2 VSPH 2247/2013-A-16
MSPH 99 INS 31391/2013 2 VSPH 2247/2013-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Ing. Kláry Bečvarovské, bytem Antala Staška 2027/79, Praha 4, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 31391/2013-A-8 ze dne 28. listopadu 2013

takto:

Insolvenční řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 99 INS 31391/2013-A-8 ze dne 28.11.2013 uložil Ing. Kláře Bečvarovské (dále jen dlužnice), jež se insolvenčním návrhem domáhala vydání rozhodnutí o zjištění úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Protože podáním ze dne 10.1.2014 došlým odvolacímu soudu dne 13.1.2014 vzala insolvenční návrh zpět s tím, že její jediný splatný závazek byl plně uhrazen a zbývá jí uhradit další dva, jež dosud nejsou splatné, postupoval odvolací soud, jenž je dle novelizovaného ust. § 2 písm. b) insolvenčního zákona považován za insolvenční soud, podle ust. § 130 odst. 1 věty prvé insolvenčního zákona a insolvenční řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 14. ledna 2014

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová