2 VSPH 2204/2015-B-73
KSHK 45 INS 15925/2011 2 VSPH 2204/2015-B-73

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků Břetislava Pohla a Jany Pohlové, bytem Partyzánů 236, Rtyně v Podkrkonoší, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 15925/2011-B-63 ze dne 30. září 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 15925/2011-B-63 ze dne 30. září 2015 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 45 INS 15925/2011-B-63 ze dne 30.9.2015 zrušil schválené oddlužení Břetislava Pohla a Jany Pohlové (dále jen dlužník a dlužnice, popř. dlužníci), prohlásil na jejich majetek konkurs (body I. a II. výroku) s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku), a konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 29.11.2011 spojil ke společnému řízení původně samostatně vedená insolvenční řízení, usnesením ze dne 25.4.2012 (č.d. A-8) zjistil úpadek dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením a usnesením ze dne 14.1.2013 (č.d. B-18) schválil jejich oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dne 10.2.2015 se konalo jednání, na němž bylo projednáno plnění schváleného oddlužení vzhledem ke změnám v osobních a majetkových poměrech dlužníků. Soud shrnul, že v insolvenčním řízení byly zjištěny pohledávky 13 nezajištěných věřitelů v celkové výši 873.307,93 Kč, že dlužník byl zaměstnán u ŠKODA AUTO, a.s. a dlužnice pobírala invalidní důchod, že usnesením o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře uložil plátci mzdy dlužníka provádět z jeho mzdy srážky a poukazovat je ve prospěch majetkové podstaty a dlužnici bylo uloženo poukazovat za týmž účelem celý důchod. Dne 3.4.2014 sdělil insolvenční správce INKOS HK-Turnov, v.o.s. (dále jen správce) soudu, že od zaměstnavatele dlužníka obdržel informaci o ukončení pracovního poměru s dlužníkem ke dni 17.6.2014 a že mu dlužník předložil novou pracovní smlouvu a mzdový výměr, z nichž vyplývá, že bude mít nižší příjem: srážka z nového příjmu dlužníka bude činit cca 5.100,-Kč měsíčně, zatímco původní činila cca 11.000,-Kč. Na výzvu soudu potvrdil původní zaměstnavatel, že u něj dlužník ukončil pracovní poměr, a dlužník vysvětlil, že pracovní poměr ukončil, protože neměl peníze na dojíždění do zaměstnání a mistr na něj vyvíjel psychický nátlak, a proto podal dne 3.6.2014 výpověď. Dne 24.9.2014 upozornil správce soud na to, že dlužníci neplní splátkový kalendář, neboť dlužnice od ledna 2014 nezasílá invalidní důchod. Soud ji proto dne 4.12.2014 vyzval k plnění splátkového kalendáře s poučením, že jinak bude schválené oddlužení zrušeno a na majetek dlužníků bude prohlášen konkurs. Dne 10.12.2014 správce soudu opětovně sdělil, že dlužnice pobírá důchod ve výši 6.341,-Kč, jenž po celý rok 2014 neposkytuje na plnění oddlužení, a uvedl, že s ním dlužníci nekomunikují. Dne 22.12.2014 dlužníci soudu sdělili, že splátkový kalendář nejsou schopni plnit, a správce dne 29.12.2014 navrhl, aby soud schválené oddlužení zrušil. Po rekapitulaci dosavadního průběhu řízení správce na jednání konaném dne 10.2.2015 sdělil, že ze srážek ze mzdy dlužníka ve výši cca 5.500,-Kč jsou hrazeny jeho nároky a uspokojovány pohledávky nezajištěných věřitelů a dlužnice dlouhodobě nehradí žádné splátky. Dlužník uvedl, že finanční situace jeho rodiny není dobrá, on pracuje od 17.6.2014 u TAKATA Parts, s.r.o. za hrubou mzdu ve výši cca 20.000,-Kč měsíčně, má vyživovací povinnost ke studujícímu synovi a nemá žádný majetek. Dlužnice sdělila, že její jediný příjem tvoří invalidní důchod, z něhož nemůže nic poskytovat, a její další synové mají vlastní rodiny, proto nemají možnost dlužníkům vypomáhat. Soud seznámil dlužníky s tím, že mu věřitel RWE Energie, s.r.o. (dále jen věřitel) doručil rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 22.8.2014, jímž jim bylo uloženo zaplatit mu částku 25.454,90 Kč a náklady řízení ve výši 8.767,86 Kč. K tomu ho dlužník požádal o poskytnutí lhůty k projednání splátkového kalendáře s věřitelem a dlužnice uvedla, že se s některým ze synů pokusí uzavřít smlouvu o důchodu umožňující zajištění úhrady alespoň 30% hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů.

Na výzvu soudu sdělil věřitel dne 24.4.2015, že požaduje zrušení schváleného oddlužení dlužníků, neboť mu dosud neuhradili dluh ve výši 34.222,80 Kč a nenahradili náklady řízení ve výši 11.534,-Kč. Z dalších zpráv správce ze dne 4.5.2015, 14.5.2015 a 30.7.2015 dle soudu vyplynulo, že po 30 splátkách byly pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojeny v rozsahu 45,88%, ale dlužnice na plnění oddlužení nadále nic nepoukazuje. Podáním ze dne 18.9.2015 sdělil soudu věřitel, že na jeho pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím Okresního soudu v Trutnově dlužníci dosud nic neuhradili, přestože dne 19.3.2015 uzavřel s dlužníkem dohodu o splátkách. Z těchto skutečností soud dovodil, že dlužnice dlouhodobě neplní povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení a dlužníci neuhradili závazek vůči věřiteli vzniklý po schválení oddlužení, přestože jim věřitel umožnil plnit jej ve splátkách. Z těchto důvodů rozhodl podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) a c) a odst. 3 a § 314 insolvenčního zákona, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, a to v rozsahu bodů I. a II. výroku, se dlužníci včas odvolali a požadovali, aby je odvolací soud změnil a rozhodl o tom, že se schválené oddlužení nezrušuje a konkurs na jejich majetek neprohlašuje. V odvolání uvedli, že do prosince 2013 řádně plnili splátkový kalendář z příjmu dlužníka (srážky činily v průměru 11.000,-Kč měsíčně) a z invalidního důchodu dlužnice. Byť s takto vysokými splátkami souhlasili, když usilovali o schválení oddlužení, později zjistili, že z toho, co jim zbude z jejich příjmů, nejsou schopni zabezpečit základní potřeby rodiny (náklady na dopravu a opravy auta, studium nejmladšího syna, platby za odběr elektřiny, vodné a stočné, výdaje za léky apod.). Rozhodující zlom podle nich nastal po obdržení vyúčtování ceny za odběr elektrické energie od věřitele a stanovení záloh na další období ve výši 6.000,-Kč. Přestože usilovali o uzavření splátkového kalendáře přiměřeného jejich možnostem, u věřitele nebyl nikdo ochoten vyjít jim vstříc, a nebyli proto schopni uhradit ani první splátku dle sjednaného splátkového kalendáře ve výši 9.000,-Kč. Zdůrazňovali,

že v průběhu oddlužení již uspokojili pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu 48%, že se v důsledku vydání napadeného rozhodnutí psychicky zhroutili a zhoršil se jejich zdravotní stav. Pokud jde o závazek vůči věřiteli, poukazovali na to, že jej dne 12.10.2015 uznal i jejich syn Břetislav a požadoval na věřiteli, aby mu umožnil splácet jej podle splátkového kalendáře, jenž s ním uzavře.

Na jednání před odvolacím soudem dlužníci zdůraznili, že se po obdržení nedoplatku vyúčtování a určení zálohy pro další období pokoušeli dosáhnout toho, aby jim věřitel umožnil uhradit dluh za rozumných podmínek podle splátkového kalendáře, a obraceli se přitom na různé součásti věřitele, ale kýženého výsledku nedosáhli. K dotazu odvolacího soudu sdělili, že dluh vůči věřiteli, o němž bylo rozhodnuto pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 22.8.2014, dosud uhrazen nebyl.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr. Podle ust. § 418 odst. 4 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1 a 3, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 a písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Ze spisu odvolací soud ověřil, že skutečnosti, jež soud prvního stupně popsal v odůvodnění napadeného usnesení, odpovídají průběhu řízení. Pokud jde o důvody, jež vedly soud prvního stupně k vydání napadeného rozhodnutí, zjistil odvolací soud z obsahu spisu, že soud prvního stupně schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře usnesením ze dne 14.1.2013 (č.d. B-18) s tím, že na plnění oddlužení budou prováděny srážky ze mzdy dlužníka (z pracovního poměru k jeho tehdejšímu zaměstnavateli ŠKODA AUTO, a.s.) a bude poskytován i celý invalidní důchod dlužnice, jak se k tomu dobrovolně zavázala na schůzi věřitelů konané dne 12.6.2012. S přihlédnutím k povaze příjmu dlužnice, jenž jinak, tj. není-li poskytován povinným dobrovolně, nelze pro potřeby plnění v insolvenčním řízení použít, a s přihlédnutím k tomu, že dlužníci v průběhu oddlužení uspokojili pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu cca 48%, na rozdíl od soudu prvního stupně odvolací soud v tom, že od ledna 2014 přestala dlužnice poskytovat svůj invalidní důchod na plnění splátkového kalendáře, důvod ke zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona neshledal. Jinak je tomu však v případě závazku vůči věřiteli: ze spisu totiž odvolací soud zjistil, že věřitel pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Trutnově č.j. 8C 147/2014-37 ze dne 22.8.2014 soudu prvního stupně doložil, že mu vůči dlužníkovi vznikly pohledávky ve výši 25.454,94 Kč a ve výši 8.767,86 Kč (celkem tedy ve výši 34.222,80 Kč) z titulu práva na zaplacení ceny za odběr elektrické energie za období od 25.4.2012 do 19.2.2013, resp. za období od 20.2.2013 do 9.8.2013, jež se staly splatnými ke dni 13.3.2013, resp. 10.9.2013 a pohledávka z titulu práva na náhradu nákladů řízení ve výši 11.534,-Kč. Dlužník, resp. s přihlédnutím k tomu, že po dobu trvání účinků oddlužení měli postavení nerozlučných společníků, dlužníci tedy po schválení oddlužení zavinili vznik peněžitého závazku, jenž neuhradili po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Přestože dlužník dne 19.3.2015 sjednal s věřitelem dohodu, podle níž se zavázal uhradit tento závazek ve splátkách, závazek dosud uhrazen nebyl. Na tom nic nemění to, že se syn dlužníků Břetislav Pohl zavázal věřiteli dopisem ze dne 12.10.2015, že dluh převezme (současně ho požádal, aby mu jej umožnil zaplatit ve splátkách do 24 měsíců), neboť věřitel nevyjádřil souhlas s převzetím dluhu. Ve shodě se soudem prvního stupně je odvolací soud toho názoru, že v řízení byl prokázán důvod ke zrušení schváleného oddlužení vymezený v ust. § 418 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, jenž neodpadl ani po vydání napadeného usnesení, neboť dluh dosud uhrazen nebyl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníků důvodným a usnesení soudu prvního stupně v části napadené odvoláním podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 18. prosince 2015

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová