2 VSPH 2233/2015-B-22
KSPA 59 INS 13476/2015 2 VSPH 2233/2015-B-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Petra Kubíčka, bytem Červená Voda 268, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 13476/2015-B-9 ze dne 24. září 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 13476/2015-B-9 ze dne 24. září 2015 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 59 INS 13476/2015-B-9 ze dne 24.9.2015 neschválil oddlužení Petra Kubíčka (dále jen dlužník) a prohlásil na jeho majetek konkurs s tím, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že se dlužník insolvenčním návrhem podaným dne 25.5.2015 domáhal zjištění svého úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu tvrdil, že vůči 13 nezajištěným věřitelům má 14 závazků v celkové výši 925.507,80 Kč, jež jsou déle než 30 dní po splatnosti a jež není schopen plnit, a že od zaměstnavatele pobírá mzdu ve výši 8.603,-Kč a je mu vyplácen invalidní důchod ve výši 6.107,-Kč měsíčně. Usnesením ze dne 15.6.2015 rozhodl soud o úpadku dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a do funkce insolvenčního správce ustanovil Ing. Janu Horákovou (dále jen správkyně).

Ze zprávy správkyně ze dne 31.7.2015 soud zjistil, že dlužník nemá žádnou vyživovací povinnost a do insolvenčního řízení přihlásilo 13 nezajištěných věřitelů pohledávky v celkové výši 1.433.500,69 Kč. Ze soupisu majetkové podstaty vyplynulo, že dlužník nevlastní žádný hodnotnější majetek, a dle zjištění správkyně tvoří jeho isir.justi ce.cz měsíční příjem mzda ve výši 8.000,-Kč čistého a invalidní důchod ve výši 6.100,-Kč. Protože dle správkyně je ke splnění podmínek oddlužení formou splátkového kalendáře nezbytné, aby dlužník své příjmy zvýšil, upozornila na to dlužníka, jenž jí sdělil, že nejpozději na přezkumném jednání doloží zvýšení svých příjmů v rozsahu umožňujícím uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rozsahu alespoň 30 %. Protože na přezkumném jednání a schůzi věřitelů konaných dne 19.8.2015 dlužník zvýšení příjmů nedoložil, uložil mu soud, aby tak učinil do deseti dnů s tím, že neučiní-li tak, oddlužení neschválí a prohlásí na jeho majetek konkurs. Dne 1.9.2015 požádal dlužník soud o prodloužení stanovené lhůty, aniž by upřesnil, o jakou dobu požaduje lhůtu prodloužit. K podání připojil zprávu, z níž plyne, že byl dne 27.8.2015 hospitalizován na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové s předpokládaným pobytem v délce 2 týdnů. Do dne vydání rozhodnutí soudu prvního stupně mu dlužník nepodal žádnou informaci ani nedoložil zvýšení svých příjmů.

Cituje ust. § 395 odst. 1 písm. b) a § 405 insolvenčního zákona uzavřel soud na tom, že za pět let oddlužení nebude dlužník schopen zaplatit ze svých příjmů nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich zjištěných pohledávek, když jeho příjmy postačují na jejich úhradu toliko v rozsahu necelých 20 %. Proto rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a schválil řešení jeho úpadku oddlužením plněním splátkového kalendáře, popřípadě aby je zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání a jeho doplněních uvedl, že se jeho zdravotní stav již stabilizoval a došlo ke změně jeho majetkových poměrů potud, že se Michaela Kubíčková zavázala poskytovat mu po dobu oddlužení důchod ve výši 3.000,-Kč měsíčně. Tvrdil, že z příjmů z pracovní činnosti, z invalidního důchodu a ze smlouvy o důchodu bude schopen uhradit svým nezajištěným věřitelům nejméně 30 % hodnoty jejich pohledávek, a předložil potvrzení vyhotovené dne 1.11.2015 Léčebnou návykových nemocí Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové o tom, že v ní je od 30.9.2015 hospitalizován s tím, že jeho zdravotní stav odpovídá stavu pracovní neschopnosti a jeho léčba potrvá cca 4 až 5 měsíců, potvrzení zaměstnavatele ARGUS, s.r.o., že je u něj zaměstnán na základě pracovní smlouvy ze dne 25.5.2015 a dne 1.3.2016 nastoupil po hospitalizaci do zaměstnání, a smlouvu o důchodu uzavřenou dne 12.11.2015 s Michaelou Kubíčkovou opatřenou v souladu s ust. § 392 odst. 3 úředně ověřenými podpisy.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 398 insolvenčního zákona lze oddlužení provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře.

Věcné podmínky, za nichž lze dlužníkovi umožnit řešení jeho úpadku či hrozícího úpadku oddlužením, vymezuje ust. § 395 insolvenčního zákona. Podle odstavce 1 tohoto ustanovení zamítne insolvenční soud návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že a) jím je sledován nepoctivý záměr nebo b) hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Oddlužení je z hlediska podmínky vymezené v ust. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona přípustné, pokud lze její splnění odůvodněně předpokládat alespoň u jednoho ze způsobů, jímž lze oddlužení dle ust. § 398 téhož zákona provést Není přitom podstatné, jaký způsob oddlužení navrhl dlužník, neboť o něm rozhodují na schůzi svým hlasováním nezajištění věřitelé, popř. insolvenční soud (viz ust. § 402 odst. 3 a 5 insolvenčního zákona).

Podmínky přípustnosti oddlužení přitom soud zkoumá jak ve stadiu rozhodování o návrhu na povolení oddlužení, a to se zřetelem ke skutečnostem, které dlužník uvedl v návrhu na povolení oddlužení a insolvenčním návrhu, tak ve fázi následující po povolení oddlužení, a to na podkladě stávajícího skutkového stavu věci vyplývajícího z dosavadních výsledků insolvenčního řízení (k tomu viz např. závěry obsažené v usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 NSČR 6/2008 ze dne 29.9.2010 uveřejněném pod č. 61/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Z hlediska předpokladu naplnění ekonomické podmínky přípustnosti oddlužení je třeba v závislosti na výsledcích přezkumného jednání a schůze věřitelů zkoumat stávající ekonomickou nabídku dlužníka pro oddlužení v porovnání s celkovou výší nezajištěných pohledávek věřitelů, které by do oddlužení-v případě jeho schválení-měly být pojaty.

V daném případě neschválil soud prvního stupně oddlužení dlužníka vycházeje ze zjištění, že ze svých příjmů nebude schopen uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30 %, jak vyžaduje ust. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, přičemž nemá majetek, který by umožnil oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že ačkoli byl dlužník soudem prvního stupně s těmito skutenostmi a z nich plynoucími závěry seznámen a soud mu poskytl lhůtu k zajištění vyšších příjmů a jejich doložení, ke dni vydání napadeného rozhodnutí tak neučinil. Za těchto okolností insolvenční soud nepochybil, když rozhodl, jak uvedeno shora.

Pro rozhodnutí o odvolání má však zásadní význam skutečnost, že v mezidobí došlo ke změně majetkových poměrů dlužníka spočívající v tom, že se Michaela Kubíčková zavázala poskytovat mu po dobu oddlužení důchod ve výši 3.000,-Kč měsíčně. Z jeho příjmů tak lze na plnění splátkového kalendáře použít celkem částku 8.281,-Kč měsíčně (5.281,-Kč co nezabavitelnou část mzdy a invalidního důchodu a důchod ve výši 3.000,-Kč), zatímco na úhradu záloh na nároky správkyně a alespoň 30 % hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů je nezbytné, aby hradil měsíčně alespoň 8.257,50 Kč (1.089,-Kč + 7.168,50 Kč). Tvrzení dlužníka uplatněné v odvolání, že po uzavření smlouvy o důchodu splňuje požadavek zakotvený v ust. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, bylo tedy opodstatněno.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, a jelikož je z povahy věci vyloučeno, aby vydal rozhodnutí o schválení oddlužení podle ust. § 404 a § 406 insolvenčního zákona, podle ust. § 219a odst. 2 a ust. § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 24. listopadu 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost: J. Vlasáková