2015-B-33
KSHK 42 INS 31827/2013 2 VSPH 2247/2015-B-33

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Hynka anonymizovano , anonymizovano , bytem Tomáše Svobody 63, Kopidlno, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 31827/2013-B-24 ze dne 4. listopadu 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové

č.j. KSHK 42 INS 31827/2013-B-24 ze dne 4. listopadu 2015 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové ve výroku označeným usnesením zrušil schválené oddlužení Hynka anonymizovano (dále jen dlužník) a na jeho majetek prohlásil konkurs (body I. a II. výroku) s tím, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají zveřejněním rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku.

V odůvodnění usnesení soud reprodukoval dosavadní průběh řízení zejména tak, že: 1) usnesením ze dne 5.12.2013 (č.d. A-6) zjistil úpadek dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Jana Malého (dále jen Správce) 2) usnesením ze dne 25.3.2014 (č.d. B-11) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (dále jen Usnesení o schválení oddlužení),

3) na jednání o zrušení oddlužení konaném dne 26.10.2015 (č.d. B-23), na němž dlužník prohlásil, že v současné době není schopen oddlužení plnit a je smířen s řešení úpadku konkursem, (soud) konstatoval, že oddlužení bylo schváleno v březnu 2014 a mělo být plněno ze smlouvy o důchodu ze dne 10.3.2014 (dále jen Smlouva o důchodu č. 1), v níž se Rudolf Kočka (otec dlužníka) zavázal, že poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, bude dlužníkovi měsíčně vyplácet důchod ve výši 8.800,-Kč, 4) jelikož dlužník začal podnikat, usnesením ze dne 13.11.2014 (č.d. B-14) změnil Usnesení o schválení oddlužení tak, že dlužníkovi uložil zasílat na splátkový kalendář ze svých podnikatelských příjmů měsíčně (zálohově) částku 9.550,-Kč, 5) přípisem ze dne 1.6.2015 (č.d. B-17) upozornil dlužníka, že oddlužení neplní, 6) dne 19.8.2015 (č.d. B-18) mu Česká správa sociálního zabezpečení sdělila, že za dlužníkem eviduje (novou) pohledávku ve výši 9.470,-Kč z titulu nedoplatku na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za rok 2014, jež je splatná od 26.3.2015, 7) ze zprávy Správce o průběhu oddlužení ze dne 22.10.2015 (č.d. B-21) kromě jiného plyne, že ze Smlouvy o důchodu č. 1 bylo na splátkový kalendář plněno toliko jednou ve výši 8.800,-Kč, že z podnikatelských příjmů dlužník neuhradil nic, že se zároveň zvyšuje dluh dlužníka na výživném (dlužníkovi bylo v Usnesení o schválení oddlužení uloženo, aby přednostně platil dluh na dlužném výživném pro nezletilé dcery ve výši 102.990,-Kč a aby platil běžné výživné v měsíční výši celkem 2.900,-Kč-poznámka odvolacího soudu) a že nejsou hrazeny (ani) nároky Správce.

Jelikož ze shora uvedeného plyne, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a že mu v důsledku zaviněného jednání vznikl po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, insolvenční soud dle ust. § 418 odst. 1 písm. a) a c) insolvenčního zákona (dále jen IZ) schválené oddlužení dlužníka zrušil a současně rozhodl o prohlášení konkursu na jeho majetek.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové podal dlužník včasné odvolání, jež podle svého obsahu směřovalo proti bodům I. a II. výroku, v němž uvedl, že podal žádost o snížení výživného o 2 roky zpětně a k němuž připojil smlouvu o důchodu ze dne 18.11.2015 (dále jen Smlouva o důchodu č. 2), v níž se Jana Androvičová zavázala, že do 10 dnů po pravomocném schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře bude dlužníkovi měsíčně platit 12.040,-Kč. Proto požadoval, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že se schválené oddlužení nezrušuje a konkurs na jeho majetek se neprohlašuje.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a poté, co odvolání projednal na jednání konaném dne 8. 1. 2016 (č.d. B-31), dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle ust. § 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Při posouzení důvodnosti odvolání považoval odvolací soud za podstatné, že shora popsaná rozhodná zjištění, z nichž soud prvního stupně vycházel a jež dlužník v odvolání nijak nezpochybnil, a jež lze shrnout tak, že za téměř 18 měsíců trvání schváleného splátkového kalendáře neuhradil dlužník na pohledávky svých nezajištěných věřitelů ničeho, neuhradil ani odměnu a hotové výdaje Správce, jeho dluh na výživném (již) dosahuje cca 160.000,-Kč, a v důsledku jím zaviněného jednání (řádně neplatil pojistné na důchodové pojištění a příspěvek a státní politiku zaměstnanosti) mu po schválení oddlužení vznikl peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, nedoznala změn ani v odvolacím řízení.

K tvrzení dlužníka na jednání konaném dne 8.1.2016, že v září, resp. říjnu 2015 začal podnikat v obchodě s ovocem a zeleninou, z čehož předpokládá měsíční zisk ve výši 7.000,-Kč, odvolací soud nepřihlédl již proto, že toto své tvrzení nedoložil a žádnou částku ze své podnikatelské činnosti (stejně jako v průběhu splátkového kalendáře) do majetkové podstaty neuhradil. Přitom k tomu, aby dlužník splnil podmínku minimálně 30 % uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, nepostačuje (by nepostačoval) ani (případný) měsíční příjem ze Smlouvy o důchodu č. 2 ve výši 12.040,-Kč, neboť po úhradě dlužného a běžného výživného a nároků Správce by bylo třeba na splátkový kalendář měsíčně platit nejméně 13.400,-Kč.

Za těchto okolností dospěl odvolací soud k závěru, že dle ust. § 418 odst. 1 písm. b) IZ se v řízení ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, resp. že dlužník není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného způsobu oddlužení, a že dlužníkovi dle ust. § 412 odst. 1 písm. c) IZ v důsledku zaviněného jednání vznikl peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Odvolání tudíž důvodným neshledal a napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním proto podle ust. § 219 OSŘ jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 8. ledna 2016

Mgr. Tomáš B r a u n , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná