2 VSPH 2218/2015-A-33
MSPH 78 INS 8154/2015 2 VSPH 2218/2015-A-33

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice RedArt, a.s., sídlem Revoluční 1403/28, Praha 1, IČO: 27377105, zahájené na návrh a) Vladimíra Němečka, sídlem Bobkova 717/9, Praha 9, IČO: 65528565, a b) TaxSys MIVM, s.r.o., sídlem Arkalycká 833/1, Praha 4, IČO: 64942899, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 8154/2015-A-24 ze dne 25. srpna 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 78 INS 8154/2015-A-24 ze dne 25.8.2015 v bodě I. výroku rozhodl o tom, že se zjišťuje úpadek RedArt, a.s. (dále jen dlužnice), v bodě II. výroku ustanovil insolvenční správkyní Mgr. Annu Zinglovou, v bodě III. výroku deklaroval, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, a pod body IV. až XII. výroku připojil další, insolvenčním zákonem vyžadované výroky.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, jež dle obsahu směřovalo toliko proti bodu I. výroku, a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a aby zrušil i insolvenční řízení. Protože podáním doručeným Městskému soudu v Praze dne 24.11.2015 vzala odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. ledna 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková